Wat is de uiterste termijn?

Deponeer uw jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel. Wanneer deze niet op tijd is vastgesteld, deponeert u de voorlopige jaarrekening.

De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Op deze pagina vindt u de belangrijkste punten op een rij.

Deponeertermijnen

De specifieke termijnen voor deponeren zijn afhankelijk van de soort rechtspersoon. Voor de bv - als de meest voorkomende rechtspersoon - gelden de volgende regels:

  • Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.
  • De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden.
  • De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.
  • Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 31 juli (5 + 2 maanden). Bij maximaal uitstel is dit 31 december (5 + 5 + 2 maanden).

Uitzondering

Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, leidt ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling. In dit geval vervallen de 2 maanden tijd voor vaststelling. Voor een bv betekent dit dat u deponeert binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 november (10 maanden + 8 dagen).

Niet tijdig vastgesteld

Hebben de aandeelhouders de jaarrekening niet op tijd vastgesteld? Dan deponeert u de voorlopige jaarrekening. Voor een bv deponeert u deze binnen 7 maanden na einde van het boekjaar. Heeft u een maximale uitstel van 5 maanden, dan deponeert u de voorlopige jaarrekening dus binnen 12 maanden (7 + 5 maanden) na het einde van het boekjaar.

Deponeer op tijd

Het niet (op tijd) deponeren is strafbaar als economisch delict. Het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst kan een proces-verbaal opmaken op basis waarvan het Openbaar Ministerie een geldboete kan opleggen of de zaak aanhangig kan maken bij de rechter.
Bovendien kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als u niet (op tijd) deponeert en uw onderneming gaat failliet. Zorg er dus voor dat u binnen de termijn deponeert. De deponeringsplicht geldt tot de datum van opheffing.

Het is wettelijk niet mogelijk om uitstel te verkrijgen voor het deponeren van de jaarrekening.

Advies nodig?

Twijfelt u over de regels die voor uw bedrijf of rechtspersoon van toepassing zijn? Neem dan contact op met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent. Deze kan u meer vertellen over de specifieke termijnen en voorwaarden in uw situatie.

Heeft deze informatie je geholpen?