Persbericht

Kamerbrief Datavisie over mogelijk beleid Handelsregister

Op 29 juni heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met een brief over de Datavisie voor het Handelsregister (HR) de Tweede Kamer geïnformeerd. De minister doet in deze brief een mogelijk beleidsvoorstel voor een andere omgang met HR-gegevens, welke komend najaar getoetst wordt bij belanghebbenden. Dit voorstel zou een oplossing kunnen bieden voor de voortdurende spanning tussen rechtszekerheid en transparantie aan de ene kant en privacy en veiligheid aan de andere kant.

Privacy ingeschrevenen voorop

De oplossingsrichting zoals aangegeven in de Kamerbrief, zet in op een structurele verbetering voor de privacy van HR-ingeschrevenen. Telefoonnummers en emailadressen van alle rechtsvormen zijn in het voorstel niet meer openbaar. Alle gegevens van Verenigingen van Eigenaars van appartementen (VvE’s) zijn ook niet meer openbaar. Ook wordt via wetgeving het ongewenst commercieel gebruik van Handelsregisterdata aangepakt. Om de privacy van Eenmanszaken beter te beschermen geeft de minister twee opties in haar beleidsvoorstel:

  • Afschermen bezoekadres onder voorwaarde van het registreren van een vervangend postadres; deze vorm van afschermen vindt plaats op verzoek van de ondernemer. Voor nieuw in te schrijven eenmanszaken kan deze keuze al direct bij inschrijving worden gemaakt.
  • Bezoekadres standaard niet meer openbaar, zonder een vervangend postadres; in deze variant hoeft de ondernemer zelf geen actie te ondernemen. Bijkomend nadeel is dat naast burgers en eenmanszaken onderling, ook marktpartijen, die deels overheidstaken of maatschappelijk relevante taken uitvoeren, geen noodzakelijke bereikbaarheidsinformatie voor eenmanszaken meer uit het HR kunnen verkrijgen.

Rechtszekerheid en tegengaan fraude

Om ervoor te zorgen dat het HR kan blijven bijdragen aan de weerbaarheid van burgers en bedrijven, geeft de Kamerbrief onder meer als mogelijkheid dat in de toekomst bij KVK gegevens gecheckt kunnen worden op juistheid (hit/no hit). Ook is er in het voorstel sprake van een mogelijk sterkere rol voor KVK in de toekomst voor onder andere het controleren van opgaves en deponeringen.

Toetsen voorstel bij belanghebbenden

Het in de Kamerbrief beschreven beleid voor het Handelsregister van de toekomst ligt nog niet vast. Eerst volgen er vanuit EZK en KVK twee openbare consultatierondes om de genoemde oplossingen te toetsen. Deze online sessies vinden dit najaar plaats op 6 en 8 september en zijn toegankelijk voor in totaal 2000 personen. Belanghebbenden kunnen daarbij een oordeel geven over het voorstel en eventuele uitvoeringsconsequenties of noodzakelijke randvoorwaarden signaleren. Het traject dat volgt op de toetsing (nadere uitwerking van voorgestelde maatregelen, bijbehorende wet- en regelgeving en inventarisatie van de benodigde ict-oplossingen ten bate van de uitvoering) kan enkele jaren in beslag nemen.

Datavisie Handelsregister