Wetten en regels

Privacywetgeving AVG, wat moet je ermee?

Je wilt klanten benaderen maar je weet niet of dit mag vanwege de AVG privacyregels. Aan de hand van 10 vragen bepaal jij welke acties je moet nemen om aan de wet te voldoen. Zo word jij AVG-proof en voorkom je een boete.

Wat mag wel en wat mag niet binnen de AVG regels. Je wilt een boete voorkomen en je niet beperkt voelen in je bedrijfsvoering. Hoe doe je dat? Beantwoord 10 vragen en ga direct aan de slag met de actiepunten.

Wet AVG

De privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie. Internationaal heet de wet General Data Protection Regulation (GDPR). Door de wet AVG heb je meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens dan voorheen. Privacyrechten zijn met de AVG versterkt en uitgebreid. Gebruikers (zoals je klanten) hebben met de AVG meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Zij hebben meer zeggenschap over hun gegevens en wat bedrijven daar mee doen. Je klant kan bijvoorbeeld inzage vragen in opgeslagen data, of verleende toestemming intrekken.

Voor wie geldt de AVG?

De Europese privacywet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU. Vrijwel alle ondernemers hebben ermee te maken, ook zzp'ers en klein mkb. De wet geldt ook voor scholen, zorginstanties, verenigingen en stichtingen. Internationale bedrijven die zakendoen met de EU moeten zich houden aan de AVG.

De omvang van je bedrijf en de aard van de activiteiten bepalen welke AVG-maatregelen je neemt. Je krijgt er al mee te maken door het uitsturen van een offerte, factuur, en (digitale) nieuwsbrief. Of door het bijhouden van afspraken met klanten, contactgegevens van klanten of personeelsinformatie. Daarnaast vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies, een e-mailadres onder de wet. Ook als je niet weet wie er schuilgaat achter deze gegevens moet je ze als privacygevoelig behandelen.

Als je vindt dat je klant koning is, moet je zijn data ook op die manier behandelen

In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. In 2019 dienden ruim 27.800 mensen er een klacht in vanwege een mogelijke privacyschending. Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: “AVG is weliswaar ingewikkelde materie, maar gebruik ook je gezond verstand. Heb ik deze data echt nodig? En mag ik deze data zomaar gebruiken of moet ik om toestemming vragen? Dan kom je al een heel eind met de vraag wat wel en niet mag.”

In 10 stappen AVG-proof

Wat moet je doen om te voldoen aan de eisen van de AVG wet? Dit verschilt van bedrijf tot bedrijf. Begin met het inventariseren van de data die je hebt. Je moet je afvragen op welke grond je deze data hebt. Wolfsen: “In deze data gedreven wereld is het niet meer dan normaal dat je ook voor gegevens een boekhouding bijhoudt, een databoekhouding.” Het gaat hier om het bijhouden van welke persoonsgegevens je gebruikt van je klanten en waarvoor. Bijvoorbeeld als je je afspraken vastlegt en hierbij telefoonnummers en persoonsgegevens noteert.

De Regelhulp AVG van de AP helpt je bij het bepalen van de impact van de AVG op jouw bedrijf. Hierin staan onderstaande 10 vragen. Na het beantwoorden van deze vragen kun je direct aan de slag.

1. Welke persoonsgegevens verwerk je?

Inventariseer welke persoonsgegevens je verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct over iemand gaan of die naar iemand te herleiden zijn, zoals naam, adres, telefoonnummer en burgerservicenummer.

Naast 'gewone' persoonsgegevens zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Deze gaan onder meer over iemands gezondheid, strafrechtelijke verleden of politieke voorkeur. Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te gebruiken, tenzij je een wettelijke uitzondering hebt.

2. Heb je een grondslag om persoonsgegevens te verwerken?

Je mag alleen persoonsgegevens verwerken wanneer je deze echt nodig hebt om je doel te bereiken en het niet anders kan. Je moet dus een goede reden, ofwel ‘grondslag’ hebben. Bijvoorbeeld dat je toestemming hebt van de persoon om wie het gaat. Of omdat het noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren. Er zijn 6 grondslagen in de AVG.

3. Heb je een functionaris gegevensbescherming nodig?

Sommige organisaties moeten een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Deze functionaris is verplicht bij:

  • Overheden en publieke organisaties.
  • Organisaties en bedrijven die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen. Denk hierbij aan cameratoezicht en monitoring van iemands gezondheid via wearables.
  • Organisaties en bedrijven die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken en voor wie dit een kernactiviteit is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging of strafrechtelijke verleden.

4. Ben je verplicht om een data protection impact assessment uit te voeren?

Bij het verwerken van gegevens met een hoog privacyrisico is een data protection impact assessment (DPIA) verplicht. Blijkt uit de analyse dat de privacyrisico’s hoog zijn, dan kun je maatregelen nemen om deze te verkleinen. Een DPIA moet je in ieder geval uitvoeren als je:

  • Bijzondere persoonsgegevens als ras, godsdienst, gezondheid, politieke opvattingen, genetische – of biometrische gegevens op grote schaal verwerkt.
  • Op grote schaal en systematisch mensen volgt in een publiek toegankelijk gebied, bijvoorbeeld met cameratoezicht.
  • Gegevens zo combineert, dat iemand in een bepaalde categorie of groep is in te delen en daardoor zo kan worden benaderd of beoordeeld (profilering).

5. Werk je volgens de uitgangspunten van privacy by design en privacy by default?

Zorg ervoor dat je in de ontwerpfase van nieuwe producten of diensten persoonsgegevens goed beschermt. Dit wordt ook wel ‘privacy by design’ genoemd. Daarnaast moeten de standaardinstellingen de privacy van iemand respecteren (privacy by default) totdat de persoon zelf toestemming geeft. Je mag bijvoorbeeld geen (web)formulier gebruiken waarop al een vakje is aangevinkt.

6. Moet je een register van verwerkingsactiviteiten opstellen?

In een verwerkingsregister neem je op welke persoonsgegevens je gebruikt, voor welk doel, waar je ze opslaat en met wie je ze eventueel deelt. Je bent verplicht om met een register te werken als jouw organisatie:

  • Persoonsgegevens verwerkt waarvan de verwerking meer dan incidenteel is.
  • Risicovolle persoonsgegevens verwerkt, zoals gegevens over gezondheid, godsdienst of politieke opvattingen.
  • Meer dan 250 medewerkers heeft.

In de praktijk zullen (vrijwel) alle organisaties verplicht zijn zo’n verwerkingsregister AVG bij te houden. Dit komt omdat binnen een organisatie vaak klanten-, leveranciers- of personeelsbeheer voorkomt. Als mensen je vragen hun gegevens te corrigeren of te verwijderen kun je dit register nodig hebben. Geef deze verzoeken ook door aan de organisaties waarmee je de persoonsgegevens hebt gedeeld.

7. Heb je de juiste maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen?

In de AVG staat dat je persoonsgegevens goed moet beveiligen. Bepaal welke technische en organisatorische maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de verwerkingen goed beveiligd zijn. Zo zorg je voor een digitaal veilig bedrijf.

8. Heb je de vereiste overeenkomsten met partijen die persoonsgegevens voor jou verwerken?

Zorg voor een goede verwerkersovereenkomst met de partij aan wie de gegevensverwerking is uitbesteed. Je moet als ondernemer zeker zijn dat de data die gebruikt wordt veilig is.

9. Voldoe je aan de informatieplicht?

Je klanten hebben veel rechten op het gebied van privacy. Zorg ervoor dat zij gemakkelijk van die rechten gebruik kunnen maken. Maak een privacyverklaring in eenvoudige taal. Zet daarin wat je doet met persoonlijke gegevens. Waarvoor je de gegevens gebruikt. Waarom dat belangrijk is voor je klanten. En hoe lang je de gegevens bewaart. Zorg dat deze verklaring makkelijk te vinden is.

10. Ben je voorbereid op mensen die hun privacyrechten willen uitoefenen?

Gebruikers (zoals je klanten) hebben zeggenschap over hun gegevens en wat bedrijven daar mee doen. Je klant kan bijvoorbeeld inzage vragen in opgeslagen data of verleende toestemming intrekken. Bereid je organisatie hierop voor. Klanten die denken dat hun persoonsgegevens op een manier worden verwerkt die in strijd is met de privacywet, kunnen een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP kan in zo’n geval onderzoek doen naar aanleiding van de klacht. Je kunt een boete krijgen.

Boete

De AP controleert of bedrijven zich aan de AVG houden. Zij kunnen ook boetes uitdelen. Jouw bedrijf moet voldoen aan de AVG. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het orgaan dat hierop toezicht houdt en handhaaft. De boetes kunnen oplopen tot maximaal 20 miljoen euro of 4% van je wereldwijde omzet als je je niet houdt aan de nieuwe privacywetgeving. Dat overkwam de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). De AP heeft aan BKR een boete opgelegd van 830.000 euro. BKR vroeg vanaf mei 2018 een vergoeding voor het digitaal opvragen van persoonsgegevens. Ook konden mensen maar 1 keer per jaar (per post) zonder kosten hun gegevens inzien. Dat mag niet volgens de privacywetgeving. Daarom is een boete opgelegd van 830.000 euro.

Wolfsen noemt een aantal voorbeelden van hoe het niet moet. "Wat ik een duidelijk voorbeeld vind van onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, is een huisarts die een verzekeraar moest informeren over de ziekte van zijn patiënt. Hij stuurde toen per abuis het hele medische dossier, inclusief die van andere familieleden, naar de verzekeraar. Een ander voorbeeld is een kinderdagverblijf dat in de nieuwsbrief naar de ouders schreef dat een leidster afwezig was wegens een maagverkleining. Dit is privacyinformatie die je als kinderdagverblijf niet hoort te verspreiden.”

Als persoonsgegevens ondanks jouw maatregelen toch op straat belanden, ben je verplicht het datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zo zat het

De Europese Unie kende verschillende privacywetten, die voortkwamen uit de Europese privacyrichtlijn van 1995. Per 25 mei 2018 zijn deze wetten vervangen door de AVG. De Europese Unie kent hiermee één privacywet. In Nederland vervangt de AVG de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Wat mag wel en wat mag niet binnen de AVG? De meest actuele vragen en antwoorden over de AVG, inclusief tips, vind je hier.

Annelies den Breejen

Als KVK-adviseur deel ik actuele en praktische informatie over wetten en regels voor zzp’ers en het klein mkb. Mijn artikelen vind je op KVK.nl en in onze nieuwsbrieven.

InspiratiePage