In- of uitlenen van arbeidskrachten

Stel je arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leen je personeel uit tegen betaling? Dan moet je dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister.

Dit is het gevolg van een wetswijziging die uitbuiting van werknemers wil terugdringen. Deze wet heet Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De wet is voor jou van belang als je arbeidskrachten ter beschikking stelt. Dit kan bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig zijn. De wet heeft ook gevolgen voor ondernemingen die arbeidskrachten inlenen.

Wie krijgt er met deze wet te maken?

Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet dit registreren in het Handelsregister. Dit geldt voor zowel ondernemers die bedrijfsmatig als niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen. Bij bedrijfsmatig moet worden gedacht aan uitzendbureaus, uitleenbureaus, payrolling-bedrijven en banenpools. Bij ondernemingen die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, is het van belang dat dit geen onderdeel is van de reguliere bedrijfsactiviteiten.

Stel je arbeidskrachten ter beschikking?

In de wet staat: 'het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst verrichten van arbeid.' Concreet zijn 3 elementen van belang:

 1. Er is een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een andere onderneming.
 2. De onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, krijgt hiervoor een vergoeding van de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld.
 3. De arbeidskracht die ter beschikking is gesteld werkt onder toezicht en leiding van de onderneming aan wie hij ter beschikking is gesteld.

Moet je actie ondernemen?

Als je arbeidskrachten ter beschikking stelt, dan moet je dit doorgeven aan KVK.

Stel je bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking?

Als je bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt, pas dan je ondernemingsactiviteit aan in het Handelsregister via ‘Wijzigen’. Vul de naam of het KVK-nummer van je bedrijf in en kies ‘Activiteiten'. Vul bij activiteitenomschrijving een van de volgende bedrijfsactiviteiten in:

 • Uitzendbureau
 • Uitleenbureau
 • Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)
 • Payrolling

Stel je niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking?

Als je onderneming niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt, dan geef je dat aan ons door via dit vragenformulier. Bij ‘Kies een onderwerp’, kies je voor ‘Hulp bij wijzigen’. Vul bij 'Je vraag' in: 'Hierbij meld ik dat mijn bedrijf niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt.' Vermeld je naam, je bedrijfsnaam én je KVK-nummer en verstuur het formulier online.

Start je met ondernemen?

Je kunt als startende ondernemer op het inschrijfformulier aangeven dat je onderneming arbeidskrachten ter beschikking gaat stellen.

Heb je een buitenlandse onderneming en stel je arbeidskrachten ter beschikking?

Buitenlandse bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland, zijn verplicht zich met deze activiteit in te schrijven in het Handelsregister. Ook moeten zij (gedetacheerde) werknemers melden bij het Nederlandse online meldloket: Meldplicht voor buitenlandse bedrijven en zelfstandigen.

Voorbeelden wel of niet registreren

Wel registreren

 • Een uitzendbureau dat gevestigd is in Duitsland en schilders ter beschikking stelt aan Nederlandse bedrijven.
 • Een consultancybureau dat een medewerker ter beschikking stelt aan een klant vanwege tijdelijke onderbezetting bij de klant.

Niet registreren

 • Een hoveniersbedrijf dat zijn medewerkers inzet in opdracht van een klant om een tuin aan te leggen.
 • Als er medewerkers van een onderneming met verschillende werkmaatschappijen onderling worden uitgeleend. Hier is sprake van intra-concernuitlening.

Ik weet niet of ik arbeidskrachten ter beschikking stel. Wat moet ik doen?

Als je twijfelt of je arbeidskrachten ter beschikking stelt en problemen wilt voorkomen bij een controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW), is het verstandig om te laten registreren dat je arbeidskrachten ter beschikking stelt. Je riskeert dan geen hoge boete.

Huur je wel eens arbeidskrachten in?

Maak je wel eens gebruik van ter beschikking gestelde arbeidskrachten? Controleer dan of de onderneming waarvan je deze arbeidskrachten inhuurt, goed staat geregistreerd in het Handelsregister. Je checkt dit eenvoudig via onze website.

Ben je gestopt met het bedrijfsmatig ter beschikking stellen van arbeidskrachten?

Had je een uitzendbureau, uitleenbureau, banenpool (werkgelegenheidsproject) of deed je aan payrolling? En ben je hiermee gestopt? Pas dan je ondernemingsactiviteit aan in het Handelsregister via ‘Wijzigen’. Vul de naam of het KVK-nummer van je bedrijf in. Kies ‘Activiteiten' en wijzig de gegevens. Doorloop de stappen en dien de wijziging online of per post in.

De bedrijfsmatige Waadi-registratie vervalt zodra je KVK-registratie is aangepast.

Ben je gestopt met het niet-bedrijfsmatig ter beschikking stellen van arbeidskrachten?

Dan geef je dat aan ons door via dit vragenformulier. Bij ‘Kies een onderwerp’, kies je voor ‘Hulp bij wijzigen’ Vul bij 'Je vraag' in: 'Hierbij meld ik dat mijn bedrijf is gestopt met het niet-bedrijfsmatig ter beschikking stellen van arbeidskrachten’. Vermeld je naam, je bedrijfsnaam én je KVK-nummer en verstuur het formulier online.

Certificering met SNA-keurmerk

Ondernemingen die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, kunnen hun onderneming laten certificeren en het SNA-keurmerk krijgen. Inleners die gebruik maken van een uitzendorganisatie met een SNA keurmerk zijn per 1 juli 2012 onder voorwaarden gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid. Zij worden dan niet meer aansprakelijk gesteld voor de betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting van de onderneming die aan het personeel ter beschikking heeft gesteld.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is een aantal bestanddelen opgenomen dat omschrijft wanneer er sprake is van ter beschikkingstelling van arbeidskrachten (TBA). Het gaat om de volgende bestanddelen:

 • arbeidskracht;
 • tegen vergoeding;
 • aan een ander;
 • onder diens toezicht en leiding;
 • anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst;
 • arbeid verrichten.

In de praktijk kunnen arbeidskrachten in verschillende constructies en onder verschillende benamingen worden aangeboden. Het kan bijvoorbeeld gaan om uitzendwerk, detachering, payrolling of verhuur of uitlening van personeel. Het maakt niet uit welke naam er aan gekoppeld wordt, als aan alle bovengenoemde bestanddelen uit de omschrijving wordt voldaan, is er sprake van TBA. Of sprake is van TBA wordt beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden van een concrete situatie.

De uitlenende werkgever moet in het Handelsregister geregistreerd zijn als partij die arbeidskrachten ter beschikking stelt. De inlener moet aantonen dat hij bij KVK heeft gecontroleerd of de uitlener geregistreerd staat.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil illegale arbeid en het uitbuiten van medewerkers tegengaan.

De Inspectie SZW voert controles uit en legt eventueel een boete op, aan zowel de onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt als de onderneming die gebruik maakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten.

Staat je vraag er niet bij? Meer veelgestelde vragen vind je op onze Hulp en contact pagina. Hier staat ook vermeld hoe je contact met ons kan opnemen.