Handelsregister

Internetconsultatie afschermen bezoekadres

Het ministerie van EZK heeft op dinsdag 22 februari een internetconsultatie opengesteld over de wetswijziging die het afschermen van bezoekadressen in het Handelsregister regelt. Iedereen kan hierop reageren.

De directe aanleiding voor de voorgestelde aanpassing in het Handelsregisterbesluit (Hrb) is de toename van bedreigingen, intimidatie en agressie tegen bepaalde beroepsgroepen, zoals journalisten en politici. Veel zelfstandige beroepsbeoefenaars hebben hun woonadres opgegeven als het bezoekadres van hun onderneming of rechtspersoon en zijn daarmee dus extra kwetsbaar.

Wat is het voorstel?

Het voorgestelde artikel 51 lid 3 Hrb regelt dat een in het Handelsregister opgenomen bezoekadres van een onderneming of rechtspersoon kan worden afgeschermd als dat nodig is voor de veiligheid van een of meer personen. Dat geldt ook als het betreffende adres geen woonadres is. De verzoeker moet onderbouwen dat afscherming echt nodig is. Dat kan bijvoorbeeld door te laten zien dat er aangifte is gedaan van bedreiging.

Aanvullend hierop wordt het ook mogelijk om preventief het bezoekadres af te schermen als mensen door hun beroep blootstaan aan waarschijnlijke dreiging, zoals bijvoorbeeld journalisten of advocaten. Voor deze afscherming moet het dan wel gaan om een bezoekadres dat tevens het woonadres is en de betreffende onderneming mag geen kapitaalvennootschap (BV of NV) zijn.

Het ministerie van EZK streeft ernaar om de wetswijziging op 1 juli 2022 in werking te laten treden.

Anticiperen op wetsvoorstel

Op verzoek van minister Adriaansens van EZK en in overleg met haar ministerie anticipeert KVK op de wetswijziging. Vooruitlopend op de inwerkingtreding handelt KVK verzoeken zoveel mogelijk af in de geest van de nieuwe regeling.