In- of uitlenen van arbeidskrachten

Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het gevolg van een wetswijziging die uitbuiting van werknemers wil terugdringen. Deze wet heet Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De wet is voor u van belang als u arbeidskrachten ter beschikking stelt. Dit kan bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig zijn. De wet heeft ook gevolgen voor ondernemingen die arbeidskrachten inlenen.

Wie krijgt er met deze wet te maken?

Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet dit registreren in het Handelsregister. Dit geldt voor zowel ondernemers die bedrijfsmatig als niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen. Bij bedrijfsmatig moet worden gedacht aan uitzendbureaus, uitleenbureaus, payrolling-bedrijven en banenpools. Bij ondernemingen die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, is het van belang dat dit geen onderdeel is van de reguliere bedrijfsactiviteiten.

Stelt u arbeidskrachten ter beschikking?

In de wet staat: 'het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst verrichten van arbeid.' Concreet zijn 3 elementen van belang:

  1. Er is een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een andere onderneming.
  2. De onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, krijgt hiervoor een vergoeding van de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld.
  3. De arbeidskracht die ter beschikking is gesteld werkt onder toezicht en leiding van de onderneming aan wie hij ter beschikking is gesteld.

Moet u actie ondernemen?

Als u arbeidskrachten ter beschikking stelt, dan moet u dit doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

Stelt u bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking?

Als u bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt, pas dan uw ondernemingsactiviteit aan in het Handelsregister. Dit kan via dit formulier. Selecteer uw bedrijf, kies ‘Vestigingsgegevens wijzigen’ en vul bij ondernemingsactiviteiten in: 'ter beschikking stellen van arbeidskrachten'. Het aanpassen van de ondernemingsactiviteit is gratis.

Stelt u niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking?

Als uw onderneming niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt, dan kunt u dit bij de KvK doorgeven via dit vragenformulier. Vul bij 'Uw vraag' in: Bij deze maak ik er melding van dat mijn bedrijf niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt. Vermeld uw naam, uw bedrijfsnaam én uw KvK-nummer.

Start u met ondernemen?

U kunt als startende ondernemer op het inschrijfformulier aangeven dat uw onderneming arbeidskrachten ter beschikking gaat stellen.

Heeft u een buitenlandse onderneming en stelt u arbeidskrachten ter beschikking?

Buitenlandse bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland, zijn verplicht zich met deze activiteit in te schrijven in het Handelsregister.

Voorbeelden wel of niet registreren

Wel registreren

  • Een uitzendbureau dat gevestigd is in Duitsland en schilders ter beschikking stelt aan Nederlandse bedrijven.
  • Een consultancybureau dat een medewerker ter beschikking stelt aan een klant vanwege tijdelijke onderbezetting bij de klant.

Niet registreren

  • Een hoveniersbedrijf dat zijn medewerkers inzet in opdracht van een klant om een tuin aan te leggen.
  • Als er medewerkers van een onderneming met verschillende werkmaatschappijen onderling worden uitgeleend. Hier is sprake van intra-concernuitlening.

Ik weet niet of ik arbeidskrachten ter beschikking stel. Wat moet ik doen?

Als u twijfelt of u arbeidskrachten ter beschikking stelt en problemen wilt voorkomen bij een controle van de Inspectie SZW, is het verstandig om te laten registreren dat u arbeidskrachten ter beschikking stelt. U riskeert dan geen hoge boete.

Huurt u wel eens arbeidskrachten in?

Maakt u wel eens gebruik van ter beschikking gestelde arbeidskrachten? Controleer dan of de onderneming waarvan u deze arbeidskrachten inhuurt, goed staat geregistreerd in het Handelsregister. U kunt dit eenvoudig controleren via onze website.

Certificering met SNA-keurmerk

Ondernemingen die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, kunnen hun onderneming laten certificeren en het SNA-keurmerk krijgen. Inleners die gebruik maken van een uitzendorganisatie met een SNA keurmerk zijn per 1 juli 2012 onder voorwaarden gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid. Zij worden dan niet meer aansprakelijk gesteld voor de betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting van de onderneming die aan het personeel ter beschikking heeft gesteld.

Meer informatie

Heeft deze informatie je geholpen?