Uiterste termijn deponeren jaarrekening

Een jaarrekening moet op tijd gedeponeerd worden om boetes te voorkomen. Deponeer je jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling. Is deze niet vastgesteld? Deponeer dan de niet-vastgestelde jaarrekening.

Deponeertermijn algemeen

De specifieke termijnen voor deponeren zijn afhankelijk van de soort rechtspersoon. De jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn.

Deponeertermijn bv

Voor de bv - als de meest voorkomende rechtspersoon - gelden de volgende regels:

 • Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.
 • De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden.
 • De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.
 • De jaarrekening dient uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij KVK te zijn gedeponeerd. Wanneer deze niet op tijd is vastgesteld, dient de opgemaakte, maar nog niet vastgestelde(*) jaarrekening te worden gedeponeerd.
 • Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 augustus (5 maanden + 2 maanden + 8 dagen). Bij maximaal uitstel is dit 31 december (5 maanden + 5 maanden + 2 maanden).

(*) Ook al is er een niet-vastgestelde jaarrekening gedeponeerd, de vastgestelde jaarrekening dient na vaststelling alsnog te worden gedeponeerd.

Uitzondering

De wet heeft als uitgangspunt dat als alle aandeelhouders ook bestuurders zijn, de ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen meteen tot vaststelling leidt. In dit geval vervallen de 2 maanden tijd voor vaststelling. Voor een bv betekent dit dat je deponeert binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar. Is het boekjaar gelijk aan de kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 november (10 maanden + 8 dagen). Overigens kan in statuten van dit wettelijk uitgangspunt worden afgeweken. De ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen leidt dan niet meteen tot vaststelling. Het is verstandig de statuten daarop te controleren.

Wijziging door Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid

Op grond van deze wet heeft het bestuur de keuze om na afloop van de termijn van vijf maanden na afloop van het boekjaar, deze termijn zélf te verlengen met vijf maanden. Verder wordt het niet als onbehoorlijke taakvervulling gezien als het bestuur door corona verzuimt om de jaarrekening over het meest recent afgesloten boekjaar tijdig te deponeren. Voor inhoudelijke vragen adviseren wij je om contact op te nemen met je intermediair/accountant.
Deze gewijzigde tijdelijke wet is 17 december 2020 ingegaan en kan meermalen worden verlengd totdat de regeling definitief vervalt op 1 september 2023.

Niet tijdig vastgesteld

Hebben de aandeelhouders de jaarrekening niet op tijd vastgesteld? Dan deponeer je de niet-vastgestelde jaarrekening. Voor een bv deponeer je deze binnen 7 maanden na einde van het boekjaar. Heb je een maximale uitstel van 5 maanden, dan deponeer je de niet-vastgestelde jaarrekening dus binnen 12 maanden (7 + 5 maanden) na het einde van het boekjaar.

Het deponeren van de niet-vastgestelde jaarrekening gaat op dezelfde manier als het deponeren van een vastgestelde jaarrekening. Voor de volledigheid willen we erop wijzen dat indien een accountantsverklaring verplicht is bij een vastgestelde jaarrekening, dit ook van toepassing is op een niet-vastgestelde jaarrekening.

Hoe deponeer ik de jaarrekening van mijn opgeheven rechtspersoon?

Deponeer je jaarrekening voordat de rechtspersoon wordt opgeheven.

Mocht je de jaarrekening toch willen deponeren na opheffing van de rechtspersoon, dan zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar:

 • In de bedrijfsklasse 'micro' en 'klein' via Standard Business Reporting (SBR). Het is niet mogelijk om te deponeren via Zelf Deponeren Jaarrekening (ZDJ).
 • In de bedrijfsklasse 'middelgroot' via SBR en eventueel via XBRL-jaarrekening.
 • - Is de rechtspersoon zichtbaar in XBRL-jaarrekening? Dan kun je de jaarrekening indienen via XBRL-jaarrekening.

  - Is de rechtspersoon niet zichtbaar? Deponeer via SBR.
 • In de bedrijfsklasse 'groot' via SBR of per e-mail.

Meer informatie over de mogelijkheden van het deponeren van jaarrekeningen.

Deponeer op tijd

Het niet (op tijd) deponeren is strafbaar als economisch delict. Het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst kan een proces-verbaal opmaken op basis waarvan het Openbaar Ministerie een geldboete kan opleggen of de zaak aanhangig kan maken bij de rechter.
Bovendien kun je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als je niet (op tijd) deponeert en je onderneming gaat failliet. Zorg er dus voor dat je binnen de termijn deponeert. De deponeringsplicht geldt tot de datum van opheffing.

Het is wettelijk niet mogelijk om uitstel te verkrijgen voor het deponeren van de jaarrekening.

Advies nodig?

Twijfel je over de regels die voor je bedrijf of rechtspersoon van toepassing zijn? Neem dan contact op met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent. Deze kan je meer vertellen over de specifieke termijnen en voorwaarden in je situatie.