Registreren

Over elke onderneming en rechtspersoon in Nederland worden gegevens geregistreerd over de onderneming of maatschappelijke activiteit, de persoon, de vestiging(en) en de functionaris(sen). De persoon is degene aan wie de onderneming of activiteit toebehoort; bijvoorbeeld de eigenaar van een eenmanszaak. Een functionaris vervult een functie bij de onderneming zoals de vennoot van een vof of de bestuurder van een bv.

KVK beheert een aantal van deze registers waaronder het bekendste: het Handelsregister. Dat levert ondernemers een aantal voordelen op. Ze krijgen via één plek zo veel mogelijk zekerheid in het digitale en zakelijke economische verkeer. Het biedt ook gemak omdat ondernemers hun gegevens maar één keer hoeven op te geven. Voor KVK als beheerder van deze registers en het toegankelijk maken van de data, heeft de afweging tussen gemak en fraudepreventie en het belang van de privacy, de voortdurende kritische aandacht.

Het Handelsregister

Alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland staan in het Handelsregister. Deze data worden voortdurend vernieuwd, aangevuld en gemuteerd. Daarmee vormt het Handelsregister een cruciale bron van betrouwbare informatie voor ondernemers en overheidsorganisaties. Het Handelsregister is aangesloten op het stelsel van basisregistraties en heeft een koppeling met Europese registers.
Het Handelsregister leent zich er bij uitstek voor om daar andere registers aan te koppelen of te gebruiken als basis voor andere registraties. Het gemak voor de ondernemer mag duidelijk zijn: de basisgegevens zijn al bekend en hoeven niet opnieuw te worden opgegeven.

Jaarrekeningen

De Nederlandse wet verplicht alle BV's, NV's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om ieder boekjaar een financieel verslag te deponeren. De reden hiervoor is dat de financiële informatie van een bedrijf voor iedereen die daarin geïnteresseerd is, openbaar moet zijn. Jaarstukken moeten worden gedeponeerd bij KVK die de registratie verzorgt en de informatie toegankelijk maakt. Deze jaarstukken zijn direct gekoppeld aan de inschrijving in het Handelsregister.

Legal Entity Identifier (LEI)

Een LEI is een unieke code waarmee transacties op de financiële markten kunnen worden gevolgd. Dit helpt om de financiële markten transparanter te maken, de risico’s te verkleinen en beleggers beter te beschermen. Deze regels zijn een uitvloeisel van MiFID II, bedoeld om na de crisis de integriteit van financiële markten te verbeteren.
Sinds 2013 verzorgt KVK de uitgifte en registratie van de LEI aan bedrijven die in derivaten handelen. Vanwege aangepaste wetgeving moet elke rechtspersoon voor het doen van aan- en verkooptransacties op de beurs, vanaf 3 januari 2018 een LEI hebben.
Een LEI mag overal ter wereld worden aangevraagd bij een erkende Local Operating Unit (LOU). In Nederland is dat KVK. Het voordeel van een LEI-aanvraag via KVK is dat alle gegevens over een onderneming al bekend zijn door de koppeling met het Handelsregister.


Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) en het UBO-register

Op grond van EU-richtlijn 2015/849 en EU-richtlijn 2018/843 is elke EU-lidstaat verplicht een UBO-register in te stellen. Een UBO (Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende) is een natuurlijk persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een organisatie uiteindelijk aan de touwtjes trekt.

Organisaties moeten hun UBO’s waarschijnlijk vanaf begin 2020 gaan inschrijven in het UBO-register, via de website van KVK. KVK is momenteel bezig met de ontwikkeling van dit register. Het register moet accurate en actuele informatie over de uiteindelijke belanghebbenden van een organisatie bieden. Zo draagt het bij aan het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering en het opsporen van criminaliteit. Financiële instellingen moeten met behulp van het UBO-register nagaan wie de UBO is voordat zij een dienst verlenen. Hier kun je de ontwikkelingen rondom het UBO-register volgen.

InfoPage