Corona

Gesloten coronaregelingen: zo zat het

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 1 sep 2020
 • 10 min lezen
 • 27.9K
Tot 1 oktober geldt het tweede noodsteunpakket met regelingen die ondernemers ondersteunen tijdens de coronacrisis. Noodpakket 1 ging over de maanden maart, april en mei en bereikte 3 miljoen werkenden. Steunpakket 3 treedt op 1 oktober in werking. In dit overzicht vind je de regelingen uit het eerste steunpakket, en de gesloten regelingen uit steunpakket 2.

Een aantal regelingen uit pakketten 1 en 2 zijn definitief gesloten. Andere regelingen onder aangepaste voorwaarden zijn verlengd.

Tozo 1

Wat was dit voor regeling, wie voerde hem uit en over welke periode?

De eerste Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo 1) bood zelfstandig ondernemers 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Daarnaast was het mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Op dit moment is Tozo 2 van kracht, vanaf 1 oktober Tozo 3.

Tozo 1 kon worden aangevraagd bij je woongemeente, in de periode van 30 maart tot en met 31 mei 2020 voor maximaal 3 maanden. Een aanvraag voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud kon je met terugwerkende kracht aanvragen tot 1 maart 2020. Werd er niet met terugwerkende kracht aangevraagd? Dan startte de uitkering op de 1e van de volgende maand. Aanvragen kan niet meer, maar het kan dus zijn dat je nog wel een Tozo 1-uitkering ontvangt na 1 juni.

Voor wie was de regeling bedoeld en met welk idee?

De Tozo 1 was bedoeld voor zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) die financieel in de problemen kwamen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud konden voorzien. Om liquiditeitsproblemen op te lossen konden zij een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Het kabinet wilde hiermee zelfstandig ondernemers ondersteunen zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voorzetten.

In totaal werden er 374.000 aanvragen gedaan, voor zowel de ondersteuning levensonderhoud als leningen voor bedrijfskapitaal. Hiermee is circa 2 miljard euro gemoeid.

Wat is het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2?

Sinds 1 juni kun je alleen nog de aangepaste regeling Tozo 2 aanvragen. Die regeling loopt tot 1 oktober 2020. De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Wel gewijzigd zijn:

 • Partnerinkomenstoets
  In de Tozo 1 telde het inkomen van je partner niet mee voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Bij de Tozo 2 wordt wel een partnertoets gedaan.
 • Surseance of faillissement
  Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal hoefde je niet te verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, jouw onderneming of één van de vennoten. Die voorwaarde is pas in de Tozo 2 toegevoegd.

Waarom zijn de voorwaarden gewijzigd?

Uitgangspunt is dat de ondersteuning terecht moet komen waar die het hardst nodig is. Door de invoering van de partnerinkomenstoets worden geen middelen meer verstrekt aan ondernemers met een goed verdienende partner. De verklaring dat geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement leidt ertoe dat publieke middelen op zorgvuldige wijze worden ingezet: het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt wordt namelijk voorkomen.

Wanneer heb je informatie over deze oude regeling nodig?

De Tozo 1 en Tozo 2 kennen overlap in de maanden waarin ze konden en kunnen worden aangevraagd. Heb je een Tozo 1-uitkering voor de maanden mei, juni en juli 2020? Dan val je voor deze maanden onder de voorwaarden van de Tozo 1. Voor de maanden augustus en september 2020 kun je een Tozo 2-uitkering aanvragen.

Meer weten

Lees meer over Tozo 2 en 3 of bekijk het overzicht van regelingen.

NOW 1

Wat was dit voor regeling, wie voerde hem uit en over welke periode?

De eerste Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1) was een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachtten. Werkgevers die NOW 1 aanvroegen, kregen na goedkeuring een tegemoetkoming van het UWV in de vorm van een voorschot. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De NOW 1 kon over maart, april en mei worden aangevraagd bij het UWV.

Hoeveel ondernemers hebben van NOW 1 gebruikgemaakt en welk bedrag was daarmee gemoeid?

Zo’n 139.000 bedrijven hebben subsidie ontvangen via de NOW 1. In totaal hebben die bedrijven voor 9,9 miljard euro aan loonkostensubsidie aangevraagd. In totaal zijn hier 2,6 miljoen werknemers van doorbetaald. Het UWV heeft een register NOW gepubliceerd. Hierin staan gegevens van bedrijven die een voorschot op de tegemoetkoming hebben ontvangen via NOW 1.

Voor wie was de NOW 1 bedoeld?

De NOW 1 gold voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachtten, konden aanspraak maken. Iedereen voor wie je loonaangifte doet en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, viel onder de loonsom waarvoor je subsidie ontving. Ook werknemers boven de pensioengerechtigde leeftijd vielen onder de regeling.

De dga kon ook een beroep doen op de NOW 1. Dat kan wanneer hij verplicht verzekerd is voor werknemersverzekeringen en aan de voorwaarden voldeed. Bedrijven met minder dan 10 medewerkers waren verantwoordelijk voor twee derde van de aanvragen.

Is er iets in de plaats gekomen voor deze regeling?

Van 1 juni tot 1 oktober geldt de NOW 2. Die regeling is niet meer aan te vragen. Vanaf 16 november opent de aanvraagmogelijkheid van de NOW 3. Die lijkt op zijn voorganger, maar heeft nieuwe voorwaarden. De eerste subsidieperiode gaat op 1 oktober in, dus aanvragen kan met terugwerkende kracht.

Wat is het verschil tussen NOW 1 en NOW 2?

 • Ontslagvoorwaarden gewijzigd
  De voorwaarden van NOW 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil is dat met de NOW 1 dat bedrijven die NOW 1 ontvingen, maar toch werknemers om bedrijfseconomische redenen ontsloegen, een boete kregen. Die boete bestond uit een extra korting van 50% van de loonsom, bovenop de korting van 100%. In de NOW 2 is dat veranderd.
 • Budget voor omscholing
  In de NOW 1 was het doel baanbehoud en was er geen omscholingsbudget. Door de versoepeling van de ontslagvoorwaarden is het mogelijk dat bedrijven die NOW 2 krijgen werknemers ontslaan. Binnen de NOW 2 is daarom 50 miljoen euro uitgetrokken voor omscholing van personeel.
 • Forfaitaire opslag van 30 naar 40%
  De vaste (forfaitaire) opslag was 30% binnen de NOW 1, maar in de NOW 2 is dat verhoogd naar 40%.
 • Andere referentieperiode
  Om binnen de NOW 1 de hoogte van je omzetverlies te bepalen, deelde je je totale omzet uit 2019 door 4. Dat getal vergeleek je vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. In de NOW 1 werd maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maand maart hoger was dan in januari. Dat is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. In de NOW 2 is de referentiemaand voor de loonsom vastgesteld op maart 2020.
 • Winstuitkeringen en bonussen
  Een voorwaarde die in NOW 1 niet bestond, maar in de NOW 2 is toegevoegd is dat, als je voor meer dan 100.000 euro subsidie krijgt van de NOW-regeling, je over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders mag doen. Daarnaast mag je geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Meer weten

Lees meer details over de NOW 2 en 3 of bekijk het overzicht van regelingen.

TOGS

Wat was dit voor regeling, wie voerde hem uit en over welke periode?

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) hielp ondernemers in sectoren die direct getroffen werden door de kabinetsmaatregelen. De TOGS liep van 15 maart tot en met 15 juni 2020. De TOGS was tot en met 26 juni 2020, 17.00 uur met terugwerkende kracht aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Iedereen die een aanvraag of melding heeft gedaan krijgt een besluit, ook na de einddatum. Was het besluit op de melding positief, dan kun je alsnog een aanvraag indienen, ook ná 26 juni.

Hoeveel ondernemers hebben van TOGS gebruikgemaakt en welk bedrag was daarmee gemoeid?

Zo’n 200.000 ondernemers hebben van de regeling gebruikgemaakt. De meesten daarvan ontvingen de TOGS op basis van hun hoofdactiviteit, 13.000 ondernemers kregen een tegemoetkoming op basis van een nevenactiviteit. In totaal is tussen de 800 en 850 miljoen euro aan tegemoetkomingen via deze regeling uitgekeerd. Dat is minder dan begroot.

Vooral kappers en horeca maakten gebruik van de regeling. Bijna een kwart van de TOGS-uitkeringen ging naar dit type onderneming.

Voor wie was de regeling bedoeld?

Via de TOGS kon een specifieke groep getroffen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten konden betalen. Denk aan de huur van een bedrijfspand. Bedrijven kwamen in aanmerking als ze aan de voorwaarden voldeden én (per 29 april) als de hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming overeenkwam met een van de in de regeling benoemde SBI-codes.

Is er iets in de plaats gekomen voor deze regeling?

Ja, de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De TVL is bedoeld voor mkb-bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren tijdens de coronacrisis. Ook hier moeten bedrijven op de lijst met vastgestelde SBI’s staan. Bedrijven kunnen vanaf 1.000 tot 50.000 euro tegemoetkoming per 4 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) te betalen. De informatie over de oude TOGS regeling is interessant voor ondernemers met lopende aanvragen en komt van pas als er discussie ontstaat over toekenning van deze regeling.

Meer weten

Lees meer details over de Tegemoetkoming Vaste Lasten of bekijk het overzicht van regelingen.

Verlengde generieke regelingen

Een aantal regelingen uit het eerste steunpakket loopt onder dezelfde voorwaarden door tot 1 oktober en later. Zo is de uitstelregeling van de Belastingdienst naar het tweede noodpakket overgeheveld. Via de Belastingdienst kun je in elk geval tot 1 oktober uitstel krijgen van belastingbetaling. Ook financierings- en kredietverstrekkingsregelingen uit noodpakket 1, zoals de BMKB-C (tot 1 april 2021) en de GO-C (tot 15 december 2020), lopen door.

Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers

De COL-regeling voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers uit noodpakket 1 is vervolgd na 1 juni. Voor deze regeling is meer geld uitgetrokken voor de periode na 1 juni. Ook andere regelingen voor deze doelgroep lopen deels door.

Branchespecifieke regelingen

Gedurende de looptijd van noodsteunpakket 1 is een aantal branches bijgestaan met specifiek op die branche gerichte regelingen. Voor actuele informatie over de verschillende branchespecifieke regelingen kun je terecht op de regelingenpagina.

Gestopt

Banken: uitstel op aflossen leningen

Tot eind juli konden in de kern gezonde bedrijven bij ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank, Deutsche Bank en BNG Bank uitstel van aflossing aanvragen. Deze regeling gold voor klanten met een krediet tot 2,5 miljoen euro. Al eerder boden ABN AMRO, ING, Rabobank en Triodos Bank (in de kern gezonde) bedrijven uitstel van aflossing op hun leningen tot 50 miljoen euro.

TOFA

Met deze zogeheten Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) konden werknemers onder specifieke voorwaarden een bedrag krijgen van 1.650 euro bruto voor de maanden maart, april en mei 2020. Deze regeling viel onder noodpakket 2, maar kende een kortere looptijd dan andere regelingen uit dat pakket. TOFA was bedoeld voor oproep- of invalkrachten en uitzendkrachten die hun inkomen fors hebben zien teruglopen, maar niet in aanmerking komen voor een WW-uitkering, bijstand, of een andere socialezekerheidsregeling. Zzp’ers konden niet van deze regeling gebruikmaken. Aanvragen kon tot en met zondag 26 juli.

SET COVID-19

Deze subsidie voor digitale zorgtoepassingen, SET COVID-19, is al vrij snel na de introductie van noodpakket 1 gesloten. De regeling was bedoeld voor aanbieders van zorg of ondersteuning rond de coronacrisis met extra inzet op digitale zorg op afstand voor mensen thuis. In juli opent de opvolger SET COVID-19 2.0.

Rijksoverheid: omzetschaderegeling voor sierteelt, voedingstuinbouw en fritesaardappelentelers

Deze omzetschaderegeling voor ondernemers in de sierteelt, delen van de voedingstuinbouw en fritesaardappelentelers, is gesloten. Tot en met 18 juni 17.00 uur kon je een aanvraag indienen.

Meer weten?

Noodpakket 2 geldt tot 1 oktober.
Bekijk het overzicht van de alle actieve regelingen uit noodsteunpakket 2 en steunpakket 3. Of lees meer over de verschillende looptijden en inschrijfperiodes.

Overzicht regelingen

Noodpakket 1 voorzag in steunregelingen voor maart t/m mei. Noodpakket 2 geldt sinds 1 juni en loopt tot eind september. In onderstaande tabel staan de data per regeling.

Uitbetaalde steun

De Algemene Rekenkamer zocht uit welke bedragen met de regelingen gemoeid waren en waar dat geld naartoe ging. NOW, Tozo en TOGS waren veruit de grootste coronaregelingen tot dusver. Voor bedrijven is in totaal is voor 34,8 miljard euro aan regelingen (uit noodpakket 1 en 2 samen) gereserveerd. Steunpakket 3 kost ongeveer 11 miljard.

Redactie KVK

Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage