Persberichten

De open consultatie is afgerond, en nu?

Er is 827 keer ingelogd, 1398 reacties gegeven en 88 reacties zijn via internetconsultatie.nl binnengekomen. Dit is de opbrengst van de open consultatie die EZK, samen met KVK, gestart is over de data in het Handelsregister. Ondernemers en andere belanghebbenden konden meedenken over hoe deze data integer gebruikt kan worden. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor de juiste balans tussen openbaarheid en privacy.

Huidige situatie

Volgens de Nederlandse Handelsregisterwet is een groot deel van de gegevens in het register openbaar. Daardoor is KVK - als uitvoerder van deze wet - verplicht om gegevens te leveren als daarom wordt gevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de naam van bestuurders en het vestigingsadres. Wanneer een eigenaar hoofdelijk aansprakelijk is, kan ook het privéadres opgevraagd worden. Die transparantie draagt bij aan rechtszekerheid in het economische verkeer: ondernemers kunnen zien met wie zij zaken doen. Ditzelfde geldt voor consumenten wanneer zij bijvoorbeeld een conflict met een bedrijf hebben. Dit draagt bij aan een goed functionerende open economie.

De afgelopen jaren is er discussie ontstaan over de openbaarheid van gegevens in het Handelsregister. Bijvoorbeeld over de wenselijkheid van het afschermen van data in het belang van privacy en veiligheid. De wensen en behoeftes van verschillende belanghebbenden kunnen daarbij sterk uiteenlopen. Het doel van de consultatie is om samen te kijken naar oplossingen die meer recht doen aan deze verschillende, en soms tegenstrijdige wensen en belangen. De mogelijkheid en voorwaarden om adressen af te schermen zal in de consultatie nadrukkelijk aan de orde komen.

Proces

De open consultatie is op 30 juni j.l. gesloten en was de eerste stap in het proces van een mogelijke wijziging in de Handelsregisterwet. De ruwe input blijft leesbaar op www.internetconsultatie.nl/datavisie. Deze input wordt nu gesorteerd en samengevat. Het resultaat van deze stap wordt binnenkort op de consultatiesite gepubliceerd en aan de Tweede Kamer toegestuurd. Na de zomer wordt de aandacht gericht op het inventariseren en beoordelen van mogelijke oplossingen. Er wordt dan een eerste toetsing gedaan: zijn de voorgestelde oplossingsrichtingen uitvoerbaar en passen ze in de Europese wetgeving die er al is? De geïdentificeerde ideeën worden openbaar gemaakt zodat belanghebbenden daarop hun visie kunnen geven. De beste oplossingen zullen vervolgens nader uitgewerkt en opnieuw ter consultatie aangeboden worden. Hoe lang dit proces zal gaan duren, kan op dit moment nog niet precies aangegeven worden.

Nabrander

Indien het niet gelukt is om een reactie te geven tijdens de open consultatie, maar er wel behoefte is om mee te denken over de werkwijze van het Handelsregister, dan kan er altijd nog gemaild worden naar datavisie@minezk.nl. Deze input kan nog meegenomen worden in de brief aan de Tweede Kamer na de zomer.