KVK en waterschapsbestuurders

In Nederland zijn er 21 waterschappen. De waterschappen beheren onder andere waterkeringen, zuiveren afvalwater en zorgen voor schoon oppervlaktewater. Zij zorgen ervoor dat we in Nederland onze voeten droog houden en dat we veilig achter de dijk kunnen wonen.

Het algemeen bestuur van het waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van vier categorieën: inwoners, agrariërs, natuurterreineigenaren en bedrijven.

Bij wet is bepaald dat KVK de bestuurders benoemt die de belangen van het bedrijfsleven vertegenwoordigen in het waterschap. Het aantal vertegenwoordigers voor bedrijven verschilt per waterschap en ligt tussen 2 tot 5 vertegenwoordigers, die samen een fractie vormen.

KVK nodigt kandidaten uit hun interesse uiterlijk 15 oktober 2022 kenbaar te maken.

Waar voldoet een geschikte kandidaat aan?

KVK is op zoek naar kandidaten voor het algemeen bestuur van de waterschappen. Kandidaten hebben:

 • binding met het bedrijfsleven;
 • interesse in water en waterschappen;
  interesse in en visie op thema's als klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, hoogwaterbescherming, waterkwaliteit en ook samenwerking in de waterketen
 • relevante expertises (financieel, technisch, organisatie(verandering), anders);
 • oog voor een goed kwantitatief en kwalitatief waterbeheer, dat voldoende rekening houdt met de belangen van het bedrijfsleven;
 • bestuurlijke of politieke ervaring en zijn in staat om verbindingen te leggen en coalities te vormen;
 • een relevant netwerk in de regio en met het bedrijfsleven.

En verder ben je:

 • iemand die helder en overtuigend kan communiceren;
 • een teamspeler;
 • beschikbaar voor de bestuursperiode van 4 jaar (maart 2023 tot maart 2027);
  Het algemeen bestuur vergt ongeveer 4-6 dagen per maand tijd. Bij de meeste waterschappen kiest het algemeen bestuur een dagelijks bestuur uit hun midden. Het dagelijks bestuur vergt ongeveer 3-4 dagen per week tijd.
 • woonachtig in het waterschapsgebied, is er geen belangenverstrengeling tussen jouw onderneming en het waterschap en voldoe je aan de andere formele voorwaarden in artikel 2 van de 'Regeling benoeming waterschapsbestuursleden Bedrijven'.

Hoe stel ik mij kandidaat?

Voor de kandidaatstelling lever je de volgende gegevens aan:

Stuur uiterlijk 15 oktober 2022 je kandidaatstelling naar waterschap@kvk.nl of per post naar KVK t.a.v. Waterschapsbenoemingen, postbus 735, 5600 AS Eindhoven.

Let op:

 • Je kunt je enkel kandidaat stellen voor een bestuurszetel voor het waterschap waarin je woont. Bij twijfel controleer je jouw locatie
 • Bij benoeming vragen we om een verklaring omtrent gedrag.

Hoe ziet de procedure eruit?

Na je kandidaatstelling nodigt de selectiecommissie je uit voor een gesprek. Als er veel kandidaten zijn, dan kan de selectiecommissie ervoor kiezen om een voorselectie te doen op basis van de kandidaatstellingen. De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats in november. Bij kandidaatstelling ontvang je de datum waarop de gesprekken voor jouw waterschap gepland zijn.

In januari 2023 benoemt de Raad van Bestuur van KVK de kandidaten en dan krijg je bericht. Na benoeming werken VNO-NCW, MKB-Nederland en de zittende waterschapsbestuurders in. KVK heeft geen verdere betrokkenheid meer bij de wijze waarop de benoemde vertegenwoordigers hun werkzaamheden verrichten. De vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven functioneren zonder last of ruggespraak.

De procedure voor selectie en benoeming staat in de regeling 'Regeling benoeming waterschapsbestuursleden Bedrijven'.

Discussie geborgde zetels

De Eerste Kamer bespreekt een wetsvoorstel over het schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven. Het is onduidelijk wanneer de Eerste Kamer een besluit neemt. Bekijk de actuele status op de website van de Eerste Kamer.

Totdat de politiek anders beslist, blijven de geborgde zetels bedrijven bestaan én is KVK verantwoordelijk voor het benoemen van de geborgde zetels bedrijven. Het benoemingsproces kost tijd. Daarom heeft KVK besloten om nu de kandidaatstellingsperiode open te zetten. Het benoemingsproces van KVK is onder voorbehoud van de uitkomsten van het wetstraject.

Vragen?

Stel ze aan KVK via waterschap@kvk.nl of aan je KVK-adviseur:

 • Noord-Nederland: Laura van Klink, 06 12 057 756
 • Noord-Holland en Utrecht: Angelo Mulder, 06 53 679 329
 • Overijssel, Gelderland en Flevoland: Rieneke Koster, 06 83 217 273
 • Zuid-Holland en Zeeland: Theo van de Velde, 06 46 748 120
 • Noord-Brabant en Limburg: Gé Gijsen, 06 29 058 302
InfoPage