Actueel

KVK wil als publieke organisatie goed en tijdig inspelen op actuele onderwerpen die invloed kunnen hebben op haar dienstverlening. Dit gaat over veranderingen in overheidsbeleid en wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen of nieuwe technologie.

Op sommige thema’s is dit echter niet eenvoudig. Hoe vind je bijvoorbeeld de juiste balans tussen open data, privacy en de financiering van het Handelsregister (als basisregister) binnen de wettelijke kaders, zoals de Handelsregisterwet en de AVG? Hoe doe je recht aan de verschillende belangen binnen deze thema’s in de maatschappij? De beslissing hierover is uiteindelijk aan de politiek.

Thema's die KVK raken

KVK beheert het Handelsregister en moet zich houden aan de Handelsregisterwet. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven welke gegevens moeten worden geregistreerd en welke wel of niet openbaar zijn. KVK moet gegevens verstrekken als daar om wordt gevraagd. Dat het register openbaar moet blijven, staat voor KVK als een paal boven water. Maar het is ons ook duidelijk dat ondernemers niet altijd tevreden zijn over bepaalde aspecten van de openheid ervan: schending van de privacy of het ongewenst benaderd worden voor direct marketingdoeleinden. En ook daar moet iets mee gedaan worden. In plaats van een kortetermijnoplossing wil KVK een structurele oplossing. Daarom luisteren we goed naar ondernemers om duidelijk te hebben waar de pijnpunten precies liggen en vooral: wat is volgens ondernemers zelf de oplossing voor dit probleem. In de tussentijd doet KVK wat ze kan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. We geven voorlichting aan ondernemers als ze zich inschrijven. We geven klachten actief door aan de autoriteiten die toe moeten zien op handhaving van de AVG en de Telecommunicatiewet.

We zijn alert dat de rechtszekerheid gehandhaafd moet worden maar willen ook tot een oplossing komen waar de belangen van alle ondernemers in mee genomen zijn. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken we aan de Datavisie Handelsregister. Op 29 juni heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met een brief over de Datavisie voor het Handelsregister (HR) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang. De oplossingsrichting zoals aangegeven in de Kamerbrief, zet in op een structurele verbetering voor de privacy van ingeschrevenen in het Handelsregister. Telefoonnummers en e-mailadressen van alle rechtsvormen zijn in het voorstel niet meer openbaar. Alle gegevens van Verenigingen van Eigenaars van appartementen (VvE’s) zijn ook niet meer openbaar. Ook wordt via wetgeving het ongewenst commercieel gebruik van Handelsregisterdata aangepakt. En verder wordt het afschermen van het bezoekadres verruimd.

Er is duidelijk een spanningsveld tussen de openbaarheid van het Handelsregister en het gebruik van deze data voor direct marketingdoeleinden.

Het wettelijke Handelsregister heeft veel positieve kanten. Een inschrijving wordt direct verwerkt in het Handelsregister en is meteen openbaar. De ondernemer kan dan ook direct aantonen dat hij of zij een bedrijf heeft. Dat is handig bijvoorbeeld bij het openen van een zakelijk bankrekeningnummer, het afsluiten van een huurcontract of lease overeenkomst. Of het bestellen van kantoorartikelen, het aanvragen van een NS Businesscard. De ondernemer kan direct aan iedereen laten zien dat hij bestaat en dat hij voor het bedrijf handelingsbevoegd is. Andere overheden gebruiken de data uit het Handelsregister zodat de ondernemer die gegevens niet telkens opnieuw hoeft door te geven. Dat is ook de essentie: het Handelsregister moet openbaar zijn. Dat maakt het zakendoen ook gemakkelijker.

Het heeft echter ook een keerzijde. Bedrijven willen graag zakendoen met andere bedrijven en gebruiken onze data voor commerciële doelen. Dat hoort bij het zakendoen maar dat kan irritatie opleveren. Een deel van de ondernemers geeft aan last te hebben van agressieve, ongewenste marketingtelefoontjes en commerciële aanbiedingen via diverse kanalen. Zeker als die aanbieders zich niet aan de regels houden zoals we die in Nederland hebben afgesproken (AVG en Telecomwet).

Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken we aan de Datavisie Handelsregister. Op 29 juni heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met een brief over de Datavisie voor het Handelsregister (HR) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang. 
Tegelijkertijd mogen deze oplossingen de openbaarheid van het register niet te veel aantasten. Deze openbaarheid is de kracht van het Handelsregister.

Het Handelsregister is een openbaar register van ondernemingen. Dit bevordert de rechtszekerheid bij het zakendoen. Zo kun je nagaan of een bedrijf of organisatie staat geregistreerd, wat het vestigingsadres is, wie ervoor verantwoordelijk is en wie mag tekenen.

Adresgegevens in het Handelsregister

In het Handelsregister staan de vestigingsadressen van ondernemingen en de privéadressen van de eigenaren, directeuren of bestuurders. Het vestigingsadres is openbaar: het is de plaats waar een onderneming de activiteiten uitvoert. Privéadressen van functionarissen, eigenaren, vennoten en maten van rechtspersonen (bijvoorbeeld de bestuurder van een bv), eenmanszaken, vof's, cv’s en maatschappen zijn niet meer openbaar. Alleen medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens bekijken als zij daarvoor een autorisatie hebben.

Ook de privéadressen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) die in het UBO-register staan zijn niet openbaar.

Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken we aan de Datavisie Handelsregister. Op 29 juni heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met een brief over de Datavisie voor het Handelsregister (HR) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang. De oplossingsrichting zoals aangegeven in de Kamerbrief, zet in op een structurele verbetering voor de privacy van ingeschrevenen in het Handelsregister. Hierin staat het voornemen om via wetgeving het afschermen van het bezoekadres te verruimen. Vooruitlopend op deze wetgeving biedt KVK nu al de mogelijkheid om het bezoekadre s af te schermen van eenmanszaken en in situaties van (waarschijnlijke) dreiging.

Persoonsgegevens in het Handelsregister

In het Handelsregister staan naast de adresgegevens ook andere gegevens van de eigenaren, directeuren of bestuurders; gegevens die te herleiden zijn naar de persoon zelf. Hoewel de AVG de privacy van persoonsgegevens beschermt, geldt een uitzondering voor bij wet ingestelde openbare registers, zoals het Handelsregister. Dat betekent dat de AVG weliswaar van toepassing is op het Handelsregister, maar dat KVK op basis van de Handelsregisterwet een grondslag heeft om de gegevens te verwerken voor haar wettelijke taken (zoals beschreven in het artikel 2 Handelsregisterwet aangegeven doelen).

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze klanten die geregistreerd worden in het klantenregistratiesysteem. Denk hierbij aan deelnemers van seminars of afnemers van Handelsregisterinformatie. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring op www.kvk.nl/privacy.

Over de afwegingen tussen openbaarheid en privacy in de openbare registers is niet iedereen het met elkaar eens. Ondernemers en met name zzp’ers geven met enige regelmaat te kennen dat de openbaarheid van hun gegevens hun privacy te veel aantast, waar anderen juist graag zien dat de gegevens openbaar blijven voor rechtszekerheidsdoeleinden. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken we aan de Datavisie Handelsregister. Op 29 juni heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met een brief over de Datavisie voor het Handelsregister (HR) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang. De oplossingsrichting zoals aangegeven in de Kamerbrief, zet in op een structurele verbetering voor de privacy van ingeschrevenen in het Handelsregister. Telefoonnummers en e-mailadressen van alle rechtsvormen zijn in het voorstel niet meer openbaar. Alle gegevens van Verenigingen van Eigenaars van appartementen (VvE’s) zijn ook niet meer openbaar. Ook wordt via wetgeving het ongewenst commercieel gebruik van Handelsregisterdata aangepakt. En verder wordt het afschermen van het bezoekadres verruimd.

Open data en het Handelsregister

KVK heeft datasets beschikbaar gesteld als open data voor hergebruik door derden. De open datasets uit het Handelsregister zijn te vinden via het dataportaal van de Rijksoverheid en onze website. De Minister van Economische Zaken heeft in 2016 de Tweede Kamer in een kamerbrief geïnformeerd over het beschikbaar stellen van deze open data en de overwegingen daarbij om de dienstverlening voor met name het klein mkb en zzp’ers laagdrempelig te maken.

Een politieke vraag die speelt in de discussie over open data is of de belastingbetaler of de gebruiker moet betalen voor gegevens. Wat hier ook speelt is het spanningsveld tussen de belangen van bepaalde groepen ondernemers: ondernemers die aangeven dat hun gegevens niet mogen worden gebruikt voor ongewenste commerciële doelen en ondernemers die alles willen weten van andere ondernemers voor hun eigen bedrijfsvoering.

Financiering basisregisters

Bij het gratis maken van bepaalde informatie uit het Handelsregister doet zich de vraag voor: hoe ga je een basisregistratie dán bekostigen? Dit is altijd: of de gebruiker, of de belastingbetaler of een mengvorm van beide. KVK kan daar als uitvoerder niet zelf over beslissen. Dit is een politiek-beleidsmatige keuze. De diverse basisregistraties in Nederland worden niet op een uniforme manier gefinancierd. Ook uit een vergelijking van bedrijvenregisters in het buitenland wordt duidelijk dat er geen enkel register gratis is, maar dat er sprake is van een divers palet middelen van bekostiging van registers. De Minister van Economische Zaken heeft daarom in dezelfde kamerbrief aangegeven dat als gevolg van de ontwikkelingen rond open data, deze discussie breder moet worden getrokken naar een discussie over de (politiek) meest wenselijke manier van financiering van de (basis-) registraties in Nederland.

Open data en privacy

Bij het aanbieden van open data moet goed rekening worden gehouden met de privacy van de ondernemer. In het Handelsregister staan namelijk veel persoonsgegevens en die kunnen geen onderdeel uitmaken van open data. De open datasets uit het Handelsregister die momenteel beschikbaar zijn, zijn daarom ook geanonimiseerd. Ook moeten de gegevens van ondernemers worden beschermd tegen onjuist gebruik zoals fraudeleuze praktijken. Daarnaast wensen sommige ondernemers ook een beperking op het gebruik van gegevens voor bijvoorbeeld direct-marketingdoeleinden.

In 2017 is in opdracht van het ministerie EZK de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel geëvalueerd (periode 2014-2017). Deze evaluatie constateert dat de transformatie naar een nieuwe KVK goed heeft uitgepakt. De nieuwe visie ‘klantgericht werken en digital first’ wordt consistent uitgewerkt, bereik en waardering zijn duidelijk gestegen, de governance is sterk vereenvoudigd (door de instelling van één ZBO met een landelijk sturende Raad van Bestuur) en de beoogde taakstelling van 35-40% is gerealiseerd.