Algemene ruimtelijke thema's

Stel jezelf de volgende vragen om de strekking van het plan te toetsen. Ze gaan over een aantal algemene ruimtelijke thema’s. Zijn ondernemers voldoende betrokken? Hebben zij ontwikkelmogelijkheden en hoe zwaar wegen allerlei ruimtelijke voorwaarden? Houd de toelichting en de regels van het plan bij de hand.

Beleid en ondernemers

 • Past de ontwikkeling die het bestemmingsplan vastlegt bij de visie van de ondernemersvereniging en de gevestigde bedrijven?
 • Hoe past de ontwikkeling in het beleid van de provincie of de regio?
 • Zijn de wensen van de zittende ondernemers geïnventariseerd en in het planproces betrokken?

Ruimtelijke thema’s

 • Is nu of in de toekomst herstructurering (opknapbeurt met gevolgen voor het ruimtegebruik) nodig en houdt het plan daar rekening mee?
 • Is leegstand een aanleiding voor het plan? Wat wordt er gedaan om bestaande leegstand aan te pakken?
 • Houdt het plan rekening met intensief ruimtegebruik: minimale bouwhoogtes om bouwen in de hoogte te stimuleren; minimale bebouwingspercentages om een perceel zoveel mogelijk te gebruiken; ondergronds bouwen en bijvoorbeeld parkeren op het dak.
 • Is aan het bestemmingsplan een beeldkwaliteitsplan gekoppeld? Zijn de eisen ervan realistisch?
 • Heeft het gebied archeologische waarde? Vaak belemmert dit de bouwmogelijkheden. Er is aanvullend onderzoek nodig en men mag niet diep de grond in.

Ontwikkeling

 • Krijgen de bedrijven in het plan voldoende ruimte om zich te ontwikkelen? Is dat hetzelfde als in het oude plan?
 • Wat gebeurt er in de omgeving van het plangebied? Kan dat effect hebben op de bedrijven in het plan?
 • Hebben bedrijven een andere bestemming gekregen waardoor ze zijn ‘wegbestemd’ of niet meer mogen doen wat ze nu doen?
 • Hoe zijn de bedrijven in het plan bestemd? Hebben zij een specifieke bestemming gekregen (Bt – timmerbedrijf) of zijn zij algemeen bestemd (B2 – bedrijfsdoeleinden categorie 2). Een algemene bestemming biedt meer flexibiliteit in toekomstig gebruik en vergroot de verkoopbaarheid.

Begrippenlijst

 • Zijn begrippen als detailhandel, beroep aan huis, bedrijf aan huis, perifere detailhandel, grootschalige detailhandel, maatbestemming, daghoreca goed in de begrippenlijst opgenomen? Soms ontbreken begrippen, leggen ze teveel beperkingen op of bieden ze teveel flexibiliteit.

Meer onderdelen van de checklist