Wetswijzigingen voor mkb'ers per 1 juli 2022

Sinds 1 juli 2022 heb je te maken met nieuwe wetten en regels. Zo is de btw op energie omlaag gegaan. Daarnaast moeten grote bedrijven hun rekeningen aan mkb’ers binnen 30 dagen betalen en mag je geen tabaksreclame meer maken in je winkel. De belangrijkste wetswijzigingen voor mkb’ers sinds 1 juli 2022 lees je hier.

 1. Btw op energie naar 9%
 2. Betalingstermijn grootbedrijf van 60 naar 30 dagen
 3. Verbod op tabaksreclame in winkels 
 4. Minimumloon omhoog
 5. Nieuwe wetten na 1 juli 2022
 6. Wetswijzigingen januari t/m juni 2022

1. Btw op energie naar 9%

Door de hoge gasprijs in Nederland, heeft de overheid besloten de energiebelasting te verlagen. De btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) is verlaagd van 21 naar 9%. Deze btw-verlaging op energie duurt tot en met 31 december 2022.

Sta jij op het punt je bedrijf te verduurzamen? Lees hier adviezen van twee energie-experts over hoe je kunt verduurzamen en waar je op moet letten.

2. Betalingstermijn grootbedrijf van 60 naar 30 dagen

Heb je grote bedrijven als klant? De wettelijke termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van kleine bedrijven moeten betalen, is verkort van 60 naar 30 dagen. Je ontvangt dus eerder je geld. Dit geeft je meer financiële ruimte.

Houd rekening met de overstap naar de nieuwe betaaltermijn: deel je klanten in op grootte en pas je voorwaarden en contracten aan. Lees er meer over in het artikel: Alles over debiteuren en snel je geld krijgen.

3. Verbod tabaksreclame in winkels

Per 1 juli is de Tabaks- en rookwarenwet gewijzigd. Vanaf die datum mag je geen reclame meer maken in de winkel voor onder andere tabaksproducten, e-sigaretten en e-liquids. Dat geldt ook voor reclame aan de gevel en in de etalage.

Uitgezonderde speciaalzaken

Alleen bedrijven die uitgezonderd zijn van het uitstalverbod mogen nog reclame maken ín hun zaak. Dit zijn:

 • Speciaalzaken die alleen rookwaren, rookaccessoires, loten en dagbladen verkopen en bij de NVWA geregistreerd zijn.
 • Bestaande kleine zaken met een jaaromzet van maximaal 700.000 euro die meer dan 75% van hun jaaromzet uit tabaksproducten halen en die zich voor 1 januari 2021 bij de NVWA hebben geregistreerd.

De uitgezonderde speciaalzaken moeten er wel voor zorgen dat de tabaksreclame niet buiten de winkel zichtbaar is.

Wil je meer weten? Aan deze tabaksregels moet je voldoen.

4. Minimumloon omhoog

Heb je personeel in dienst? Het brutobedrag van het wettelijk minimumloon is op 1 juli 2022 gestegen.
Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 juli 2022:

 • € 1.756,20 per maand
 • € 405,30 per week
 • € 81,06 per dag

Het wettelijk minimumloon wordt stapsgewijs verhoogd vanaf 2023. Uiteindelijk is de loonstijging 7,5%. Deze wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2023.

5. Nieuwe wetten na 1 juli 2022

Goed om te weten: deze wetten volgen na 1 juli.

1. Werkgever zorgt voor heldere arbeidsvoorwaarden (1 augustus 2022)

Werkgevers moeten zorgen voor heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat:

 • de informatieplicht naar je medewerkers is uitgebreid. Zo moet je hen per 1 augustus schriftelijk informeren over de duur en voorwaarden van de proeftijd, vakantie- en verlofregelingen, de plek waar het werk wordt gedaan, een mogelijk recht op opleiding, wat de onderdelen van het loon zijn en informatie geven over hoe het gaat bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst;
 • het kan zijn dat je door de wet of CAO bepaalde opleidingen aan je werknemers moet verstrekken. De werkgever moet de opleiding betalen en medewerkers moeten de opleiding onder werktijd kunnen volgen;
 • je een werknemer niet mag tegenhouden om buiten zijn werktijden voor een andere werkgever te werken. Tenzij je een goede reden hebt om dit te verbieden, zoals de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie of het vermijden van belangenconflicten;
 • een werknemer die minimaal 26 weken in dienst is een verzoek mag doen voor een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Een werknemer mag maximaal een keer per jaar zo'n verzoek doen. De werkgever moet binnen één maand schriftelijk en gemotiveerd reageren. Werkgevers met minder dan 10 werknemers hebben hiervoor 3 maanden de tijd.
 • werkgevers voor werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon (oproepkrachten) moeten vastleggen op welke dagen en of in welke tijdvakken zij de werknemer kunnen opgeroepen. Oproepen buiten deze dagen of tijdvakken mag de werknemer weigeren.

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geldt per 1 augustus 2022.

2. Ouderschapsverlof voor een deel betaald (2 augustus 2022)

Op 2 augustus is de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) ingegaan. Ouders krijgen de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof betaald. De uitkering voor het betaald ouderschapverlof is 70% van het dagloon. Een werknemer moet het betaalde verlof in het eerste levensjaar van het kind opnemen. De resterende 17 weken van het ouderschapsverlof kan een werknemer nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind opnemen. Dit laatste deel van het ouderschapsverlof is onbetaald, behalve als werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of collectieve arbeidsovereenkomst andere afspraken over maken.

3. Afschermen bezoekadres Handelsregister (15 december 2022)

Je kunt je bezoekadres in het Handelsregister afschermen als er sprake is van een (mogelijke) dreiging voor jezelf of een medebewoner. Bekijk wanneer afscherming mogelijk is.

4. Maatregelen om kwaliteit in de bouw te verbeteren (1 januari 2024)

Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument te beschermen. Zo zijn bouwers straks verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Ook verandert de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken: een bouwer blijft ook na oplevering aansprakelijk voor gebreken die een klant na het moment van de oplevering ontdekt. Tenzij deze gebreken niet aan de bouwer zijn toe te rekenen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat naar verwachting in op 1 januari 2024.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

5. Met Omgevingswet meer snelheid in ruimtelijk project (1 januari 2024)

De Omgevingswet moet het makkelijker maken om een ruimtelijk project in een keer aan alle regels te toetsen. 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water (Omgevingsrecht) komen straks samen in één Omgevingswet. Dit betekent onder andere snellere en goedkopere besluitvorming, vereenvoudiging van regels en het einde van overbodige regels. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, moet elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Lees hier wat voor jou verandert.

Deze wet gaat naar verwachting in op 1 januari 2024. Deze ingangsdatum is nog niet definitief.*

Heb je een locatie voor je bedrijf op het oog? Check met de omgevingsanalyse of deze geschikt is voor je plannen.

6. Wetswijzigingen januari t/m juni 2022

Dit zijn de belangrijkste nieuwe wetten en wetswijzigingen tot 1 juli 2022.

1. Belasting op benzine, diesel en LPG omlaag (1 april 2022)

De accijns op LPG (waaronder vloeibaar propaan en butaan) en LNG is met 4,1 cent per liter verlaagd. De accijns op benzine en diesel is met 21% omlaaggegaan.

Dat betekent voor benzine een verlaging van 17,3 cent per liter. Diesel is 11,1 cent per liter goedkoper geworden.

De verlaging van de accijns op LPG, LNG, benzine en diesel duurt tot en met 31 december 2022.

2. Nieuwe regels voor slimme apparaten en digitale producten (27 april 2022)

Er gelden nieuwe regels voor de verkoop van slimme apparaten en digitale producten, zoals apps, e-books, streamingdiensten, slimme koelkasten en smart tv’s. Verkoop je producten met een digitale inhoud of verleen je een digitale dienst? Dan gelden de volgende regels:

 • Je bent als verkoper verantwoordelijk voor een goed functionerend product.
 • Je moet (veiligheids- en software-) updates leveren.
 • Als het digitale product niet werkt, moet je een oplossing bieden.

De nieuwe regels gelden voor alle landen binnen de Europese Unie (EU).

3. Nieuwe regels voor online verkopen (28 mei 2022)

Heb je een webwinkel of online platform? Dan heb je vanaf 28 mei 2022 te maken met een informatieplicht en nieuwe regels voor onder andere je reviews, prijzen, aanbiedingen en ‘gratis’ digitale diensten, zoals:

 1. een verbod om zoekresultaten weer te geven zonder duidelijk te maken dat het betaalde reclame betreft of dat er is betaald om een hogere plaatsing te krijgen;
 2. online handelaren moeten consumentenbeoordelingen voor publicatie controleren op echtheid;
 3. een verbod op het (laten) plaatsen van valse consumentenbeoordelingen;
 4. meer rechten voor consumenten als ze gebruik maken van ‘gratis’ digitale diensten waarvoor zij persoonlijke gegevens moeten opgeven, zoals sociale media.

Lees hier alle veranderingen: Nieuwe regels voor online verkopen op komst.

4. Opkopen grote aantallen kaartjes voor evenementen beperkt (28 mei 2022)

Veel ticketverkopers hebben hun algemene voorwaarden aangepast, zodat zij het aantal kaartjes dat zij aan één persoon kunnen verkopen kunnen beperken. Het is voor handelaren verboden om deze beperkingen te omzeilen door gebruik te maken van bepaalde computerprogramma's.

Handelaren kunnen zo niet meer met computerprogramma's veel kaartjes tegelijk kopen voor evenementen en deze daarna, vaak voor hogere prijzen, doorverkopen aan consumenten.

5. Korting mag niet misleidend zijn (28 mei 2022)

Door deze nieuwe regel moet de prijs waar de korting van afgaat, de ‘van-prijs’, de laagste prijs zijn die de verkoper 30 dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft gevoerd.

Er zijn drie uitzonderingen op deze regel:

 1. progressief lager maken van de prijs (acties met een steeds stijgende korting)
 2. producten die minder dan 30 dagen op de markt zijn (introductiekorting)
 3. producten die snel bederven (met een 'te gebruiken tot'-datum)

Zo komt een wet tot stand

Soms wordt een wet of wetswijziging aangekondigd, maar blijkt later dat deze niet doorgaat of dat de ingangsdatum verschuift. Waarom gaat een aangekondigde wet soms wel en soms niet door?

In grote lijnen verloopt het proces van wetgeving als volgt. Ministeries en de Tweede Kamer bereiden wetten voor. Na goedkeuring door de Tweede kamer gaat de wet naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer mag het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen. Als het wetsvoorstel ook in de Eerste Kamer is aangenomen, publiceert de regering de nieuwe wet in het Staatsblad.

Het tijdstip waarop een wet ingaat, kan in de wet zelf staan. Ook kan in de wet staan dat de overheid dit tijdstip later vaststelt in een Koninklijk Besluit (KB). Het KB komt in het Staatsblad te staan.

Omdat het wetgevingstraject uit veel stappen bestaat, kan het lang duren voordat een wet echt ingaat. Ook wisselingen van Tweede Kamerleden of Eerste Kamerleden kunnen van invloed zijn op de voortgang. Als het kabinet demissionair is, handelt het alleen lopende zaken af en neemt het geen grote besluiten.

Op Ondernemersplein.nl vind je alle nieuwe wetten en wetswijzigingen die voor ondernemers belangrijk zijn. Bij de wetswijziging staat ook de ingangsdatum van de wet en of de wet definitief is.

Ondernemersplein is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Veranderende wetten en regels voor ondernemers

* Inwerkingtreding van deze (wets)wijziging is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling énpublicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.