Financiële markten transparanter

Om de financiële markten transparanter te maken, heeft de G-20 de Raad voor Financiële Stabiliteit (FSB) verzocht een Legal Entity Identifier (LEI)-systeem in het leven te roepen. Daarmee wordt het in de toekomst mogelijk de contractpartijen van transacties op de financiële markten wereldwijd te identificeren. Tevens wordt het voor regelgevers eenvoudiger om mogelijke systeemrisico's vroegtijdig te herkennen. Het uiteindelijk doel is om financiële risico's beter te beheersen.

Uitgifte LEI's door KvK op verzoek van AFM

De Kamer van Koophandel geeft in Nederland LEI’s uit en registreert deze. De toestemming om dat te mogen doen, is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als Nederlandse toezichthouder gegeven en bevestigd door de internationale toezichthouders. Het toezicht op het verplichte gebruik van de code in Nederland vindt plaats bij de AFM. Die verantwoordelijkheid ligt niet bij de KvK. Wilt u weten of uw organisatie en/of relatie is geregistreerd in het Legal Entity Identifier (LEI)-systeem? U kunt zoeken op de LEI-code of de handelsnaam.


Zoeken in LEI-registraties

Weten of uw organisatie en/of relatie is geregistreerd in het Legal Entity Identifier (LEI)-systeem?

Zoek in LEI-registratie

Aanvraag en registratie van een (pre-)LEI

U vraagt een (pre-)LEI aan door het (pre-)LEI-aanvraagformulier in te vullen. De periode van behandeling tot uitgifte en registratie van een (pre-)LEI bedraagt ongeveer 10 werkdagen.

Voor welke organisaties is de LEI verplicht?

De LEI zal gebruikt moeten gaan worden door alle organisaties die in Nederland gevestigd zijn en waarvoor, in het kader van de wettelijke bepalingen, een rapportageplicht geldt voor derivatentransacties op grond van de Verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur (EMIR). De rapportageplicht geldt voor alle derivaten en voor iedere gebruiker ervan. Dit betekent dat wanneer u partij bent bij een derivatencontract, u dit contract moet melden bij een zogenaamde Trade Repository. Welke bedrijven onder de rapportageplicht vallen, is vastgelegd in artikelen 2 en 9 van de EMIR. Meer informatie daarover vindt u bij de AFM.

Kamer van Koophandel als Local Operating Unit voor (pre-)LEI

In Nederland is de Kamer van Koophandel benoemd als (pre-)Local Operating Unit (LOU). Als (pre-)LOU heeft de Kamer van Koophandel tot taak de zogenaamde pre-LEI toe te kennen. De pre-LEI wordt geïntroduceerd vooruitlopend op de daadwerkelijke uitgifte van de LEI. Op het moment dat de Regulatory Oversight Committee (ROC) de pre-LEI officieel goedkeurt, zal deze wereldwijd gebruikt mogen worden in rapportages.

Wanneer het LEI-systeem volledig operationeel is, zal de pre-LEI naar verwachting in de LEI worden omgezet, zonder dat de codes veranderen. Zowel de LEI als de pre-LEI zijn gestructureerd volgens dezelfde ISO-norm 17442. Vooralsnog zal de pre-LEI volstaan bij rapportages aan een Trade Repository.

(Pre-)LEI verplicht per 12 februari 2014

Per 12 februari 2014 geldt de verplichting voor alle in OTC derivaten handelende en/of deze in bezit hebbende Nederlandse organisaties om in rapportages naar Trade Repositories de LEI te vermelden.

Wel of niet een LEI aanvragen?

In de praktijk blijkt dat het voor sommige organisaties onduidelijk is of de verplichting voor hen geldt. Wij raden u in die situatie allereerst aan contact op te nemen met uw bank of financiële adviseur. Het aanvragen van een LEI brengt namelijk direct kosten met zich mee. In de situatie dat u niet rapportageplichtig zou zijn, waren die te vermijden geweest.

Transfer van een (pre-)LEI

Een aantal (financiële) instellingen in Nederland heeft al een (pre-)LEI van een LOU uit een ander land. Bij een transfer/overdracht hoeft er geen nieuwe LEI-aanvraag te worden gedaan, maar wordt de bestaande LEI door de KvK overgenomen. Binnenkort wordt het mogelijk de (pre)LEI over te dragen aan de KvK via een formulier op deze website. Tot die tijd is er helaas geen mogelijkheid om de (pre)LEI aan de KvK over te dragen.

Tarieven

De KvK heeft in afstemming met het ministerie van Economische Zaken de tarieven voor de aanvraag en registratie marktconform vastgesteld. De hoogte van de tarieven is vergelijkbaar met die van andere LOU's in het buitenland. De KvK heeft geen winstoogmerk en daarom is het tarief kostendekkend. Overigens moet een deel van de inkomsten afgedragen gaan worden aan het op te richten orgaan dat wereldwijd toezicht houdt op de LOU's. Meer over de tarifering vindt u in de FAQ's over de LEI. De tarifering van registratie van een (pre-)LEI bestaat uit 2 componenten:

  • een eenmalig registratietarief van € 150,- exclusief btw;
  • een jaarlijkse bijdrage voor elk jaar volgend op het jaar van aanvraag (geen kalenderjaar) van € 100,- exclusief btw.

De kosten van overdracht (transfer) van een bij een andere LOU geregistreerde (pre-)LEI naar de KvK bedragen € 100,- exclusief btw. U betaalt in feite niet de overdracht zelf, maar de eerstvolgende jaarlijkse bijdrage. Een voorbeeld: uw LEI werd op 1 februari 2014 verstrekt. De LEI periode loopt dan af op 1 februari 2015. Als u besluit tot een overdracht, betaalt u € 100,- waarmee de geldigheid wordt verlengd tot 1 februari 2016. Vervolgens geldt ook hier de jaarlijkse bijdrage voor elk daarop volgend jaar.

Facturering en LEI-uitgifte

Nadat u uw aanvraag voor een (pre-)LEI heeft ingediend, ontvangt u van de Kamer van Koophandel een factuur. Na ontvangst van uw betaling, verstrekt de Kamer van Koophandel u uw LEI per e-mail en is uw registratie een feit. De Kamer van Koophandel stuurt u automatisch elk jaar een factuur voor de jaarlijkse bijdrage.

Registratie van buitenlandse (dochter)instellingen

Vestigingen van buitenlandse organisaties die zelf niet in Nederland zijn gevestigd, kunnen ook bij de KvK een aanvraag voor een (pre-)LEI indienen. De KvK geeft echter uitsluitend (pre-)LEI’s uit aan organisaties met een in het Handelsregister geregistreerde Nederlandse rechtsvorm. Voor vestigingen van buitenlandse organisaties is een inschrijving met een Nederlandse rechtsvorm in het Handelsregister dus een voorwaarde voor het aanvragen van een (pre-)LEI. Organisaties die geen registratie bezitten in het Handelsregister kunnen geen (pre-)LEI aanvragen. Deze organisaties moeten zich wenden tot een andere (pre-)Local Operating Unit (LOU).

Meer informatie

Lees meer over de LEI op de website van de AFM. Heeft u een vraag over het aanvragen van een LEI of de registratie ervan? Check dan de FAQ over de LEI. Als u uw vraag niet in dit vragenoverzicht terugvindt, mail dan naar lei@kvk.nl.