Corona

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

 • How to
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 27 mei 2020
 • 10 min lezen
 • 127.6K
Op 20 mei heeft het kabinet bekendgemaakt dat de NOW-regeling - met aangepaste voorwaarden - met 3 maanden wordt verlengd tot eind augustus 2020. De verlengde regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar bevat ook wijzigingen.

Dit zijn de wijzigingen in de verlengde NOW-regeling, NOW 2.0:

 • De ontslagboete wordt geschrapt. Bedrijven die de NOW 2.0 ontvangen, krijgen dus geen extra verlaging meer op hun NOW-subsidie als ze werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Wel krijgen werkgevers een correctie als ze personeel waar ze NOW over ontvangen ontslaan.
 • Omdat de aanpassing mogelijk kan leiden tot ontslagen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma 'NL leert door'. Vanaf juli kunnen werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers die de NOW-regeling aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om bij- en omscholing te gaan volgen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.
 • Vakbonden krijgen inspraak als een werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan.
 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40%. Dit betreft een opslag voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart - mei hoger is dan in januari - maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
 • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW-regeling mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Aanvragen van NOW 2.0 kan vanaf 6 juli bij het UWV. Voor meer informatie zie ook de website van de Rijksoverheid.

Wijziging in NOW 1.0

De NOW uit noodpakket 1 kan tot 5 juni worden aangevraagd. Dat is een week langer dan de eerdere deadline. De sluitingsdatum is naar achteren geschoven, omdat er ook in deze regeling 2 aanpassingen zijn gedaan aan de huidige regeling:

 • Binnen de NOW 1.0 is er nu de mogelijkheid om voor de berekening van de loonsom te kijken naar de maanden maart, april en mei. Van deze wijziging moeten met name seizoenbedrijven profiteren.
 • Daarnaast kun je bij een overdacht van een onderneming de omzet op een afwijkende manier bepalen.

Bedrijven die eerst niet aan de voorwaarden voldeden, maar door de wijziging wel in aanmerking komen, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 20 mei aanspraak maken.

Wat is de NOW-regeling?

Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hiermee biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten. Werkgevers ontvangen van het UWV na goedkeuring van de aanvraag een voorschot.
Om banen en inkomens te beschermen biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemingen die omzetverlies lijden door de coronacrisis. De regeling moet zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft.

Voor wie is de NOW-regeling?

De NOW geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn. De regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Daarbij geldt hoe hoger het omzetverlies is, hoe hoger de tegemoetkoming uitvalt. Iedereen voor wie je loonaangifte doet en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor je subsidie kunt ontvangen. Ook werknemers boven de pensioengerechtigde leeftijd vallen onder de regeling.

De DGA kan ook een beroep doen op de NOW. Dat kan wanneer hij verplicht verzekerd is voor werknemersverzekeringen. Uiteraard moet de DGA voldoen aan de voorwaarden van de NOW.

Concernbepaling aangepast

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, werd aanvankelijk de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Hierdoor viel een aantal werkmaatschappijen buiten de boot; werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies hadden geen recht op de NOW als het gehele concern onder de 20% omzetverlies uitkwam. Het ministerie van SZW heeft de concernbepaling daarom gewijzigd. Werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies kunnen nu NOW aanvragen, ook als het concern niet aan die voorwaarde voldoet. Wel gelden dan extra eisen: concerns moeten bijvoorbeeld met vakbonden afspraken maken over werkbehoud en over 2020 mogen geen dividenden of bonussen worden uitgekeerd en is het terugkopen van eigen aandelen niet toegestaan.

Hoe werkt de NOW-regeling?

Bedrijven die gedurende 3 maanden ten minste 20% omzetverlies lijden, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 45% van de totale loonsom, etc.

Als werkgever geef je bij de aanvraag je verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert het een voorschot van 80% uit, verspreid over 3 termijnen. Het eerste deel krijg je binnen 2 tot 4 weken na je aanvraag.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dien je vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist als het voorschot hoger is dan 100.000 euro. Vervolgens zal UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Ondernemers met acute liquiditeitsproblemen kunnen mogelijk aanspraak maken op andere maatregelen uit het noodpakket.

Het kabinet noemt het ‘onvermijdelijk dat UWV de komende tijd nog uitdagingen in de uitvoering het hoofd zal moeten bieden’.

Omzetverlies bepalen

De NOW draait om omzet en loonsom. Om de hoogte van je omzetverlies te bepalen, deel je je totale omzet uit 2019 door 4. Dat getal vergelijk je vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die in april of mei start.

Meetperiode voor jonge bedrijven

De regeling is ook bedoeld voor recent gestarte ondernemers. Voorwaarde is wel dat je voor 1 maart 2020 minstens 1 maand omzet hebt gedraaid.

Voor bedrijven die na 1 januari 2019 zijn gestart en dus niet de omzet over heel 2019 kunnen meten, geldt een andere meetperiode. In die situatie tel je vanaf de maand dat je bent begonnen tot en met februari 2020. De opgetelde omzet reken je om naar 3 maanden. Het bedrag dat daaruit komt, vergelijkt UWV met de meetperiode die je voor 2020 hebt gekozen.

Dus, stel: je hebt sinds oktober 2019 omzet. Dan tel je de maandomzet voor oktober, november, december, januari en februari bij elkaar op. Van dat getal neem je 3/5 deel. Dat bedrag vergelijkt UWV met de driemaandsperiode die je voor 2020 hebt gekozen.

Hulp nodig bij het berekenen van je omzetverlies? Gebruik dan deze tool. Je kunt ook je boekhouder of administratiekantoor om hulp vragen.

Loonsom

Voor de loonsom gebruikt UWV gegevens uit de loonaangifte die de Belastingdienst gebruikt. Het is voor de NOW-aanvraag dus belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst. UWV neemt het socialeverzekeringsloon als grondslag. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9.538 euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5% van de werkenden valt onder dit maximum.
De loonsom in de subsidieperiode vergelijkt UWV met de loonsom van januari, zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, gebruikt UWV de loonsom van november 2019. Wijzigingen in de loonsom na 15 maart 2020 neemt de uitvoeringsinstantie niet mee.

Flexibele contracten

De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. Ook payrollkrachten vallen onder de regeling. In hun geval vraagt de payrollwerkgever de NOW aan.
Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat zij hun loon volledig doorbetaald kunnen krijgen. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Voorwaarden

 • Om in aanmerking te komen moet je als werkgever gedurende 3 maanden op zijn minst 20% omzetverlies verwachten.
 • Tijdens de periode dat je de tegemoetkoming ontvangt, doet de werkgever geen aanvraag voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.
 • De werkgever krijgt de mogelijkheid om een ingediende ontslagaanvraag in te trekken.
 • De aanvrager is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Dat betekent dat hij zijn werknemers 100% doorbetaalt.
 • De werkgever is verplicht om de subsidie te gebruiken om de loonkosten te betalen.
 • De aanvrager is verplicht om de werknemers te informeren over een toegekende aanvraag.
 • De aanvrager moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn kunnen worden nagegaan. Tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie moet je als aanvrager inzage geven in deze administratie als daarom wordt verzocht.
 • De aanvrager moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 • Als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging intrekking of vaststelling van de subsidie, ben je als aanvrager verplicht dit te melden bij het UWV.
 • De aanvrager moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring.
 • De aanvrager stemt in met het (op verzoek) openbaar maken van een deel van de verstrekte gegevens. Het betreft hier uitsluitend gegevens die van belang zijn voor de transparantie over de besteding van publieke middelen. Bedrijfs- en/of concurrentiegevoelige informatie wordt niet openbaar gemaakt.

Hoe doe ik een aanvraag?

De NOW loopt via het UWV. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen en hun aanvraag volledig en goed invullen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Je krijgt geen ontvangstbevestiging toegestuurd. Wel zie je op het laatste scherm dat je aanvraag is ontvangen. De overheid controleert op fraude. Op de website van het UWV kun je de NOW aanvragen. Hier vind je ook een informatievideo en een overzicht van veelgestelde vragen.

Deze gegevens zijn nodig voor je aanvraag:

 • Gegevens over je bedrijf (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, naam functie en afdeling van de contactpersoon).
 • Als je een WTV-vergunning hebt: het dossiernummer dat je hebt gekregen van SZW. Die staat in de onderwerpregel van de automatische ontvangstbevestigingsmail van je WTV-aanvraag.
 • Voor welk loonheffingennummer je de aanvraag doet.
 • Wat de ingangsdatum van de periode van 3 aaneengesloten maanden aan tegemoetkoming is: 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.
 • Hoeveel omzetverlies je in deze periode verwacht. Met een online rekenhulp kun je dat berekenen.
 • Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt voor de betalingen loonheffingen.
 • De tenaamstelling van dit rekeningnummer.
 • Een getekende intentieverklaring op de aanvraag. Hiermee verklaar je dat:
  • Je de juiste informatie hebt ingevuld en volledig bent geweest.
  • Je begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op je aanvraag.
  • Er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd.
  • Je akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Je bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen (dit kan ook iemand zijn die door de werkgever is gemachtigd, bijvoorbeeld een medewerker van een administratiekantoor).

Verstuur snel je aangifte loonheffing

Let op! Heb je je aangifte loonheffing nog niet verstuurd naar de Belastingdienst? Doe dit dan snel, want het UWV heeft die gegevens nodig voor de NOW-aanvraag. De Belastingdienst roept ondernemers op dit op korte termijn te regelen en meldt daarbij dat je vanwege de coronacrisis uitstel van betaling kunt aanvragen (zie ook de regeling betalingsuitstel Belastingdienst).

Gegevens

Vanaf eind juni maakt UWV naam- en vestigingsplaats van bedrijven, incl. de verstrekte voorschotten, openbaar, zonder dat daarvoor eerst toestemming gevraagd wordt van de aanvrager. Wanneer subsidies worden vastgesteld, wordt dat ook toegevoegd. Andere gegevens worden niet zonder toestemming openbaar. Dit gebeurt in het kader van transparantie over de besteding van overheidsgeld.

Wijzigingen en ontslag

Bij het aanvragen van een NOW-subsidie committeer je je eraan dat je bij het UWV geen aanvraag indient voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Doe je dit toch, dan krijg je minder subsidie.

Doelstelling van de NOW is dat ontslag zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Het UWV zal bij ontslagaanvragen de NOW meewegen. Dat betekent dat de werkgever bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen aannemelijk zal moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW en waarom niet.

Als de loonsom van maart tot en met mei is gedaald ten opzichte van de loonsom van januari, wordt het subsidiebedrag lager. Als blijkt dat aan de overige voorwaarden niet is voldaan, kan UWV het voorschot opschorten of zelfs een al gegeven voorschot terugvorderen.

Einde werktijdverkorting (WTV)

WTV kun je niet meer aanvragen. Deze regeling is gestopt omdat de WTV niet snel genoeg was, en niet goed toepasbaar op de uitzonderlijke situatie rond de coronacrisis. Als je al een aanvraag voor WTV had gedaan, dan wordt deze beschouwd als een aanvraag voor NOW. Er wordt aanvullende informatie bij je opgevraagd. Deze informatie moet uiterlijk 5 juni 2020 bij UWV binnen zijn.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Redactie KVK

Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage