Privé-adres in het Handelsregister

Het Handelsregister is een openbaar register met adressen en andere gegevens van ondernemingen en rechtspersonen. Iedereen kan deze gegevens raadplegen. In het Handelsregister staan vestigingsadressen maar ook privé-adressen. Het vestigingsadres is de plaats waar de activiteiten van je bedrijf worden uitgevoerd en is altijd openbaar. Het privé-adres is je woonadres. Dat privé-adres kan overigens gelijk zijn aan het vestigingsadres. Dat is het geval als het bedrijf vanuit het woonadres wordt uitgeoefend. Denk aan de bakker die boven zijn winkel woont, de kapster die thuis knipt, de therapeut die zijn praktijk aan huis heeft of de journalist die thuis zijn stukken schrijft. In sommige gevallen is dit privé-adres openbaar. Dat is afhankelijk van de rechtsvorm. Dit is zo geregeld in de Handelsregisterwet.

Openbare privé-adressen

Bij eenmanszaken, vof's, cv’s en maatschappen zijn de privé-adressen van de eigenaar, vennoten en maten openbaar. De reden hiervoor is dat zij persoonlijk aansprakelijk zijn voor de onderneming. Ook het adres van de gevolmachtigde(n) bij deze ondernemingen is openbaar. Deze privé-adressen staan vermeld op het uittreksel dat iedereen kan opvragen of kan raadplegen via onze website. De privé-adressen worden niet verstrekt in adresbestanden. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om het privé-adres af te schermen in het Handelsregister.

Niet-openbare privé-adressen

Privé-adressen van functionarissen van rechtspersonen (bijvoorbeeld de bestuurder van een bv) zijn niet openbaar. Alleen medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens bekijken als zij daarvoor een autorisatie hebben. Het is natuurlijk wel mogelijk dat het privé-adres gelijk is aan het adres van het bedrijf.

Wat als mijn privé-adres hetzelfde is als het bedrijfsadres?

Wettelijk gezien zijn het privé-adres en het vestigingsadres twee verschillende adressen. Maar als uw bedrijf gevestigd is op uw woonadres, betekent dat in de praktijk vaak dezelfde voordeur en ziet de buitenwereld het verschil niet. Dat kunt u als onprettig ervaren. Het vestigingsadres is namelijk altijd openbaar. Het staat op het uittreksel en wordt via diverse KVK-producten zoals adresbestanden en dataservices geleverd. Ook uitgevers van (digitale) adresgidsen, databrokers en internetdiensten zoals bijvoorbeeld Google (Maps), gebruiken deze data. Uiteraard kun je bij deze bedrijven vragen om je gegevens te verwijderen.

Er is wel een mogelijkheid om een openbaar privé-adres af te schermen in het Handelsregister. Maar hiermee verberg je niet het vestigingsadres. Zoals hiervoor aangegeven, het zijn wettelijk gezien aparte adressen en het vestigingsadres is altijd openbaar. Als je niet wilt dat je privé-adres te achterhalen is via je bedrijfsadres, kun je overwegen je bedrijf op een ander adres in te schrijven en je openbaar privé-adres te laten afschermen.

Je bent overigens minder makkelijk vindbaar als je in je bedrijfsnaam geen verwijzing naar je eigen naam maakt maar een fictieve bedrijfsnaam gebruikt.

Kan ik mijn privé-adres afschermen?

Ja, ondernemers waarvan het privé-adres openbaar is, kunnen dit laten afschermen als deze openbaarheid kan leiden tot een bedreigende situatie. Je kunt hiervoor een verzoekschrift indienen met daarin je motivatie. Voor het aanvragen van een verzoekschrift kun je bellen met 088 585 1585 of stuur een bericht via onze contactpagina. Daarbij moet je wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Er is sprake van een waarschijnlijke dreiging.
  • Je privé-adres kan niet achterhaald worden via een andere inschrijving in het Handelsregister. 
  • Je telefoonnummer is niet openbaar.
  • Je hebt zelf maatregelen genomen om de bekendheid van je adres te verminderen. Dat betekent onder meer dat je adres in de Basisregistratie Personen (BRP) de indicatie ‘geheim’ heeft. Dit kun je aanvragen bij je gemeente. Maar ook dat je adres onvindbaar is op andere plekken zoals je website, digitale telefoon- of adresgidsen, via Facebook of LinkedIn.

Als je privé- en vestigingsadres gelijk zijn, heeft het overigens weinig nut om je privé-adres af te schermen. Je vestigingsadres blijft namelijk zichtbaar en is gemakkelijk te achterhalen als je privé-adres. De enige optie die je dan hebt is om je bedrijf op een ander zakelijk adres te registreren en daarna je privé-adres af te schermen. Wijzigingen kun je hier regelen.

Als aan de voorwaarden is voldaan, schermen wij je privé-adres af in het Handelsregister.  Overigens hebben geautoriseerde medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders nog wel inzage in je privé-adres.

Tips

Sommige ondernemers vinden het ongewenst dat ze op hun privé-adres gevonden kunnen worden in het Handelsregister. Er zijn een aantal manieren om die vindbaarheid te beperken:

  • Vestig je bedrijf op een ander adres dan je privé-adres.
  • Zet in de bedrijfsnaam geen verwijzing naar je eigen naam.
  • Maak gebruik van een bv.

Inzien privé-adressen voor functionarissen

Ben je een medewerker van een bestuursorgaan, advocaat, deurwaarder of notaris? Dan kun je autorisatie aanvragen voor inzien van privé-adressen.

Meer informatie

Privacy, open data en het Handelsregister

InfoPage