Moeilijke woorden bij financiële problemen uitgelegd

Bijzonder uitstel van betaling, rentabiliteit, solvabiliteit en honderd-en-een verschillende regelingen. Als je druk bent met het redden van je bedrijf, zit je niet te wachten op moeilijke woorden. Maar ieder formulier of advies is er wel mee doorspekt. Met deze woordenlijst weet jij precies wat de financiële termen betekenen.

Woordenlijst

 

Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz)

Als je met je onderneming financiële problemen hebt, kun je Bijstand voor Zelfstandigen aanvragen bij je woongemeente. Je krijgt een lening of uitkering.
Bureau Krediet Registratie (BKR)Het Bureau Krediet Registratie registreert alle kredieten vanaf 250 euro die je langer dan 1 maand gebruikt. Daaronder vallen ook zakelijke kredieten waarvoor je persoonlijk aansprakelijk bent. BKR registreert ook je betaalgedrag op die kredieten. Goed betaalgedrag kan bij het aanvragen van een lening in je voordeel werken.

Businessmodel

Een beschrijving hoe je onderneming geld verdient en hoe je dat organiseert.
Business model canvas Met het business model canvas zet je 9 bouwstenen van je bedrijf in een overzicht. Het geeft focus en mogelijkheden om bij te sturen.
Bijzonder uitstel van betaling coronacrisis Ondernemers die in geldproblemen kwamen door corona, konden hun belastingen later betalen.
Cashflow Het verschil tussen inkomsten en uitgaven van je bedrijf in een periode.
Credit rating Geeft een inschatting van je kredietwaardigheid: hoe groot is de kans dat jij je lening volgens de voorwaarden terugbetaalt?
Current ratio Dit kengetal geeft aan of je je kortlopende schulden (rekening-courant+crediteuren) uit de vlottende activa (voorraad+debiteuren+liquide middelen) kunt betalen. Bereken de current ratio voor jouw branche.
Defaultpercentage Dit getal geeft de kans aan dat een bedrijf binnen twaalf maanden niet meer aan (al) zijn verplichtingen kan voldoen. Het is voor financiers een indicatie voor het risico als zij overwegen om aan een bedrijf krediet te verstrekken.
Doorstart Je begint opnieuw na een faillissement met de delen van het bedrijf die nog wel winstgevend zijn.
Eigen vermogen Dit is het verschil tussen de schulden en de bezittingen van je bedrijf. Je eigen vermogen neemt toe bij winst en neemt af bij verlies.
Exploitatiebegroting / resultatenbegroting In deze begroting geef je aan welke kosten en opbrengsten je in een bepaalde periode verwacht. Het laat zien of je bedrijf winst verwacht.
Failliet Een bedrijf (of persoon) kan door de rechter failliet worden verklaard als het niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Failliet betekent letterlijk opgehouden te betalen. Dat kan zijn niet kunnen of niet willen voldoen aan je betalingsverplichtingen.
Faillissement aanvragen Je kunt als ondernemer zelf faillissement aanvragen, maar een schuldeiser kan dat via de rechter ook doen als je bedrijf niet betaalt.
Finale kwijting Als je in financiële problemen zit, kun je proberen of je schuldeisers na betaling van een deel van de schuld, je het restant kwijtschelden. Je hoeft dat dan niet meer te betalen en krijgt finale kwijting voor dat restant.
Hoofdelijk aansprakelijk Je bent als ondernemer ook privé aansprakelijk voor de zakelijke schulden. Dat is onder andere bij de eenmanszaak, vof en maatschap. In bijvoorbeeld een bv is dat niet automatisch zo, maar als je als bestuurder privé meetekent voor een lening word je ook hoofdelijk aansprakelijk.
Incasso Bij een incasso geef je toestemming om één keer of regelmatig een bedrag van je bankrekening af te laten schrijven.
Investeringsbegroting Met dit overzicht weet je welke bedrijfsmiddelen je de komende jaren nodig hebt en hoeveel geld daarvoor nodig is. Er is verschil tussen bezittingen die langer dan een jaar in het bedrijf zitten (zoals een pand) en korter dan een jaar (zoals voorraad).
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) De IOAZ is een inkomensaanvulling voor stoppende ondernemers van 55 jaar en ouder. Het inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Deze uitkering vraag je aan bij je woongemeente voordat je met je bedrijf stopt.
Kredietlimiet Dit is bij een zakelijk krediet het maximale bedrag waarover je kunt beschikken ('rood mag staan') op je lopende rekening.
Liquiditeit Geeft aan in welke mate een onderneming aan haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Als de som van de vlottende activa (voorraad en debiteuren) en liquide middelen groter is dan de verplichtingen op korte termijn, is een onderneming liquide.
Liquiditeitsbegroting Dit overzicht laat je inkomsten en uitgaven zien. Zo zie je het bedrag dat uiteindelijk nog op de rekening staat. Hiermee check je of je nog genoeg geld hebt om je rekeningen te betalen. 
Minnelijk traject Hoe je in onderling overleg met je schuldeisers tot een regeling komt om je schulden af te lossen. Een schuldhulpverlener kan je hierbij helpen.
Naheffingsaanslag De Belastingdienst legt deze heffing op als je te laat of helemaal geen belastingaangifte hebt gedaan. De Belastingdienst schat hoeveel btw je moet betalen en zet daar een boete bovenop.
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Regeling die tijdelijk financiële hup biedt om de loonkosten van je personeel te betalen als je dat door de coronamaatregelen en uitblijvende inkomsten niet lukt.
Omzetdaling Het totale bedrag dat je verdient met de verkoop van producten of diensten van je bedrijf gaat omlaag.
Ontslagvergunning UWV De toestemming van het UWV die een werkgever nodig heeft als hij bij grote problemen of veranderingen in het bedrijf zijn werknemers moet ontslaan.
Overbruggingskrediet Een zakelijke lening voor de onderneming waarmee je een periode doorkomt waarin het financieel wat minder gaat met het bedrijf.
Problematische schulden Je schulden zijn zo hoog opgelopen dat je de rekeningen niet meer kunt betalen en het voortbestaan van je bedrijf onzeker is.
Rentabiliteit Een maatstaf voor de winstgevendheid van je onderneming. Hierbij vergelijk je de winst met het gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen (eigen vermogen+ vreemd vermogen).
Saneringskrediet Een vorm van schuldregeling. Je leent een bedrag bij een (gemeentelijke) Kredietbank om daarmee je andere schuldeisers (gedeeltelijk) te betalen, tegen finale kwijting. De kredietbank los je daarna in termijnen af.
Schuldeiser De persoon waar je geld aan moet betalen.
Schuldenaar De persoon die een schuld aan iemand anders heeft en moet betalen.
Schuldhulpverlening Zit je in de schulden, dan kan schuldhulpverlening via een schuldhulpbureau je helpen om problemen op te lossen. Schuldhulp vraag je aan bij je woongemeente.
Wet schuldsanering natuurlijke personen) (Wsnp) Regeling waarbij de Rechtbank een bewindvoerder benoemt die je geldzaken regelt en probeert de schuldeisers zoveel mogelijk te betalen. Vaak moet je je onderneming stoppen. In maximaal 5 jaar moet je proberen zoveel mogelijk geld voor de schuldeisers beschikbaar te krijgen.
Solvabiliteit De verhouding van je eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Het getal geeft aan of je onderneming de schulden op lange termijn kan voldoen. Het heet ook wel buffervermogen.
Transitievergoeding De vergoeding waar je werknemer recht op heeft als je zijn contract niet verlengt of hem ontslaat. De hoogte van die vergoeding is 1/3e maandsalaris per jaar dat de werknemer werkte.
Uitstel betaling belasting Wanneer je de belasting niet (op tijd) kunt betalen, kun je uitstel krijgen. Ook als de oorzaak niet corona-gerelateerd is. Je vraagt het aan bij de Belastingdienst.
Uitstel btw-aangifte Je kunt uitstel voor de btw-aangifte aanvragen wanneer er bijzondere omstandigheden zijn zoals de coronacrisis, een bedrijfsbrand of ernstige overstroming.
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Het UWV is een organisatie van de Nederlandse overheid. Zij gaan over verzekeringen voor werknemers, bijvoorbeeld WW (Werkeloosheidswet) en WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering).
Vroegsignalering Op tijd situaties herkennen die tot geldproblemen kunnen leiden zodat je ze voorkomt.
Waardepropositie Een beschrijving waarin je vertelt waarom een klant voor jouw bedrijf moet kiezen en niet voor de concurrent. Je overtuigt de klant het product bij jou te kopen.
Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) Door de WHOA kan een ondernemer via de rechter een akkoord tussen hemzelf en zijn schuldeisers afdwingen. Daarvoor hoeven niet alle schuldeisers in te stemmen. De wet geldt voor ondernemers die failliet dreigen te gaan, maar nog wel winstgevende bedrijfsactiviteiten hebben. 
Wsnp-bewindvoerder Deze persoon controleert of jij je aan de regels houdt van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
Zekerheidsrecht Zekerheden zijn onderpanden of waarborgen in de vorm van geld, goederen, zoals inventaris of een voorraad, of rechten. Bij een lening kan sprake zijn van een onderpand. De geldgever heeft het recht jouw onderpand op te eisen als je niet aan de verplichtingen van rente en aflossing voldoet. Bijvoorbeeld een bedrijfspand bij een zakelijke hypotheek.