Persbericht

Update Datavisie: start online expertsessies

KVK ondersteunt EZK in het organiseren van een tweede openbare consultatie voor een nieuwe Datavisie voor het Handelsregister. Deze consultatieronde bestaat uit twee fases: van 18 maart tot 22 april zijn er online expertsessies met een specifieke groep belanghebbenden. In juni volgt een brede, openbare dialoog met alle mogelijke betrokkenen van het Handelsregister (HR).

Over de expertsessies

De expertsessies bestaan uit gerichte gesprekken in groepsverband waarvoor zowel HR-ingeschrevenen als gebruikers zijn uitgenodigd. De verslagen van de sessies worden online gepubliceerd. Op basis van de input uit de sessies worden twee beleidsopties verder uitgewerkt. In de consultatieronde van juni worden deze voorgelegd aan - en getoetst onder - een zo breed mogelijke groep betrokkenen bij het Handelsregister.

Waarom een nieuwe Datavisie?

KVK wil samen met het ministerie van EZK op een goede manier invulling geven aan veilig en verantwoord zakendoen. Vanwege de veranderende maatschappelijke balans tussen openbaarheid en privacy is daarvoor een nieuw beleidskader nodig. In de nieuwe Datavisie zoeken we een balans tussen openbaarheid en privacy die recht doet aan de functie van het Handelsregister en oog heeft voor de ontwikkelingen in de samenleving.