Rechtspersoon in liquidatie

Is een rechtspersoon ontbonden en blijkt er een financieel overschot uit de baten en schulden? Dan gaat de rechtspersoon 'in liquidatie' en worden 1 of meer vereffenaars benoemd. Lees wat je verder moet doen en wat je bij KVK moet deponeren.

Bekijk ook hoe je een rechtspersoon ontbindt. 

Vereffenaars benoemen

De vereffenaars zijn meestal dezelfde personen als de bestuurders. Dit gaat niet op als bij het ontbindingsbesluit of in de statuten andere personen als vereffenaar zijn aangewezen. In bijna alle gevallen treden bestuurders uit functie na benoeming van vereffenaars.

Deponeringen bij KVK

Als een rechtspersoon in liquidatie treedt, dan moet je per post een rekening en verantwoording bij KVK deponeren. Is er meer dan 1 gerechtigde? Dan deponeer je ook een plan van verdeling. Deze stukken liggen 2 maanden ter inzage bij KVK.

Rekening en verantwoording

Tijdens de vereffeningsperiode wikkelt de vereffenaar de lopende zaken af. Denk aan het innen van vorderingen, het betalen van schulden en het verkopen van voorraden. De vereffenaar stelt een rekening en verantwoording op. Dit is een overzicht van de omvang en de samenstelling van het vermogensoverschot.

Plan van verdeling

Een plan van verdeling geeft aan wie er recht hebben op het restant (overschot) uit het vermogen van de ontbonden rechtspersoon en hoe dit restant verdeeld is. Je stelt een plan van verdeling op als er 2 of meer gerechtigden zijn.

Advertentie in nieuwsblad

De vereffenaar maakt via een advertentie in een nieuwsblad bekend waar en tot wanneer de gedeponeerde stukken ter inzage liggen. Een voorbeeldtekst van een advertentie vind je op pagina 3 van de factsheet 'Ontbinding rechtspersonen'.

Verzet aantekenen

Schuldeisers kunnen binnen 2 maanden na publicatie in het nieuwsblad verzet aantekenen bij de rechtbank. Tekent niemand in deze periode verzet aan, dan houdt de rechtspersoon in principe op te bestaan. Je moet dit nog wel formaliseren door de rechtspersoon officieel te beëindigen. Hoe je dat doet staat hieronder. Als niemand verzet heeft aangetekend, kun je een akte non-verzet aanvragen bij de rechtbank. Dit is niet verplicht, en je hoeft de akte niet bij KVK in te leveren.

Beëindigen van de rechtspersoon

Na afronding van de vereffening doe je opgave van de beëindiging van de rechtspersoon.