Verkiezingen 2023: de politieke plannen voor starters

De formatie is na de Tweede Kamerverkiezingen in volle gang. Ben je net een bedrijf begonnen of van plan binnenkort van start te gaan? Dan ben je vast benieuwd hoe de politiek kijkt naar startende ondernemers. Dit zijn van de vijftien grootste partijen de standpunten die belangrijk kunnen zijn bij het beginnen van een bedrijf.

Webinar Start eigen bedrijf

Ontdek wat er allemaal komt kijken bij het starten en runnen van je eigen bedrijf.

Bekijk het webinar

Disclaimer: Dit is geen stemwijzer. In dit overzicht zijn de partijen opgenomen die volgens de Peilingwijzer van I&O Research en Ipsos/EenVandaag op 3 oktober 2023 kans maakten op minimaal een zetel. KVK citeert uit de verkiezingsprogramma's de standpunten die over ondernemen gaan en/of belangrijk kunnen zijn voor ondernemers. Per thema komen de partijen die een standpunt hebben over het thema op alfabetische volgorde aan bod. Bekijk ook de volledige verkiezingsprogramma's, die vind je op de websites van de partijen. Veel partijen hebben een aparte versie van hun programma in begrijpelijke taal.

Natuurlijk zijn er nog veel meer belangrijke onderwerpen waar de politiek over beslist. Die komen aan bod in verschillende stemwijzers, zoals het Kieskompas en de Stemwijzer. Met deze stemwijzers kun je de standpunten van de meeste partijen met elkaar vergelijken. Dat een standpunt in een verkiezingsprogramma staat, betekent niet dat het na de verkiezingen ook werkelijkheid wordt. Daarvoor is een meerderheid nodig in de Tweede Kamer.

Startups

Startups zijn startende bedrijven (jonger dan vijf jaar) die een vernieuwend product op de markt zetten. Dit zeggen de partijen in hun verkiezingsprogramma’s over startups.

BBB

“We stimuleren de ontwikkelingen van clusters waar grote bedrijven, mkb, startups, universiteiten, financiers en overheid elkaar ontmoeten, inspireren en versterken. Er komt een toegankelijke en laagdrempelige regeling speciaal voor innovatie bij kleine ondernemers en de mogelijkheid om via ‘pilots’ (proeftuinen) de werking van hun innovaties te bewijzen.”

D66

“We stimuleren onderzoekers, startups, scale-ups en bedrijven met maatschappelijke missies aan de slag te gaan. Dat doen we niet alleen door meerjarig te investeren, maar bijvoorbeeld ook door bij gebrek aan marktfinanciering als durfinvesteerder in te stappen of als klant aanbieders uit te dagen om te vernieuwen.”

“We maken investeringen in startups en scale-ups aantrekkelijker. We willen een ‘winwin-lening’ mogelijk maken, waarbij kleine ondernemers makkelijker geld lenen en familie, vrienden of fans een aantrekkelijk rendement krijgen.”

NSC

“In het nationale innovatiebeleid willen we een hervorming doorvoeren. De overheid verstrekt via het Groeifonds nu miljarden aan innovatiesubsidies, zonder de noodzaak en het doel van een bijdrage uit de belastingmiddelen scherp af te wegen. Meer regie is gewenst. We voegen daarom het Groeifonds en onderdelen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samen met InvestNL tot een Nationale Ontwikkelingsmaatschappij die risicovolle private investeringen kan uitlokken op het gebied van onder meer verduurzaming, digitalisering en strategische infrastructuur.”

VOLT

“Verbeterde toegang tot durfkapitaalfondsen in Europees verband en European Investment Bank (EIB). Specifiek startupfonds en scale-upfonds. Onderzoek naar vrijstelling voor startups voor de afdracht van pensioenpremies in de eerste jaren van hun ontwikkeling.”

VVD

“We stimuleren startups en scale-ups door betere toegang te geven tot hoogwaardige kennis bij universiteiten en kennisinstellingen. Het verschaffen van vroege fase durfkapitaal moet worden gestimuleerd en gewaardeerd. We ondersteunen startups en scale-ups bij het aantrekken van investeringen, zodat zij zich kunnen blijven door ontwikkelen. De VVD ziet graag dat er meer startups doorgroeien tot scale-up. Werknemers van startups zijn hier van groot belang, dus moet het mogelijk worden dat werknemers in alle sectoren meedelen in de winst. We verkennen hoe investeringen in startups fiscaal aantrekkelijk kunnen worden en blijven.”

Positie zzp'er

Steeds meer mensen werken als zzp’er. Sommige partijen vinden dat niet goed. Zij vinden dat een vast contract de norm zou moeten zijn. Tegelijk willen ze mensen die daar bewust voor kiezen de kans bieden om als zelfstandige te werken. Schijnzelfstandigheid is in veel programma’s een belangrijk onderwerp. Als je schijnzelfstandig bent, laat je je inhuren als zzp’er, terwijl je eigenlijk niet voldoet aan de voorwaarden voor het ondernemerschap.

CDA

“De flexibilisering op de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Te veel mensen werken als schijnzelfstandige, op onzekere oproepcontracten of hebben twee flexbanen nodig om fatsoenlijk rond te kunnen komen.”

CU

“We zien te veel zzp’ers die ondernemer lijken, maar schijnzelfstandige zijn (al dan niet gedwongen). Zij zijn vaak onvoldoende beschermd tegen arbeidsongeschiktheid en bouwen vaak te weinig reserves op voor een goed pensioen.”

DENK

“DENK wil dat een vast contract de norm wordt. Tegelijkertijd moeten we mensen die bewust kiezen voor een carrière als zzp’er collectieve zekerheden bieden om dat goed te kunnen doen.”

D66

“In lijn met het arbeidsmarktakkoord verkleinen we de verschillen in de fiscaliteit en de sociale zekerheid tussen verschillende vormen van werk om concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden te voorkomen.”

FvD

“Onmiddellijke afschaffing van de wet DBA en een terugkeer naar een overzichtelijke en effectieve regeling vergelijkbaar met de VAR.”

GL-PvdA

“Het werknemer-tenzij-principe wordt ingevoerd: iemand is in principe een werknemer en heeft recht op sociale zekerheid, tenzij wordt aangetoond dat iemand werkt als zelfstandig ondernemer.” 

JA21

JA21 wil “duidelijke ondernemerscriteria om te bepalen of er sprake is van een werknemer of zelfstandig ondernemer”. 

NSC

“De bestaande Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) moet van tafel, omdat het stelsel om verkapte dienstverbanden tegen te gaan in de praktijk niet werkt. Er moeten heldere en meetbare criteria komen voor de relatie tussen zelfstandigen zonder personeel en hun opdrachtgevers. Deze criteria moeten zekerheid bieden voor alle betrokken partijen en handhaafbaar zijn voor toezichthoudende instanties (Belastingdienst, Arbeidsinspectie).”

PvdD

“We bestrijden schijnzelfstandigheid en het dwingen van medewerkers om zzp’er te worden.”

SGP

“Er moet nu eindelijk duidelijkheid komen over de vraag welke zzp’er een echte ondernemer is, en wie eigenlijk gewoon een werknemer is. Schijnzelfstandigheid moet worden tegengegaan, en daarvoor is het antwoord op deze vraag van groot belang. Dat kan via een heldere definitie of door het stellen van criteria. Daarnaast moeten (potentiële) zelfstandigen zonder personeel bewust gemaakt worden van de lusten én de lasten van het zzp-schap. Een zzp’er krijgt niet alleen ruimte om te ondernemen, hij of zij krijgt ook te maken met het risico op arbeidsongeschiktheid of inkomensterugval. Als (potentiële) zzp’ers meer oog hebben voor bijvoorbeeld de risico’s van het zzp-schap, kan voorkomen worden dat werknemers onbewust het zzp-schap inrollen. Zo kan uiteindelijk schijnzelfstandigheid voorkomen worden.”

SP

“We voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw, de zorg of bij bedrijven als Uber. De handhaving hierop wordt flink opgeschroefd. Voor zzp’ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door het recht op een goed en betaalbaar pensioen en een betaalbare collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.”

VOLT

“Mensen zijn vrij om hun zelfstandigheid te behouden wanneer zij bewust kiezen voor het zzp-schap. Solidariteit is voor Volt het uitgangspunt. Elke zzp’er kan gebruikmaken van sociale voorzieningen, zoals de WW en andere uitkeringen. Zij moeten in ruil hiervoor een rechtvaardige bijdrage leveren, wat betekent dat ook zij premies moeten betalen.”

VVD

“Schijnzelfstandigheid is een reëel probleem. Wie in alles een werknemer is, moet ook gewoon een arbeidscontract krijgen. We verduidelijken daarom de regels, waarbij evidente zzp’ers buiten schot blijven. Bij de handhaving richten we ons in eerste instantie op risicosectoren. We werken toe naar een aparte rechtsvorm voor zzp’ers, om iedere zelfstandige ondernemer op voorhand duidelijkheid te kunnen bieden.”

Pensioen

Als ondernemer bouw je niet automatisch aanvullend pensioen op, zoals veel werknemers. Voor de meeste sectoren is er geen verplicht pensioenfonds voor ondernemers. Daarom willen veel partijen zzp’ers stimuleren om aanvullend pensioen op te bouwen. Zij willen het makkelijker maken om geld te sparen voor later, zodat je ook na je pensioen voldoende geld overhoudt om van te leven.

D66

“Samen met pensioenfondsen zorgen we ervoor dat ook zelfstandigen zich bij een passend pensioenfonds kunnen aansluiten en goede voorlichting kunnen krijgen over de keuzemogelijkheden die ze hebben.”

FvD

FvD wil “zzp’ers niet dwingen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen”.

GL-PvdA

“Alle werkenden – tot een bepaald inkomen – gaan voortaan verplicht vanaf dag één pensioen opbouwen. Opdrachtgevers van zelfstandigen betalen daaraan mee, zodat ook zzp’ers een fatsoenlijk pensioen opbouwen.”

PvdD

“Er komt een publieke voorziening voor arbeidsongeschiktheid en pensioen voor alle zelfstandigen, waar de opdrachtgevers aan meebetalen.”

PVV

“Zelfstandigen zonder personeel gaan we niet pesten met nog meer regels en verplichtingen: we maken het voor hen mogelijk om betaalbaar en vrijwillig bij te verzekeren voor pensioen en arbeidsongeschiktheid.”

SGP

“Zzp’ers houden keuzevrijheid. Verplichte pensioenopbouw via pensioenfondsen is onwenselijk. Zzp’ers moeten de ruimte krijgen om hun oudedagsvoorziening in te vullen via bijvoorbeeld een fonds, een eigen woning of via investeringen in de eigen onderneming. Zzp’ers die wel willen intekenen op een collectieve regeling moeten daarvoor de ruimte krijgen.”

SP

“Voor ZZP’ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door het recht op een goed en betaalbaar pensioen en een betaalbare collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.”

VOLT

“Er zijn veel werkenden die geen pensioen opbouwen naast de AOW. Zij lopen groot risico om straks in armoede te vervallen of hun oude dag steeds verder uit te moeten stellen. Deze uitdaging pakken we aan door een basispensioen met een minimale premieafdracht te introduceren.”

VVD

“Met de nieuwe pensioenwet breiden we de mogelijkheden voor zelfstandigen om fiscaal aantrekkelijk pensioen op te bouwen, uit. Als de experimenten voor zelfstandigen om direct bij een fonds pensioen op te bouwen succesvol zijn, komen we tot een permanente regeling. We zetten ons in voor een mogelijke regeling waarmee iedereen vermogen kan aanwenden om eenduidig vastgestelde pensioentekorten te herstellen.” 

Geldzaken

Voor het beginnen van een bedrijf is vaak financiering nodig. Sommige partijen hebben plannen om het voor ondernemers makkelijker te maken om subsidies te krijgen of leningen af te sluiten.

CU

“Om in de toekomst talentvolle ondernemers in Nederland te houden, slaan ondernemers, financiers en overheid de handen ineen. Er komt meer investeringskapitaal vrij als vervolg op het SEED-fonds. Nederland stimuleert startups die met hun innovatie de wereld beter maken en mensenrechten verdedigen. Nederland opent een apart Impact Economy Patent Register voor unieke innovaties die hieraan bijdragen.”

CDA

“Onze bestaande plannen zetten we onverkort door: van betere financiering via mkb-bank, de inzet van een mkb-toets bij relevante wet- en regelgeving tot het toegankelijk maken van subsidies voor het (innovatief) mkb.”

D66

D66 wil “één loket waar mkb’ers terecht kunnen met al hun vragen over financiering, verduurzaming en digitalisering. Opheffing verpandingsverboden”.

DENK

“Wij voeren een kredietbank in voor kleine ondernemers. Er komt één overheidsbank om het mkb te financieren. Alle bestaande overheidsregelingen worden hieronder gebracht.”

NSC

“Omdat de grote banken vaak niet thuis geven wat betreft leningen aan het mkb, bevorderen we de toegang tot non-bancaire financiering zoals crowdfunding, kredietunies en de microfinanciering door Qredits. Voor het kleine mkb wordt op nationaal niveau een duurzaamheidslening geïntroduceerd. We hebben oog voor de ondernemers die tijdens de coronalockdowns in grote problemen zijn geraakt en die moeite hebben met het terugbetalen van leningen en tegemoetkomingen. Invorderen zonder oog te hebben voor de gevolgen getuigt niet van goed openbaar bestuur; voldoende coulance is nodig met betrekking tot terugbetalingstermijnen.”

SGP

“Veel ondernemers hebben moeite om aan financiering van hun bedrijfsplannen te komen. Het zou goed zijn als er meer gebruik kan worden gemaakt van non-bancaire financiering, bijvoorbeeld door crowdfundingplatforms. Daartoe zouden die platforms beter toegang moeten krijgen tot garantstellingen van de overheid. In Nederland komt een landelijk platform, geïnspireerd door de British Business Bank, dat bedrijven bijstaat in hun zoektocht naar financiering.”

SP

“Met een nationale investeringsbank kunnen kleine en startende bedrijven makkelijker lenen en bevorderen we vernieuwing.”

VOLT

“Centraal loket voor innovatieve en sociaal maatschappelijke ondernemers waar zij terecht kunnen met hun vragen over bijvoorbeeld subsidieaanvragen.”

VVD

“We verbeteren de toegang tot financiering voor ondernemers door het opheffen van het verpandingsverbod en inzet op het vergroten van non-bancaire financiering. Tevens wil de VVD dat Nederland net zoals het Verenigd Koninkrijk een mkb-bank opricht. Die bestaat uit het efficiënter vormgeven van huidige instituties. Bovendien stimuleren we toegang tot en faciliteren de ontwikkeling van lokale en Europese kapitaalmarkten voor grote en kleine ondernemingen.”

Personeel

Heb je personeel nodig om je bedrijf te beginnen? Veel partijen willen dat het aantrekkelijker wordt om personeel in dienst te nemen. Dit zijn de maatregelen die ze daarbij voorstellen:

BBB

“Wij willen het verschil in belastingdruk tussen personeel in vaste dienst en zzp’ers verkleinen, zodat het aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst aan te nemen.”

CDA

“Om in een onverwachte crisistijd buiten het ondernemersrisico om werkgevers en werknemers te helpen bij personeels- en baanbehoud zijn wij voorstander van een crisisregeling personeelsbehoud.”

CU

“We maken het voor mkb’ers goedkoper om personeel in dienst te hebben.”

FvD

FvD wil het “ontslagrecht mkb versoepelen, zodat ondernemers meer mensen aannemen. Vereenvoudigen en versimpelen van de reïntegratieverplichting voor werkgevers. Doorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers verkorten van twee naar één jaar.”

GL-PvdA

“We ondersteunen kleine werkgevers bij de loondoorbetaling bij ziekte. We verhogen de middelen voor de verzuim- en ontzorgverzekering die mkb’ers verzekert tegen de kosten van loondoorbetaling, die helpt met de re-integratieverplichtingen en die administratie uit handen neemt. Ook verlagen we de premie die kleine werkgevers betalen voor arbeidsongeschiktheid.”

JA21

JA21 wil de “loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven terugbrengen naar één jaar”.

NSC

“De voor werkgevers verplichte loondoorbetaling bij ziekte gaat naar één jaar. Indien werkgevers hun re-integratieverplichtingen onvoldoende zijn nagekomen, kan het UWV een jaar langer loondoorbetaling opleggen.”

“We verhogen de belastingvrije stagevergoeding bij beroepsopleidingen naar 450 euro per maand. Dit is tevens het minimum voor een fulltimestage. Mkb’ers met een klein budget kunnen hiervoor ondersteuning aanvragen.”

“Het ontslagrecht wordt toekomstbestendig en rechtszekerheid geborgd voor werkenden en werkgevers.”

PvdD

“We beperken het aantal verschillende arbeidscontracten tot vaste en tijdelijke contracten voor regulier werk, het uitzendcontract om ziekte of grote drukte op te vangen, en het zelfstandigencontract voor zzp’ers.”

SGP

“Matigheid, en dus een forse besparing op grondstoffen- en energiegebruik is nodig! De overheid moet burgers en bedrijven daarbij helpen en zo nodig grenzen trekken. Het goedkoper maken van arbeid en het zwaarder belasten van consumptie draagt hieraan bij.”

VVD

“We verlagen de werkgeverslasten, zodat het meer loont om personeel in dienst te nemen. Zieke werknemers vormen nu een te groot risico voor kleine werkgevers. Daarom gaan we verder met de ingezette hervorming van de loondoorbetalingsregels. We proberen deze hervorming voor kleine ondernemers zo aantrekkelijk mogelijk te maken, en de hoeveelheid bureaucratie te verminderen.”

Energie en duurzaamheid

Energie en duurzaamheid is een thema dat in bijna alle verkiezingsprogramma’s terugkomt. Ook als startende ondernemer krijg je te maken met regels over duurzaamheid. Sommige partijen willen duurzame bedrijven extra helpen of meer regels invoeren voor duurzaam ondernemen.

BBB

“We willen burgers en ondernemers actief betrekken bij de verduurzaming. Dit kan bijvoorbeeld door het oprichten van lokale energiecoöperaties, waar burgers gezamenlijk investeren in duurzame warmte en koude projecten, zon op dak initiatieven, buurtbatterij etc.”

D66

D66 wil dat de “energiebesparingsplicht voor bedrijven eenvoudiger en ambitieuzer” wordt. En wil het “voor mkb’ers makkelijker maken om verduurzaming te financieren. 1 miljard voor stimuleren nieuwe investeringen in de productie van groene en circulaire producten (deze regelingen zijn ook toegankelijk voor het mkb). Digitaal productpaspoort (instructie voor recyclen, hergebruik, demontage en reparatie) voor elk product als onderdeel van het impactregister (effecten op maatschappij en milieu).”

FvD

FvD wil “huishoudens en ondernemers niet opzadelen met stijgende energiekosten vanwege absurde ‘duurzaamheidseisen’“.

GL-PvdA

“Groene en sociale ondernemers zijn onze bondgenoot, die helpen we vooruit. De overheid gaat duurzaam ondernemerschap en ecologische innovatie breed ondersteunen en stimuleren. Met innovatie-, omscholings- en opleidingsfondsen creëren we de banen van morgen en maken we van de transitie een kans.”

PvdD

“De energiebesparingsplicht voor bedrijven wordt strenger gehandhaafd en de terugverdientijd wordt verhoogd. Onnodige energieslurpende sectoren zoals de gangbare sierteelt en de kunstmestindustrie worden afgebouwd. Schaats- en skibanen sluiten in de zomer en de horeca houdt haar terrassen, maar niet meer met terrasverwarmers.”

“Het huidige statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikjes wordt uitgebreid naar alle drankverpakkingen. De verantwoordelijkheid voor het statiegeldsysteem komt in handen van de overheid in plaats van bij het bedrijfsleven.”

“Grondstoffen zoals soja, palmolie, koper en kolen komen op de lijst van conflictmaterialen. Hiervoor komen strenge criteria in het internationale handelsverkeer. Ook zoet water komt op deze lijst.”

SGP

“De SGP wil een nuchter en consistent energie- en klimaatbeleid. Dat begint met energiebesparing. En natuurlijk is er meer te doen. Investeren in innovatie bijvoorbeeld, wat dat betreft zit Nederland vol met vernieuwende ondernemers en ondernemende vernieuwers. Die moeten niet tegengehouden worden door gedateerde regelgeving. Wat ook belangrijk is: bedrijven en regio’s het vertrouwen en de ruimte geven om de energietransitie op basis van heldere en afrekenbare doelen op een eigen manier vorm te geven.”

“De regels om gebruik van wegwerpbekers en –bakjes te ontmoedigen zorgen voor veel onduidelijkheid en rompslomp, en lijken nog weinig effectief om zwerfafval te beperken. De overheid moet samen met ondernemers kijken hoe gezorgd kan worden voor een eenvoudigere en meer effectieve aanpak.”

SP

“Co2-heffing voor alle vervuilende bedrijven zonder verstellingen. De energiebelasting gaat omhoog voor grootgebruikers en omlaag voor huishoudens en het mkb.”

VOLT

“Europese CO2-belasting voor alle brandstoffen. Voor alle Nederlandse broeikasgasuitstoot geldt een minimale CO2-prijs. Fixteams om bedrijven, waaronder het mkb, te helpen bij het besparen van energie.”

Belastingzaken

Meerdere partijen willen dat arbeid minder wordt belast. Ze willen dat je meer overhoudt van het geld dat je verdient met werken. En dat er (extra) belasting moet komen op bijvoorbeeld vermogen of vervuiling. Daarnaast hebben sommige partijen nieuwe plannen voor belastingen voor ondernemers.

BBB

“We onderzoeken of het mogelijk is een extra (derde) schijf te introduceren in de vennootschapsbelasting. In deze extra schijf worden winsten boven een bepaald bedrag extra belast en binnen groepsstructuren wordt vennootschapsbelasting op basis van geconsolideerde winst geheven. De belastingdruk voor bedrijven mag niet verder oplopen. Bedrijven zijn geen pinautomaat.” “We behouden de huidige fiscale regelingen die innovatie en ontwikkeling stimuleren en we onderzoeken mogelijkheden om deze nog verder te verbeteren.”

CU

“We uniformeren de winstbelasting (VPB).”

D66

D66 wil “belasting van arbeid verschuiven naar vervuiling, grondstoffen, natuurlijke bronnen en de uitstoot van schadelijke stoffen”.

DENK

“DENK erkent en waardeert de essentiële rol die het mkb speelt voor onze economie en samenleving. Daarom komen er wat ons betreft meer belastingvoordelen voor het mkb en gaan we fors snijden in belemmerende regelgeving.”

SGP

“We verhogen de belasting op milieu en grote bedrijven gaan meer afdragen. Om de werkgelegenheid en de economische groei te stimuleren moeten de lasten voor ondernemers (met name voor het midden- en kleinbedrijf) omlaag.”

SP

SP wil de “kleinschaligheidsinvesteringsaftrek verhogen, zodat het mkb kan investeren in de toekomst”.

VOLT

“We voorkomen dat het belasten van vermogen een excuus wordt om het eigen huis, het pensioen of mkb’ers te belasten. Want net zoals dat werken moet lonen, moet ook het resultaat van hard werken in de vorm van sparen, investeren en winst de moeite waard blijven.”

VVD

“We schaffen alle toeslagen, heffingskortingen, aftrekposten, vrijstellingen en werkgevers- en werknemerspremies af. Deze worden afgedekt door een aangepaste inkomstenbelasting en een nieuwe basistoelage als opmaat naar een universeel basisinkomen.”

Overige standpunten voor starters

Overige punten uit de verkiezingsprogramma's die te maken hebben met ondernemen:

BBB

“Het moet in Nederland mogelijk blijven om aankopen contant af te rekenen, zowel voor particulieren als voor ondernemers.”

D66

D66 wil “duidelijke erkenning van sociale onderneming in de wet bijvoorbeeld als maatschappelijke BVm. Maatschappelijke meerwaarde krijgt een prominentere rol in de aanbestedingswet.”

FvD

FvD wil “in de praktische leerweg focus op ontwikkeling van vaardigheden, vakmanschap en ondernemerschap”.

NSC

“Uitzendarbeid is voorbehouden voor ‘piek en ziek’ en zelfstandigen krijgen duidelijkheid over de kaders waarbinnen zij kunnen ondernemen. De fiscale en sociale behandeling van werknemers, uitzendkrachten en zelfstandigen wordt zo veel mogelijk gelijkgetrokken, zodat uitzendbureaus en zelfstandigen niet met werknemers concurreren op arbeidsvoorwaarden.”

“We streven naar een economie en een arbeidsmarkt waaraan iedereen naar vermogen bijdraagt. Daar past geen tweedeling bij tussen goed verzekerde mensen met een arbeidscontract en een schil van onderverzekerde flexibele arbeidskrachten zonder perspectief. Werkzekerheid vraagt bovendien om een sterke economie met een florerend midden- en kleinbedrijf en een duurzame industrie. Dit betekent dat we ook het ondernemerschap in de samenleving moeten koesteren.”

Politieke partijen over zzp'ers en mkb

Wil je weten welke plannen politieke partijen hebben voor zzp’ers en het mkb? Lees dan ook: