Bezwaar en beroep

Als de KvK een besluit (‘beschikking’) heeft genomen waarmee u het oneens bent, kunt u bezwaar aantekenen bij de KvK en vervolgens (bij besluiten aangaande het Handelsregister) eventueel beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te Den Haag. Neem van tevoren contact op met de KvK om te bepalen of bezwaar indienen het juiste middel is. Ook tegen een weigering om een besluit te nemen (of het niet tijdig nemen van een besluit) kunt u bezwaar maken of beroep instellen.

Bezwaarschrift

U kunt bezwaar indienen tegen een besluit door een bezwaarschrift in te dienen bij de KvK. Dit moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. De KvK vermeldt in het besluit of bezwaar mogelijk is, binnen welke termijn en naar welk postadres u het kunt sturen.

Een bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:

  • naam en adres;
  • datum;
  • omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bij voorkeur met een bijgevoegd afschrift van het besluit);
  • reden waarom u bezwaar maakt (motivering);
  • handtekening.

U kunt hiervoor gebruikmaken van een modelbezwaarschrift.

De bezwaarprocedure bij de KvK is van administratiefrechtelijke aard en betreft uitsluitend de beslissing van de KvK. Onderliggende civielrechtelijke kwesties, zoals bijvoorbeeld de rechtmatigheid van benoeming en ontslag van bestuurders of de overdracht van een onderneming, kunnen alleen door de civiele rechter worden beslecht. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Beroepschrift

Voor het beroepschrift gelden dezelfde eisen. De KvK verwijst in het besluit op bezwaar naar de mogelijkheid van beroep en binnen welke termijn dat mogelijk is.

Advocaat of deskundige inschakelen

U bent niet verplicht om een advocaat of een andere deskundige in te schakelen, maar het kan zowel bij bezwaar als bij beroep raadzaam zijn.