Wetstrajecten

Nieuwe wetten en wetswijzigingen kunnen gevolgen hebben voor gegevens in het Handelsregister. Op deze pagina vind je een overzicht van alle wetstrajecten en de mogelijke gevolgen.

Lopende wetstrajecten

Zoeken op natuurlijk persoon (Handelsregisterbesluit)

Datum ingang: in de loop van 2023.

Met de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 53 van het Handelsregisterbesluit, bestaat er voor meer organisaties de wettelijke grondslag om te kunnen zoeken op natuurlijke personen binnen het Handelsregister. Dat geldt ook voor de notaris die met deze zoekfunctie inzicht krijgt in de bedrijven of organisaties waarin een specifieke persoon een functie vervult of heeft vervuld. Met deze zoekfunctie krijgt de notaris inzicht in de bedrijven of organisaties waarin een specifieke persoon een functie vervult of heeft vervuld.
Hierdoor kunnen notarissen hun wettelijke taken in het rechtsverkeer en hun poortwachtersrol beter vervullen.

Het zoeken op natuurlijke personen geschiedt via een speciale, afgeschermde zoekingang in het Handelsregister waarvoor een autorisatie van KVK nodig is. Het aanvragen van deze autorisatie wordt mogelijk via KVK.nl, kort voor de inwerkingtreding van artikel 53 van het Handelsregisterbesluit.

Elektronisch deponeren jaarrekening (Handelsregisterwet)

Bijna alle organisaties moeten hun jaarrekening bij het Handelsregister deponeren. De meesten doen dat verplicht via SBR. Een aantal organisaties hoeft nog niet via SBR te deponeren. Dat zijn met name grote bedrijven en hun middelgrote dochterondernemingen. Die uitzondering wordt met deze wijziging opgeheven.

SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages, zoals jaarrekeningen, vastgoedtaxaties en belastingaangiftes. Bedrijven in bedrijfsklasse micro en klein deponeren al sinds boekjaar 2016 verplicht via SBR, de bedrijfsklasse middelgroot doet dit vanaf boekjaar 2017. De laatste bedrijfsklasse, grote rechtspersonen, moet naar verwachting vanaf boekjaar 2023 de jaarrekening via SBR deponeren.

Over deze wijziging is een internetconsultatie van de wijziging van deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) geweest. De AMvB wordt vervolgens na akkoord van de ministerraad naar de Raad van State gestuurd voor advies.

Afgeronde wetstrajecten

Op verzoek afscherming bezoekadres bij (waarschijnlijke) dreiging (Handelsregisterbesluit)

Datum ingang: 15 december 2022.

De regeling maakt het mogelijk om het bezoekadres van een onderneming of rechtspersoon in het Handelsregister af te schermen. Dit is aan de orde als er sprake is van een dreiging, en het in verband daarmee niet wenselijk is dat het adres voor iedereen in te zien is.

De wijziging in het Handelsregisterbesluit (Hrb) regelt dat een in het Handelsregister opgenomen bezoekadres van een onderneming of rechtspersoon kan worden afgeschermd als er sprake is van dreiging voor een of meer personen. Dat geldt ook als het betreffende adres geen woonadres is. De verzoeker moet onderbouwen dat afscherming echt nodig is. Dat kan bijvoorbeeld door te laten zien dat er aangifte is gedaan van bedreiging.

Daarnaast wordt geregeld dat mensen die door hun beroep blootstaan aan waarschijnlijke dreiging, zoals bijvoorbeeld journalisten, ook preventief hun bezoekadres in het Handelsregister kunnen laten afschermen. Voor die afscherming moet het dan wel gaan om een adres dat tevens woonadres is en de betreffende onderneming mag wegens EU-wetgeving geen kapitaalvennootschap (BV of NV) zijn. Voor de preventieve afscherming moeten beroepsorganisaties afspraken maken met de KVK over de beroepsgerelateerde afschermingscriteria. Op deze wijze vervullen de beroepsorganisaties een rol in het beoordelen van de verzoeken.

Afscherming woonadres (Handelsregisterbesluit)

Datum ingang: 1 januari 2022.

De woonadressen van eigenaren van eenmanszaken, vennoten van personenvennootschappen en bestuurders van verenigingen van eigenaars zijn op door de wijziging in het Handelsregisterbesluit vanaf 1 januari 2022 niet meer openbaar.
Door deze wijziging wordt de privacy van ondernemers beter beschermd. En draagt het bij aan het voorkomen dat ondernemers veelvuldig door bedrijven benaderd worden voor ongevraagde direct marketingactiviteiten, zonder dat deze bedrijven daarvoor toestemming hebben verkregen, of een andere rechtsgeldige grond daartoe hebben.

Alleen bestuursorganen, advocaten, deurwaarders, notarissen en de in artikel 28 derde lid van de Handelsregisterwet 2007 genoemde organisaties kunnen het woonadres inzien, mits zij hiervoor ook een autorisatie aanvragen bij KVK.