Persbericht

Tweede Kamer geïnformeerd over voortgang Datavisie

Op 3 juli 2023 heeft minister Adriaansens (EZK) via een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen rond de Datavisie Handelsregister (HR). Het uitgangspunt voor de Datavisie zijn maatregelen die de privacy van ondernemers en overige ingeschreven in het Handelsregister verbeteren. Daarnaast omvat deze maatregelen ten behoeve van rechtszekerheid en fraude-weerbaarheid. De Kamer van Koophandel (KVK) deed in de afgelopen maanden onderzoek naar de impact van de datavisie bij de uitvoering van verschillende maatregelen. Onder meer het bieden van regie op de eigen gegevens voor HR-ingeschrevenen en de verdere ontwikkeling van de ‘MijnKVK omgeving’ komt daarin naar voren, als overkoepelende behoefte ten behoeve van de uitvoering.

Niet-openbaar maken telefoon- en faxnummers

In de Kamerbrief van afgelopen januari gaf de minister aan dat zowel telefoon- als faxnummers en emailadressen van alle HR-ingeschrevenen in de toekomst niet langer openbaar zijn. In aanloop naar de aanstaande wetswijzigingen, is KVK al begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Vooruitlopend op de wetswijziging zal KVK dit najaar starten met het niet-openbaar maken van telefoon- en faxnummers. E-mailadressen blijven voorlopig openbaar, in verband met de aankomende wijziging van de EU-vennootschapsrichtlijn. Deze EU-richtlijn bevat mogelijk regels voor het (verplicht) publiceren van e-mailadressen van kapitaalvennootschappen en personenvennootschappen. Hiermee zal in nationale regelgeving rekening gehouden moeten worden.

Stop HR Publicaties en toegang via autorisatie

In lijn met de Datavisie HR stopt KVK ook dit najaar met ‘HR Publicaties’ op de website; het overzicht van wijzigingen bij rechtspersonen in het Handelsregister, zoals oprichtingen, fusies en wisseling van functionarissen. De gegevens van dit informatieproduct kunnen namelijk ingezet worden voor (ongewenste) direct-marketingdoeleinden. 

Terwijl er meer gegevens in het HR niet-openbaar worden, kunnen tegelijkertijd meer organisaties dan nu niet-openbare gegevens inzien. Het gaat hier om organisaties met een wettelijke of maatschappelijke taak; zij krijgen straks via een autorisatie toegang tot niet-openbare HR-gegevens. Na de zomer start KVK met het digitaliseren van het proces rondom authenticatie en autorisatie. 

Poortwachtersrol KVK

Voor KVK is in de toekomst een sterkere rol weggelegd als poortwachter. De minister verkent in de actuele Kamerbrief de mogelijkheid om KVK meer ruimte te geven om bij twijfel een inschrijving of mutatie in het HR niet direct door te voeren en/of te weigeren. In de komende maanden zal KVK starten met de verkenning op ‘verwonderadressen’. Doel is het afgeven van een signaal aan medewerkers wanneer het opgegeven vestigingsadres niet direct logisch lijkt. Denk aan een adres van een overheidsorgaan zoals een penitentiaire inrichting of een gemeente.