Actueel

KVK wil als publieke organisatie goed en tijdig inspelen op actuele onderwerpen die invloed kunnen hebben op haar dienstverlening. Dit gaat over veranderingen in overheidsbeleid en wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen of nieuwe technologie.

Op sommige thema’s is dit niet eenvoudig. Bijvoorbeeld bij het vinden van de juiste balans tussen open data, privacy en de financiering van het Handelsregister. Hoe doe je recht aan de verschillende belangen binnen deze thema’s in de maatschappij? En hoe blijf je als basisregister binnen de wettelijke kaders; zoals de Handelsregisterwet en de privacywet AVG?  De beslissing hierover is uiteindelijk aan de politiek.

Thema's die KVK raken

KVK beheert het Handelsregister en moet zich houden aan de Handelsregisterwet. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven welke gegevens moeten worden geregistreerd en welke wel of niet openbaar zijn. KVK moet gegevens verstrekken als daar om wordt gevraagd. Dat het register openbaar moet blijven, staat voor KVK als een paal boven water: je wilt als ondernemer tenslotte weten met wie je zakendoet. Maar het is ons ook duidelijk dat ondernemers niet altijd tevreden zijn over bepaalde aspecten van de openheid ervan: schending van de privacy of het ongewenst benaderd worden voor direct marketingdoeleinden. Daarvoor zoekt KVK een structurele oplossing. We luisteren goed naar ondernemers om de pijnpunten duidelijk te hebben en vooral: wat is volgens ondernemers zelf de oplossing voor dit probleem. In de tussentijd doet KVK wat ze kan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. We geven voorlichting aan ondernemers als ze zich inschrijven.

We melden klachten actief bij de autoriteiten die toe moeten zien op de handhaving van privacywetgeving (AVG en de Telecommunicatiewet). We zijn dus alert op zowel rechtszekerheid als het komen tot een oplossing waar de belangen van alle ondernemers in meegenomen zijn. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken we aan de Datavisie Handelsregister. Op 29 juni 2023 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met een brief over de Datavisie voor het Handelsregister (HR) de Tweede Kamer een voorstel gedaan voor een oplossingsrichting die inzet op een structurele verbetering voor de privacy van ingeschrevenen in het Handelsregister. Onder andere zijn telefoonnummers van alle rechtsvormen in het voorstel niet meer openbaar. Alle gegevens van Verenigingen van Eigenaars van appartementen (VvE’s) zijn ook niet meer openbaar. Ook wordt via wetgeving het ongewenst commercieel gebruik van Handelsregisterdata aangepakt. En verder wordt het afschermen van het bezoekadres verruimd. Op 8 mei 2024 heeft minister Adriaansens (EZK) via een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de komende veranderingen in de wet- en regelgeving.

Er is duidelijk een spanningsveld tussen de openbaarheid van het Handelsregister en het gebruik van deze data voor direct marketingdoeleinden.

De bij wet vastgelegde functie van het Handelsregister heeft veel positieve kanten. Een inschrijving wordt direct verwerkt in het Handelsregister en is meteen openbaar. De ondernemer kan dan ook direct aantonen dat hij of zij een bedrijf heeft. Dat is handig bijvoorbeeld bij het openen van een zakelijk bankrekeningnummer, het afsluiten van een huurcontract of leaseovereenkomst. Of het bestellen van kantoorartikelen, het aanvragen van een NS Businesscard. De ondernemer kan direct aan iedereen laten zien dat hij bestaat en dat hij voor het bedrijf handelingsbevoegd is. Andere overheden gebruiken de data uit het Handelsregister zodat de ondernemer die gegevens niet telkens opnieuw hoeft door te geven. Dat is ook de essentie: het Handelsregister moet openbaar zijn. Dat maakt het zakendoen ook gemakkelijker.

Er is echter ook een keerzijde. Bedrijven willen graag zakendoen met andere bedrijven en gebruiken onze data voor commerciële benadering. Dat hoort bij het zakendoen maar dat kan irritatie opleveren. Veel ondernemers geven aan last te hebben van agressieve, ongewenste marketingtelefoontjes en commerciële aanbiedingen via diverse kanalen. Zeker als die aanbieders zich niet aan de regels houden zoals we die in Nederland hebben afgesproken (AVG en Telecomwet).

Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken we aan de Datavisie Handelsregister. Op 8 mei 2024 heeft minister Adriaansens (EZK) via een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de veranderingen in de wet- en regelgeving.
Tegelijkertijd mogen deze oplossingen de openbaarheid van het register niet te veel aantasten, vanwege de positieve kanten ervan – zoals het gemak voor de ondernemer.

Het Handelsregister is een openbaar register van ondernemingen. Dit bevordert de rechtszekerheid bij het zakendoen. Zo kun je nagaan of een bedrijf of organisatie staat geregistreerd, wat het vestigingsadres is, wie ervoor verantwoordelijk is en wie mag tekenen.

Adresgegevens in het Handelsregister

In het Handelsregister staan de vestigingsadressen van ondernemingen en de privéadressen van de eigenaren, directeuren of bestuurders. Het vestigingsadres is openbaar: het is de plaats waar een onderneming de activiteiten uitvoert. Privéadressen van functionarissen, eigenaren, vennoten en maten van rechtspersonen (bijvoorbeeld de bestuurder van een bv), eenmanszaken, vof's, cv’s en maatschappen zijn niet openbaar. Alleen medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens bekijken als zij daarvoor een autorisatie hebben.

Ook de privéadressen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) die in het UBO-register staan zijn niet openbaar.

Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken we aan de Datavisie Handelsregister. Op 8 mei 2024 heeft minister Adriaansens (EZK) via een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de veranderingen in de wet- en regelgeving. De oplossingsrichting zoals aangegeven in de Kamerbrief, zet in op een structurele verbetering voor de privacy van ingeschrevenen in het Handelsregister. Hierin staat het voornemen om via wetgeving het afschermen van het bezoekadres te verruimen. Vooruitlopend op deze wetgeving biedt KVK nu al de mogelijkheid om het bezoekadres af te schermen van eenmanszaken en in situaties van (waarschijnlijke) dreiging.

Persoonsgegevens in het Handelsregister

In het Handelsregister staan naast de adresgegevens ook andere gegevens van de eigenaren, directeuren of bestuurders; gegevens die te herleiden zijn naar de persoon zelf. Hoewel de AVG de privacy van persoonsgegevens beschermt, geldt een uitzondering voor bij wet ingestelde openbare registers, zoals het Handelsregister. Dat betekent dat de AVG weliswaar van toepassing is op het Handelsregister, maar dat KVK op basis van de Handelsregisterwet een grondslag heeft om de gegevens te verwerken voor haar wettelijke taken (zoals beschreven in het artikel 2 Handelsregisterwet aangegeven doelen).

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze klanten die geregistreerd worden in het klantenregistratiesysteem. Denk hierbij aan deelnemers van seminars of afnemers van Handelsregisterinformatie. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring op www.kvk.nl/privacy.

Over de afwegingen tussen openbaarheid en privacy in de openbare registers is niet iedereen het met elkaar eens. Ondernemers en met name zzp’ers geven met enige regelmaat te kennen dat de openbaarheid van hun gegevens hun privacy te veel aantast, waar anderen juist graag zien dat de gegevens openbaar blijven voor rechtszekerheidsdoeleinden. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken we aan de Datavisie Handelsregister. Op 8 mei 2024 heeft minister Adriaansens (EZK) via een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de veranderingen in de wet- en regelgeving. De oplossingsrichting zoals aangegeven in de Kamerbrief, zet in op een structurele verbetering voor de privacy van ingeschrevenen in het Handelsregister. Hierin staat het voornemen om via wetgeving het afschermen van het bezoekadres te verruimen. Vooruitlopend op deze wetgeving biedt KVK nu al de mogelijkheid om het bezoekadres af te schermen van eenmanszaken en in situaties van (waarschijnlijke) dreiging. Telefoonnummers van alle rechtsvormen zijn in het voorstel niet meer openbaar. Alle gegevens van Verenigingen van Eigenaars van appartementen (VvE’s) zijn ook niet meer openbaar. Ook wordt via wetgeving het ongewenst commercieel gebruik van Handelsregisterdata aangepakt. En verder wordt het afschermen van het bezoekadres verruimd.

Open data en het Handelsregister

Om het economisch verkeer te stimuleren, zet EU-wetgeving in op het delen van data. KVK heeft datasets beschikbaar gesteld als open data voor hergebruik door derden. De open datasets uit het Handelsregister zijn te vinden via het dataportaal van de Rijksoverheid en onze website.

Een politieke vraag die speelt in de discussie over open data is of de belastingbetaler of de gebruiker moet betalen voor gegevens. Wat hier ook speelt is het spanningsveld tussen de belangen van bepaalde groepen ondernemers: ondernemers die aangeven dat hun gegevens niet mogen worden gebruikt voor ongewenste commerciële doelen en ondernemers die alles willen weten van andere ondernemers voor hun eigen bedrijfsvoering.

Financiering Handelsregister

Om de zekerheid van veilig zakendoen te vergroten en het economisch verkeer binnen de EU te stimuleren, is het straks mogelijk om kosteloos uittreksels uit het Handelsregister op te vragen. Hierbij doet zich de vraag voor: hoe ga je deze basisregistratie van ondernemers op een andere manier bekostigen? Komt de rekening te liggen bij de gebruiker of de belastingbetaler, of een mengvorm van beide? KVK kan daar als uitvoerder niet zelf over beslissen. Dit is een politiek-beleidsmatige keuze. De diverse basisregistraties in Nederland worden niet op één en dezelfde manier gefinancierd. Ook uit een vergelijking van bedrijvenregisters in het buitenland wordt duidelijk dat er geen enkel register gratis is, maar dat er sprake is van een diverse mix van bekostigingsmiddelen.
De minister van Economische Zaken kijkt opnieuw naar de bijdrage voor partijen die veel gebruikmaken van gegevens uit het Handelsregister, zoals banken en overheden. Ook een jaarbijdrage voor overige ingeschrevenen in het Handelsregister maakt mogelijk onderdeel uit van het nieuwe financieringsmodel. De jaarbijdrage gaat in per 1 januari 2025 (streefdatum). Hoe de financiering van KVK en de jaarbijdrage er exact uit komt te zien, wordt op dit moment nog onderzocht door EZK.

Open data en privacy

Bij het aanbieden van open data moet goed rekening worden gehouden met de privacy van de ondernemer. In het Handelsregister staan namelijk veel persoonsgegevens en die kunnen geen onderdeel uitmaken van open data. De open datasets uit het Handelsregister die momenteel beschikbaar zijn, zijn daarom ook geanonimiseerd. Ook moeten de gegevens van ondernemers worden beschermd tegen onjuist gebruik zoals fraudeleuze praktijken. Daarnaast wensen sommige ondernemers ook een beperking op het gebruik van gegevens voor bijvoorbeeld direct-marketingdoeleinden.

Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken we aan de Datavisie Handelsregister. Op 8 mei 2024 heeft minister Adriaansens (EZK) via een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de veranderingen in de wet- en regelgeving. Hierin staat ook voorstellen voor het verminderen van de overlast voor ondernemers, zoals ongevraagde telefoontjes met verkoopdoeleinden.

In 2017 is in opdracht van het ministerie EZK de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel geëvalueerd (periode 2014-2017). Deze evaluatie constateert dat de transformatie naar een nieuwe KVK goed heeft uitgepakt. De nieuwe visie ‘klantgericht werken en digital first’ wordt consistent uitgewerkt, bereik en waardering zijn duidelijk gestegen, de governance is sterk vereenvoudigd (door de instelling van één ZBO met een landelijk sturende Raad van Bestuur) en de beoogde taakstelling van 35-40% is gerealiseerd.