Persbericht

KVK Bedrijvendynamiek: aantal faillissementen ten opzichte van eerste kwartaal 2020 gehalveerd

Een toename van 8% van het aantal startende bedrijven, een ongeveer even hoog aantal stoppende bedrijven en een halvering van het aantal faillissementen. Dat is het globale beeld dat oprijst uit de Bedrijvendynamiek van de Kamer van Koophandel (KVK) over het eerste kwartaal van 2021 wanneer dit wordt vergeleken met het eerste kwartaal van 2020. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het aantal geregistreerde bedrijven in het Handelsregister op 1 april 2021 is toegenomen met 90.623 bedrijven ten opzichte van 1 april vorig jaar. De stand van het Handelsregister was daarmee 2.109.363 geregistreerde bedrijven op 1 april 2021.

Starters

Startten in het eerste kwartaal van 2020 nog 63.604 bedrijven, in het eerste kwartaal van dit jaar waren het er 68.847. Dit komt neer op 5.243 extra starters, een toename van 8%. Dit terwijl er als gevolg van RIVM-maatregelen een lagere capaciteit dan wenselijk beschikbaar was aan de inschrijfbalies van KVK. Hierdoor waren niet alle baliemedewerkers optimaal inzetbaar om de hoge vraag naar afspraken af te handelen. Er zijn relatief meer starters onder het mkb (+20%) en de zzp’ers (+9%) en er is sprake van een afname onder de parttime zzp’ers (-3%).

Stoppers

Het aantal geregistreerde stoppers is in het afgelopen kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal in 2020 min of meer gelijk gebleven. Hierbij houden we rekening met de extra ruim 7.000 ambtshalve uitschrijvingen in het eerste kwartaal van 2020 - deze zogeheten `deregistraties’ maakten toen incidenteel onderdeel uit van de geregistreerde stoppers. In totaal werden de afgelopen drie maanden 38.440 bedrijven uitgeschreven uit het Handelsregister.

Faillietverklaringen

Het aantal faillietverklaringen is ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar met -48% bijna gehalveerd. Was het aantal geregistreerde faillietverklaringen in het eerste kwartaal van 2020 nog 769, in het eerste kwartaal van 2021 waren het er 397.

Verschillen per sector

Het aantal geregistreerde starters is in het afgelopen kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 met 49% (+ 4.002 bedrijven) het sterkst toegenomen in de sector detailhandel. Het gaat hier met name om online detailhandel. Ook in de sector logistiek was de toename met 40% aanzienlijk in het afgelopen kwartaal (+ 830 bedrijven). Gemiddeld zijn er 33 starters per 1.000 bedrijven in het eerste kwartaal van 2021. Het hoogste aantal starters per 1.000 bedrijven zien we in de sector detailhandel (59) en de sector logistiek (47).

Het aantal geregistreerde stoppers per 1.000 bedrijven (gemiddeld 18) is ook het hoogst in de sector detailhandel (27). Daarna komen de sectoren groothandel (25), horeca (23) en logistiek (21). Onder het gemiddelde zitten de sectoren land- en tuinbouw (10) en industrie (14).

Per 100.000 bedrijven zijn er in het afgelopen kwartaal 19 bedrijven failliet gegaan. Relatief het hoogst scoorden de sectoren logistiek (53), horeca (45) en groothandel (36). Ook de bouw (34) en de detailhandel (26) scoren boven het landelijk gemiddelde. Grote sectoren met een relatief laag aantal faillietverklaringen zijn land- en tuinbouw (3), gezondheid (5) en cultuur, sport en recreatie (6).

Verschillen per provincie

De toename van het aantal geregistreerde starters is het grootst in de provincies Friesland (+17%) Drenthe (+14%) en Overijsel (+14%). Onder het gemiddelde van 8% zitten de Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, met een toename van rond 6%. Kijken we naar het aantal geregistreerde starters per 1.000 bedrijven dan staat de provincie Drenthe met 27 onderaan het lijstje. Bovenaan staan Flevoland (38) Zuid-Holland (37) en Noord-Holland (34). Gemiddeld zijn er in Nederland 33 starters per 1.000 bedrijven.

Ten aanzien van het aantal geregistreerde stoppers zijn de verschillen klein. Tussen de hoogst scorende provincie Gelderland (20) en de laagst scorende provincie Zeeland (16) zit een verschil van 4 punten. Het Nederlands gemiddelde bedraagt 18 stoppers per 1.000 bedrijven.

Data over de Bedrijvendynamiek

Het rapport Data over de Bedrijvendynamiek Q1 2021 geeft inzicht in het aantal in het Handelsregister geregistreerde bedrijven in Nederland per 1 april 2021 en de ontwikkeling van het aantal ingeschreven starters, uitgeschreven stoppers en geregistreerde faillietverklaringen in het eerste kwartaal van 2021.