Trendrapportage

Derde KVK Trendrapportage Bedrijfsleven over november 2020

Al een half jaar lang meer startende ondernemingen dan in dezelfde periode in 2019

De maand november van 2020 laat een groei zien van 17% van het aantal starters ten opzichte van november 2019. Dat aantal steeg van 17.404 in november 2019 naar 20.404 in dezelfde maand in 2020. Daarmee is de groei van het aantal starters voor de zesde maand op rij hoger dan in de vergelijkbare maand in 2019. Het aantal stoppers was in november 9.437, een toename van 5% ten opzichte van november 2019 toen het er 8.963 waren. In de maand juni nam zowel het aantal starters als stoppers het meest toe, met 20% resp. 67%. Eind november was het totaal aantal bedrijven in Nederland 2.071.142 tegen 1.998.681 eind november 2019. Dit blijkt uit de Trendrapportage Bedrijfsleven (visuele uitwerking), die KVK vandaag voor de derde keer publiceert.

Naast forse krimp aantal starters in de horeca ook minder starters in cultuur, sport en recreatie

In deze derde KVK Trendrapportage Bedrijfsleven vallen enkele trends op. Zo is te zien dat het aantal starters niet overal groeit: het aantal startende bedrijven in de horeca is vanaf het begin van de coronacrisis ook in november fors afgenomen ten opzichte van november 2019. Het aantal starters in de horeca liep met 31% terug, van 889 naar 614. Ook het aantal startende bedrijven in de sector cultuur, sport en recreatie nam met 22% flink af. Was dat aantal in november 2019 nog 931, dit jaar gaat het om 728 ondernemingen. De detailhandel is wederom de sector met de hoogste groei van het aantal startende ondernemingen in vergelijking met 2019. Deze groei bedroeg in november 56% procent ten opzichte van november 2019. De cijfers die hier bij horen zijn 2.406 starters in 2019 en 3.743 startende bedrijven in 2020. Het gaat hier met name om internet-detailhandel.

Afnemende dynamiek in sector cultuur, sport en recreatie

In sommige sectoren starten én stoppen minder bedrijven. Hier neemt de dynamiek dus af. Een voorbeeld is de al genoemde sector cultuur, sport en recreatie: 22% minder starters dan in november 2019, maar ook 10% minder stoppers. Was het aantal stoppers nog 397 in 2019, in november 2020 waren het er 357.

Grote verschillen binnen de sector logistiek

Sectoren bestaan uit verschillende branches. In deze derde Trendrapportage Bedrijfsleven zijn soms grote verschillen binnen een sector te zien. Een mooi voorbeeld is de sector logistiek. Hier is te zien dat de aantallen starters binnen de branches goederenvervoer over de weg en het vervoeren van post met 87% resp. 78% toenemen, terwijl in november 2020 het aantal starters dat zich bezighoudt met personenvervoer over de weg juist afneemt met 71% ten opzichte van november 2019.

“Deze toename van het aantal starters in specifieke branches van de sector logistiek, is mogelijk deels gelinkt aan opvallende cijfers binnen de sector detailhandel”, aldus prof. dr. Josette Dijkhuizen, honorair hoogleraar ondernemerschapsontwikkeling aan de Maastricht School of Management en zelf ondernemer. Aan haar is gevraagd om een reflectie te geven op deze Trendrapportage Bedrijfsleven. “In de cijfers zien we namelijk een sterke groei van starters, namelijk 66% ten opzichte van november 2019, binnen de branche ‘detailhandel niet via winkel of markt’, bijvoorbeeld postorder- en internetwinkels. Deze groei van starters was in de Trendrapportage Bedrijfsleven van oktober nog 39% hetgeen betekent dat de procentuele groei verder toeneemt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen ondernemerskansen zien vanwege de komende feestdagen en juist nu in deze branche gaan beginnen.”

De regio

De KVK-Trendrapportage Bedrijfsleven maakt inzichtelijk hoe de stoppende en startende bedrijven over Nederland zijn verdeeld. Duidelijk wordt dat noord- en midden Brabant in november 2020 meer starters laten zien dan in 2019. En heel duidelijk zichtbaar is dat er relatief meer stoppers zijn in de regio’s tussen Leiden en Enschede.

Hoogste procentuele daling van aantal faillissementen dit jaar

Het aantal faillissementen valt voor de zevende maand op rij lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Waren het er in november 2019 266, in dezelfde maand in 2020 werden 148 faillissementen uitgesproken. Met minus 44% heeft november hiermee procentueel de hoogste afname van 2020 in vergelijking met het aantal faillissementen in dezelfde maand in 2019.

KVK Trendrapportage Bedrijfsleven

De KVK Trendrapportage Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij is gekozen voor startende bedrijven, de starters, en bedrijven die zijn beëindigd, de stoppers. Daarnaast worden nog specifiek de faillissementen bekeken. De trends worden voor zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. Hierbij worden de cijfers voor de maand november vergeleken met dezelfde maand in 2019. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers. Bij de faillissementen is verder ook gekeken naar de trend m.b.t. de absolute aantallen vanaf 2019. KVK publiceert de Trendrapportages iedere eerste week van de maand.