Inzicht in de financiële situatie van een onderneming

Jaarrekeningen geven inzicht in de financiële situatie van een onderneming en zijn een belangrijke bron om debiteurenrisico's in te kunnen schatten.

Tips bij het beoordelen van de financiële situatie

  • Controleer of de onderneming de jaarrekening ieder jaar en steeds in dezelfde periode deponeert (zie deponeringen).
  • Als een rechtspersoon gebruik maakt van een groepsvrijstelling, vraag dan de jaarcijfers op van de groepsmaatschappij.
  • Is de jaarrekening nog niet gedeponeerd, kijk dan of er een enig aandeelhouder is (zie concernrelaties) die ook een rechtspersoon is. Deze kan namelijk wel een jaarrekening gedeponeerd hebben. 
  • Controleer of de rechtspersoon met wie je zaken doet, de werkmaatschappij of de holding is. Kijk vervolgens wie de jaarrekening deponeert.

Kengetallen

Met de gegevens in de jaarrekening berekent KVK kengetallen. Deze getallen geven een beeld van de financiële positie van een onderneming. De kengetallen kun je opvragen via de jaarrekening.

Liquiditeit geeft informatie over het vermogen van de onderneming om op korte termijn aan de verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld of de onderneming zijn crediteuren op tijd kan betalen.

Solvabiliteit geeft aan of een onderneming in staat is om aan alle langlopende financiële verplichtingen te voldoen.

Rentabiliteit geeft aan hoeveel winst er is behaald met het geïnvesteerde vermogen. Het geeft een beeld van de winstgevendheid van een bepaald bedrijf.

Er zijn meerdere rekenmodules per kengetal. Deze vind je in de handleiding jaarrekening. Hoe je de jaarcijfers en kengetallen moet interpreteren, hangt mede af van de branche waarin de onderneming opereert. Daarnaast geven de cijfers nooit een garantie over de huidige financiële positie van een onderneming.