Privacyverklaring ONSapp

Dit is de privacyverklaring van de rechtspersoon krachtens publiekrecht Kamer van Koophandel, statutair gevestigd te (3511 BT) Utrecht, aan de Sint Jacobsstraat 300 (hierna: ‘KvK’), inzake de dienst ONSapp (hierna:” App”).

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de KvK dan wel door haar ingeschakelde derden in verband met de App die door de KvK wordt aangeboden via de App Store en Google Play en via een daaraan verbonden mobiele applicatie.

De KvK respecteert de privacy van alle klanten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de KvK. U dient zich ervan bewust te zijn dat de KvK niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid- en cookiebeleid van andere sites (derden en of Ondernemersplein partners), die via een link en of QR code in de App bereikbaar zijn.

De Dienst

De dienst in verband met de App bestaat eruit dat Gebruiker

  1. over een geactualiseerde agenda (programma) van bijeenkomsten/actualiteiten/spreekuren beschikt van het betreffende regionale ondernemersplein waar Gebruiker zich op dat moment bevindt;
  2. content kan bekijken, die is opgenomen op de informatiezuilen van de betreffende Regionale Ondernemerspleinen voor zover hiervoor een link of QR code is opgenomen;
  3. handouts van de Bijeenkomst kan inzien;
  4. interactief kan deelnemen aan bovengenoemde bijeenkomsten door bijvoorbeeld te reageren op stellingen van presentatoren en vice versa;
  5. kan chatten met andere Gebruikers, die op dat moment aanwezig zijn op het betreffende regionale ondernemersplein.

Hierna worden al deze diensten tezamen beschreven als de ‘Dienst’.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van gegevens

Wanneer u gebruik maakt van de e. genoemde chat functie als genoemd onder de Dienst, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken (waaronder in ieder geval begrepen uw naam). Daarnaast vragen wij u uw type onderneming en sector/branche te verstrekken.

Deze gegevens worden tijdelijke opgeslagen in het systeem van een door de KvK ingeschakelde bewerker. Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die u ons vrijwillig ter beschikking stelt, via directe invoer. Voor zover u deze gegevens aan ons verstrekt, zullen wij deze alleen gebruiken om onze Dienst te leveren. Hieronder valt in het bijzonder:

  • Het creëren van een (chat) contactmogelijkheid tussen Gebruikers van de App;

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de KvK. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de KvK.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Hiervoor kunt u uw gegevens in de App zelf wijzigen, dan wel contact met ons opnemen.

De KvK draagt zorg voor passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de (door u verstrekte) persoonsgegevens adequaat te beschermen

Bewaartermijn

De KvK bewaart uw gegevens niet langer dan 24 uur na aanmaak van het Profiel. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de KvK. Enkel in geval van toepasselijkheid van art. 6:237 sub c BW is de Gebruiker gerechtigd op dat moment de overeenkomst te ontbinden.