Criteria en reglement linkbeleid Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel, hierna: KVK, ontvangt regelmatig verzoeken voor plaatsing van een link op haar website (www.kvk.nl). Deze website is primair bedoeld als informatiebron voor (startende) ondernemers en maakt melding van de activiteiten van KVK. KVK voert een terughoudend linkbeleid. Verzoeken tot plaatsing van weblinks op www.kvk.nl worden getoetst aan bepaalde criteria.

Voor weblinks van derden gelden de volgende criteria:

 • De website vertegenwoordigt een instantie, die - naar het oordeel van KVK - op enigerlei wijze bijdraagt of kan bijdragen aan de (wettelijke) doelstelling van KVK.
 • De inhoud op de website moet passen binnen het assortimentsbeleid van KVK en de inhoud op www.kvk.nl.
 • De website en de achterliggende organisatie zijn niet commercieel van aard. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt, voor zover dit verenigbaar is met de doel- en taakstelling van KVK, zoals vastgelegd in de Wet op de Kamer van Koophandel, en indien:
  • het een partij is waarmee KVK samenwerkt in het kader van de uitvoering van haar wettelijke taken (moet blijken uit samenwerkingsdocument);
  • het een medeorganisator/participant is die een inhoudelijke bijdrage levert aan een evenement van KVK (moet blijken uit een overeenkomst).
 • Alleen instellingen, die geen winstoogmerk hebben en dat kunnen aantonen middels statuten, een verkregen ANBI-status of anderszins, worden beoordeeld als niet commercieel. 
 • De landingpage van de website (de pagina waarop je via de weblink terecht komt) is vrij toegankelijk (kent bijvoorbeeld geen toegangscodes, geen verplichte opgave van (persoons)gegevens) en is zonder kosten voor de bezoeker te benaderen. 
 • Spelregels, kosten en voorwaarden verband houdende met eventuele aangeboden producten en diensten zijn duidelijk op de website vermeld. Hetzelfde geldt voor eventuele bepalingen inzake lidmaatschap. 
 • De website bevat actuele informatie. 
 • De website is technisch toegankelijk (opvraagbaar zonder foutmeldingen, surfen op de site levert geen problemen op) en overzichtelijk. 
 • De website bevat geen onnodig beledigende of kwetsende elementen, die betrekking hebben op groepen en/of individuele personen, of discriminerende en/of racistische inhoud.

Reglement 

 • KVK toetst elk verzoek tot het aanbrengen van een weblink op www.kvk.nl aan bovengenoemde criteria. 
 • Een weblink blijft staan, zolang deze voldoet aan bovenstaande criteria, met dien verstande dat de concrete situatie met zich kan meebrengen dat een weblink slechts voor een bepaalde periode wordt geplaatst, bijvoorbeeld als de weblink verband houdt met een evenement of actie. 
 • KVK bepaalt de plaats van een weblink op www.kvk.nl. 
 • KVK behoudt zich het recht voor om een verzoek tot het aanbrengen van een weblink op www.kvk.nl te weigeren. Hiervan wordt de betrokkene schriftelijk beargumenteerd in kennis gesteld, met verwijzing naar de criteria. 
 • KVK heeft ten allen tijde de mogelijkheid een weblink van www.kvk.nl te verwijderen, al dan niet naar aanleiding van klachten van derden. 

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, of in gevallen waarin er geen eenduidigheid bestaat over de uitleg ervan, beslist de de Raad van Bestuur van KVK. KVK behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen.

 

Algemene voorwaarden en logo

Gebruiksvoorwaarden Handelsregisterinformatie