Toegankelijkheidsverklaring

Onze website moet voor iedereen gemakkelijk te gebruiken en te bekijken zijn.

Naam van de websiteKVK
Van overheidsinstantieKamer van Koophandel Nederland
ToegankelijkheidsstatusEerste maatregelen genomen
Beroep op 'onevenredige last'?Ja
Toegankelijkheidsprobleem?Meld het. Ga naar ' een klacht indienen '
Datum van de verklaring25-07-2020

Verklaring

Kamer van Koophandel Nederland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website KVK.

Een overzicht van alle toegankelijkheidsverklaringen van Kamer van Koophandel Nederland is beschikbaar.

Nalevingsstatus: eerste stappen gezet

Kamer van Koophandel Nederland verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website KVK te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Kamer van Koophandel Nederland is gevorderd met de toegankelijkheid van KVK en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Kamer van Koophandel.

Functie: Lid Raad van Bestuur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-05-2020.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid?

Stuur ons je vraag of opmerking of neem contact op met het Service Center via 088 – 5851585 keuze 2.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging.
 • We informeren je over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is je verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop je klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?

Dan kun je contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website KVK: eerste maatregelen genomen.
  (Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).
 • De toegankelijkheid van de website KVK is onderzocht.
  • Er heeft een extern toegankelijkheidsonderzoek plaatsgevonden medio juli 2020.
  • Er is geen toegankelijkheidsonderzoek gepland.

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

KVK streeft ernaar dat www.kvk.nl volledig aan alle succescriteria voldoet. Er zijn echter praktische situaties waarin dit niet het geval is. In onderstaande lijst vind je onze verklaringen hiervoor.

1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]

 • Oorzaak: Het zoekveld in de header heeft geen naam. Zie https://www.kvk.nl/ Dit zoekveld is zichtbaar in de browser Google Chrome, maar niet in Mozilla Firefox.
 • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.
 • Alternatief: -
 • Maatregel: Wordt voor 23 september aangepast.

2. Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020

De planning is uitgevoerd, er is een nieuwe planning voor realisatie van explains per 23-09-2021 beschikbaar.

Andere toegankelijkheidsissues [1]

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Kamer van Koophandel Nederland geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door KVK nader toegelicht.

Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 • A: voldoet volledig
 • B: voldoet gedeeltelijk
 • C: eerste maatregelen genomen
 • D: voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.

Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen
Kenmerk A  B C D
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit
onderzoek zijn:
    
Er heeft onderzoek plaatsgevonden op basis van de
onderzoeksmethode WCAG-EM[2] en, de onderzoeksresultaten
zijn actueel, volledig en juist en, de onderzoeksresultaten zijn
maximaal 24 maanden oud.
 -  Ja Nee  Nee 
Voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet
dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in
het ACT Rules Format.
 -  Ja Nee Nee
Alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op
reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar
formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 -  Ja  Nee Nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten     
Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en
eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring
worden genoemd.
 -  Ja Nee Nee
Omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm en
301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare
documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en
AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste
oegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
 -  Ja Nee Nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de
toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld
voordat het onderzoek werd afgerond.
 -  Nee Nee Nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de
overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig
voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.
 -  Nee Nee Nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de
toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die
 zijn gevonden geldt:
 -  Ja Nee Nee
Alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak
beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een
functiebeperking.
 -  Ja Nee Nee
Daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele
lternatieven en een planning voor de maatregelen.
 -  Ja Nee Nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de
overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn
genomen om de website of mobiele app te laten voldoen
aan de toegankelijkheidsstandaard.
 -  Ja Nee Nee
De overheidsinstantie is daarmee in control. -  Ja Nee Nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot
olledige en actuele onderzoeksresultaten te komen.
 -  - Ja Nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste stappen zijn
gezet om de website of mobiele app te kunnen laten
voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.
 -  -  Ja Nee

 

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen. Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele app in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken.
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020.
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media.
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt.
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt.
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen.
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien.
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Links naar bronnen

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.