Met welke derde partijen worden mijn persoonsgegevens door KVK gedeeld?

Het Handelsregister is een cruciale bron van informatie voor ondernemers. Bijvoorbeeld om te controleren met wie ze zaken doen of om hun klantenbestand actueel te houden. Denk aan banken, verzekeraars, telecom- en energiebedrijven en zakelijke dienstverleners. Ook informatiebrokers die adresbestanden leveren aan derden gebruiken KVK-data als informatiebron.

Alle afnemers dienen zich bij verder gebruik van Handelsregistergegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en andere wet- en regelgeving te houden. Afnemers zijn hier zelf voor verantwoordelijk. Wij wijzen afnemers van data hierop via onder meer onze gebruiksvoorwaarden.

Overheid

Alle overheden zijn aangesloten op het Handelsregister. Zij zijn verplicht de gegevens te gebruiken bij de uitvoering van hun publieke taken. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van een vergunning of het innen van belasting.

Dienstverleners die gegevens namens KVK verwerken

We worden geholpen bij ons werk door andere dienstverleners. Dan delen we alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een bepaalde opdracht. En we maken goede afspraken met die dienstverleners over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast in contracten.

Dit doen de bedrijven en personen die ons helpen bijvoorbeeld:

  • Ze ontwerpen, onderhouden en verbeteren onze IT-systemen, internettools en applicaties;
  • Ze organiseren evenementen, versturen e-mails en post, maken video’s en brochures;
  • Ze doen klantonderzoek zoals enquêtes.

Internationale doorgifte

Je persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dat wel gebeurt, treffen we passende maatregelen, zoals contractuele afspraken, om te waarborgen dat je gegevens adequaat worden beschermd. Desgevraagd geven we je inzicht in die maatregelen. Stuur dan een email naar fg@kvk.nl.

Open data en het Handelsregister

KVK heeft datasets beschikbaar gesteld als open data voor hergebruik door derden. De open datasets uit het Handelsregister zijn te vinden via het dataportaal van de Rijksoverheid en onze website.

De persoonsgegevens in het Handelsregister kunnen in bepaalde omstandigheden worden afgeschermd.