EZ en onze raden

Voor een goede prestatie van KVK is de wisselwerking tussen toezicht, beleid en uitvoering essentieel. De minister van Economische Zaken (EZ) houdt toezicht op de hoofdlijnen van het door de Raad van Bestuur (RvB) gevoerde beleid, de uitvoering van de wettelijke taken, realisatie van deze taken en de financiële gang van zaken.

We hebben een landelijke sturing, gekoppeld aan regionale binding met inhoudelijke inbreng van onze adviesraden. De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de medewerkers.

Om ondernemerswensen te vertalen naar concrete dienstverlening, adviseren stakeholders over onze dienstverlening vanuit (advies)raden.

RvB en vijf andere raden

Onder het ministerie van Economische Zaken (EZ) valt de Raad van Bestuur (RvB). De andere vijf raden adviseren de RvB. Dit zijn de centrale raad, de raad van advies, de regionale raden, de partnerraad digitaal Ondernemersplein en de gebruikersraad Handelsregister.

Raad van Advies

De Raad van Advies is klankbord voor de RvB en adviseert gevraagd en ongevraagd over strategische onderwerpen. De drie leden van de Raad van Advies opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar én het bestuur. In het reglement staan regels over hun taken, bevoegdheden en werkwijze. 

De leden van de Raad van Advies

Rob Becker, voorzitter Raad van Advies
Expertisegebied: financiën

Marleen Crooijmans, lid Raad van Advies
Expertisegebied: bedrijfsvoering en klanten

Henry van der Ven, lid Raad van Advies
Expertisegebied: IT

Centrale Raad

De Centrale Raad (CR) heeft primair een adviesfunctie voor KVK. Daarnaast is de CR ook klankbord voor de RvB en treden de leden op als ambassadeur voor KVK. In het reglement staan regels over de taken, bevoegdheden en werkwijze van de CR. De CR wordt benoemd door het ministerie van EZ.

De leden van de Centrale Raad

V.l.n.r: Patricia Hoogstraaten - Vakcentrum, Wim Bens - LTO Nederland, Ruben Brave - Entelligence B.V., Gerben van de Meulen - FNV, Josette Dijkhuizen - Bijzonder Hoogleraar 'Duurzame inzetbaarheid van Ondernemers. Niet op de foto : Marlene ten Ham -Thuiswinkel.org, Reinier Casteleijn - De Unie, Fried Kaanen - Metaalunie

Regionale Raden

Binnen elk van de vijf KVK-werkgebieden (Noord, Oost, Noordwest, Zuidwest en Zuid) is een Regionale Raad (RR) met een adviesrol actief. Vanuit hun kennis van ondernemersbehoeften zijn zij betrokken bij de keuze en prioritering  van activiteiten in de regio.

Partnerraad

De Partnerraad bestaat uit leden van de belangrijkste leveranciers op het Digitale Ondernemersplein. Deze raad adviseert de RvB over ontwikkeling en beleid met betrekking tot het Digitale Ondernemersplein. Als leverancier is KVK volwaardig lid en als beheerder waarnemend lid van het Digitale Ondernemersplein.

Gebruikersraad Handelsregister

Deze raad is het overlegplatform voor gebruikers van het Handelsregister en is samengesteld uit vertegenwoordigers van publieke en private afnemers. De Gebruikersraad Handelsregister  adviseert de RvB  over gewenste veranderingen in het aanbod van producten en diensten.