Bezwaar en beroep

Als KVK een besluit (‘beschikking’) heeft genomen waarmee je het oneens bent, kun je bezwaar maken bij KVK en vervolgens (bij besluiten aangaande het Handelsregister) eventueel in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te Den Haag.

Neem van tevoren contact op met KVK om te bepalen of bezwaar indienen het juiste middel is. Ook tegen een weigering om een besluit te nemen (of het niet tijdig nemen van een besluit) kun je bezwaar maken of beroep instellen.

Bezwaarschrift

Je kunt bezwaar indienen tegen een besluit door een bezwaarschrift in te dienen bij KVK. Dit moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. KVK vermeldt in het besluit of bezwaar mogelijk is, binnen welke termijn en naar welk postadres je het kunt sturen.

Een bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:

  • naam en adres
  • KVK-nummer
  • datum
  • omschrijving van het besluit waartegen je bezwaar maakt (bij voorkeur met een bijgevoegd afschrift van het besluit)
  • reden waarom je bezwaar maakt (motivering)
  • handtekening

Je kunt hiervoor gebruikmaken van een model bezwaarschrift.

De bezwaarprocedure bij KVK is van administratiefrechtelijke aard en betreft uitsluitend de beslissing van KVK. Onderliggende civielrechtelijke kwesties, zoals bijvoorbeeld de rechtmatigheid van benoeming en ontslag van bestuurders of de overdracht van een onderneming, kunnen alleen door de civiele rechter worden beslecht. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Beroepschrift

Voor het beroepschrift gelden dezelfde eisen. KVK verwijst in het besluit op bezwaar naar de mogelijkheid van beroep en binnen welke termijn dat mogelijk is.

Advocaat of deskundige inschakelen

Je bent niet verplicht om een advocaat of een andere deskundige in te schakelen, maar het kan zowel bij bezwaar als bij beroep raadzaam zijn.