Bedrijventerrein en kantoorgebied

Stel jezelf de volgende vragen als het bestemmingsplan over een bedrijventerrein of kantoorlocatie gaat. Houd de toelichting en de regels van het plan bij de hand. Bedrijventerreinen aan de rand van de stad of dorp of kantoorlocaties langs de snelweg of bij het station hebben vaak de bestemming 'Bedrijf' of 'Kantoor'.

Stel de volgende vragen

 • Heeft de toelichting van het plan een bedrijvenlijst en is die gecheckt met de zittende ondernemers?
 • Zijn er braakliggende kavels op het terrein en wat is mogelijk op die kavels?
 • Mogen individuele winkels of kantoren zich op het bedrijventerrein vestigen?
 • Zijn er (nieuwe) maatschappelijke voorzieningen op het terrein mogelijk en welk effect heeft dit op de bedrijfsvoering van de bestaande bedrijven?
 • Hoe zit het met de milieuvoorschriften (geluid, geur, externe veiligheid): is het beleid gericht op maximale mogelijkheden voor bedrijven of op het veroorzaken van zo min mogelijk overlast?
 • Zijn er geluidszones op het terrein voor geluidproducerende bedrijven en hoe liggen die ten opzichte van elkaar? Wat dit in het oude plan ook al zo?
 • Is de afstand van het bouwvlak (pand) tot de perceelsgrenzen acceptabel?
 • Mag de buitenruimte bij een bedrijf gebruikt worden voor bedrijfsmatige activiteiten of alleen voor parkeren en groen?
 • Hoe zit het met de bouwhoogte? Is die overal gelijk of zit er verschil in? Is de hoogte voor iedereen functioneel genoeg?
 • Kloppen de gekozen bouwhoogte en het bebouwingspercentage met de huidige situatie? Past dit bij de parkeermogelijkheden op het terrein?
 • Biedt het plan uitbreidingsruimte op het eigen perceel?
 • Hoe zit het met de ontsluiting van het bedrijventerrein? Is er bijvoorbeeld ruimte om met vrachtwagens te keren?
 • Zijn er vrachtwagenparkeerplaatsen aanwezig?
 • Hoe zit het met de waterberging op het bedrijventerrein? (opvang van water om overstroming te voorkomen)
 • Zijn bedrijfswoningen toegestaan? Vaak zijn ze belemmerend voor de bedrijven. Voorkom daarom nieuwe bedrijfswoningen of alleen op specifieke plekken op het terrein.
 • Heeft het plan een ‘Staat van Bedrijfsinrichtingen’? In de toelichting moet duidelijk staan waarom die lijst geldt.
 • Mogen alle bestaande bedrijven volgens de ‘Staat van Bedrijfsinrichtingen’ blijven? Check of alle bedrijven binnen de genoemde categorieën vallen.
 • Ligt of komt er een (nieuwe) woonwijk vlakbij het bedrijventerrein? Wat zijn de effecten hiervan op de bestaande bedrijven (geluid, milieunormen, zonering)?
 • Lopen er tracés van pijpleidingen en hoogspanningsmasten onder of over het bedrijventerrein? Wat zijn de effecten hiervan op de bestaande bedrijven?
 • Is perifere (PDV), grootschalige (GDV) en/of reguliere detailhandel op het bedrijventerrein toegestaan? Is hiervoor een structuurvisie of detailhandelsvisie als basis gemaakt?
 • Staan PDV en GDV als definities in de begrippenlijst van de regels?
 • Regelt het plan iets over het wel of niet toestaan van internetwinkels en afhaalpunten?

Meer onderdelen van de checklist