KVK en de Wet open overheid

Per 1 mei 2022 regelt de Wet open overheid (Woo) het recht op toegang tot informatie van de overheid. Doel is dat iedereen in Nederland sneller en makkelijker toegang krijgt tot overheidsinformatie. Voorheen werd dit geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Bepaalde informatie deelt KVK al pro-actief, bijvoorbeeld de besluiten van algemene strekking die worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast kan iedereen een verzoek indienen voor informatie over het beleid van KVK. Je hoeft geen reden te geven voor het indienen van het verzoek.

Niet alle verzoeken om informatie zijn Woo-verzoeken. Alleen als een document niet openbaar ingezien kan worden of niet rechtstreeks verstrekt kan worden, zal een verzoek om informatie via een formele procedure plaatsvinden. Dan moet er een Woo-verzoek ingediend worden.

Een informatieverzoek indienen

Ben je een journalist? Dan kan je je verzoek indienen via pers@kvk.nl.

Ben je geen journalist? Neem dan contact met ons op via 088 - 585 15 85.

Een Woo-verzoek indienen

Je kunt per e-mail een verzoek indienen via: woo@kvk.nl. Dien je het Woo-verzoek liever in per post? Dat kan via: Postbus 48, 3500 AA Utrecht.

Om een verzoek goed te kunnen beantwoorden, vragen wij om zo precies mogelijk aan te geven waarover informatie wordt gevraagd. Daarnaast moet het verzoek gaan:

  • Om informatie die in documenten is vastgelegd.
  • Om informatie waarover KVK beschikt.
  • Over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Proces en beslistermijnen

Een Woo-jurist van KVK beoordeelt of een verzoek over beleid van KVK gaat of dat het gaat om de voorbereiding en uitvoering ervan. Als dat het geval is, verstrekt KVK de gevraagde informatie in principe binnen vier weken na de aanvraag van het verzoek.

KVK kan, als er onduidelijkheden zijn, binnen twee weken na de aanvraag van het verzoek om een toelichting vragen. De termijn van vier weken wordt dan opgeschort totdat de verzoeker hierop heeft gereageerd. Als een verzoek te omvangrijk is om binnen deze tijd aan het verzoek te voldoen, kan KVK de verzoeker laten weten maximaal twee weken extra nodig te hebben. KVK zal dit de verzoeker binnen vier weken na de aanvraag laten weten.