Persbericht

Reactie KVK op petitie De Goede Zaak over privacy

Er is deze week veel aandacht voor het Handelsregister en de openbaarheid van gegevens. Wij geven graag een toelichting op de werking van het Handelsregister en hoe KVK met dilemma’s die daar bij komen kijken omgaat.

Volgens de huidige Handelsregisterwet is een groot deel van de gegevens in het Handelsregister openbaar. Daardoor is KVK verplicht om gegevens te leveren als daarom wordt gevraagd. Die transparantie draagt bij aan rechtszekerheid in het economische verkeer: ondernemers kunnen zien met wie ze zaken doen. Dat is belangrijk voor een goed functionerende open economie. Als uitvoerder van de Handelsregisterwet is het de taak van KVK om daarvoor te zorgen.

Over de juiste balans tussen openbaarheid en transparantie enerzijds en veiligheid en privacy anderzijds wordt door verschillende partijen anders gedacht. De ene partij wil juist meer openheid en de ander juist meer geslotenheid. Daarnaast gebeuren er zaken met data die als onprettig worden ervaren zoals ongewenste acquisitie en intimidatie, ook wij constateren dit.

Het kabinet heeft aangekondigd om voor de zomer een brief naar de Tweede Kamer te sturen over de mogelijkheden om recht te doen aan de balans tussen deze verschillende belangen. Hierbij wordt ook gekeken naar een mogelijke aanpassing van de Handelsregisterwet, gericht op de balans tussen openbaarheid en transparantie enerzijds en veiligheid en privacy anderzijds.

Voorafgaand aan deze Kamerbrief komt er een consultatieronde vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met KVK. Betrokkenen worden ook opgeroepen om daaraan deel te nemen en hun inbreng te geven.

Meer informatie over afscherming van het privéadres in het Handelsregister