Uitschrijven van een rechtspersoon

Wil je een rechtspersoon ontbinden? Bijvoorbeeld een bv, nv, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging of stichting? Bekijk dan eerst de statuten van de rechtspersoon en wat daarin vermeld staat over ontbinding. Kijk vervolgens op deze pagina waar je daarnaast allemaal rekening mee moet houden.

Bepalen schuldenlast

Voordat je een rechtspersoon kunt ontbinden of uitschrijven, moet je eerst bepalen of er een schuldenlast bij de rechtspersoon ligt. Hiervoor moeten de schulden betaald worden vanuit het saldo dat de baten opleveren. Denk bij baten aan alle bezittingen (activa) op de balans van een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld:

 • positief saldo op een bankrekening;
 • nog te ontvangen betalingen van derden;
 • niet-volgestorte aandelen;
 • aandelen in andere bedrijven;
 • onroerend goed;
 • inventaris en voorraden.

Schulden en lasten (passiva) is het geld dat je nog moet betalen, zoals bijvoorbeeld:

 • een hypotheek;
 • nog te verrichten betalingen aan derden, bijvoorbeeld de Belastingdienst of leveranciers;
 • negatief saldo op een bankrekening (rekening-courant).

Bepalen situatie

Nadat de schuldenlast bepaald is, kunnen 3 situaties voorkomen. Bepaal welke situatie voor jou van toepassing is. Verder op de pagina vind je welke acties je per situatie moet ondernemen.

 1. Er zijn meer baten dan schulden (batig saldo/voldoende vermogen). De ontbonden rechtspersoon blijft bestaan voor het vereffenen van het financieel overschot.
 2. Er zijn geen baten en geen schulden (geen batig saldo/geen vermogen). De ontbonden rechtspersoon houdt meteen op te bestaan (turboliquidatie).
 3. Er zijn meer schulden dan baten (geen batig saldo/onvoldoende vermogen). Dit kan op 2 manieren worden afgehandeld:

  •De vereffenaar doet aangifte tot faillietverklaring. Nu gelden de regels van faillissement en zorgt de faillissementscurator voor de verdere afwikkeling.

  •De schuldeisers stemmen ermee in dat de vereffening zonder faillissement verder gaat (zoals beschreven bij situatie 1: batig saldo/voldoende vermogen).

Bepalen wie formeel besluit neemt

Nu je weet welke situatie voor jou van toepassing is, moet je meestal ook nog bepalen wie het formeel besluit mag nemen om de rechtspersoon te ontbinden. Wie dat is, hangt af van het type rechtspersoon:

 • Heb je een nv of bv? Dan neemt de algemene aandeelhoudersvergadering het besluit.
 • Heb je een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij? Dan neemt de ledenvergadering het besluit.
 • Heb je een stichting? Dan neemt het bestuur het besluit.

Ontbinding doorgeven aan KVK

Om de ontbinding aan KVK door te geven, download je formulier 17a 'ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap'. Vul dit in en let hierbij op welke situatie voor jou van toepassing is:

Situatie 1

Er zijn meer baten dan schulden. Op dat moment treedt de rechtspersoon in liquidatie. Vul formulier 17a als volgt in:

 • vraag 2.1: vermeld de datum van ontbinding
 • vraag 3.1: kruis ‘er zijn wel baten’ aan
 • vraag 3.2 en volgende: vul de gegevens in van degene die de vereffening van het vermogen uitvoert (de vereffenaar)
 • vraag 6: vermeld wat er met de onderneming gebeurt (indien van toepassing)

Omdat je meer baten dan schulden hebt, is je rechtspersoon niet direct uitgeschreven. Kijk op de pagina rechtspersoon in liquidatie om te zien hoe je je rechtspersoon definitief uitschrijft.

Situatie 2

Er zijn geen baten en schulden meer voor de rechtspersoon. Vul formulier 17a als volgt in:

 • vraag 2.1: vermeld de datum van ontbinding
 • vraag 3.1: kruis ‘er zijn geen baten’ aan
 • vraag 4.1: vul de gegevens in van de bewaarder van boeken en bescheiden. Dit is degene die gedurende 7 jaar na het einde van de rechtspersoon de administratie van de rechtspersoon bewaart
 • vraag 6: vermeld wat er met de onderneming gebeurt (indien van toepassing)

Nadat je het formulier en bewijsstukken hebt verstuurd en alles door KVK akkoord bevonden is, wordt je ontbonden rechtspersoon uitgeschreven. In deze situatie ben je klaar.

Situatie 3

Er zijn meer schulden dan baten. Je kunt de rechtspersoon failliet laten verklaren. Doe hiervoor aangifte tot faillietverklaring. Je kunt ook er ook voor kiezen de vereffening zonder faillissement verder te laten gaan. Volg hiervoor situatie 1 en plaats de rechtspersoon in liquidatie.

UBO’s

Staan er UBO's van de rechtspersoon die je gaat ontbinden in het UBO-register? Dan hoef je die niet apart uit te schrijven. KVK kent automatisch een einddatum aan de UBO's toe.

Stuur het formulier op naar KVK

Zorg dat het formulier is ingevuld en kijk op het formulier wie het moet ondertekenen. Bekijk ook welke bewijsstukken je moet meesturen. Stuur het ingevulde formulier, de bewijsstukken en een kopie van het geldige legitimatiebewijs van degene die het formulier heeft ondertekend, naar een van de postadressen van KVK. De rechtspersoon is ontbonden op het moment dat je dit besluit neemt, of op een datum in de toekomst. Je kunt een rechtspersoon nooit met terugwerkende kracht ontbinden.

Uitzondering VvE

Wil je een VvE uitschrijven? Dat kan alleen met een notariële akte van opheffing van de splitsing. Vul formulier 17a in en verstuur dit samen met een door de notaris origineel gewaarmerkt afschrift van de akte per post aan KVK.

Meer informatie

Heb je nog vragen of onduidelijkheden? Je kunt altijd je accountant of boekhouder om hulp vragen. Of lees de volgende informatie: