Turboliquidatie afwikkelen bij KVK

Vanaf 15 november 2023 moet je bij KVK meer informatie aanleveren voor een turboliquidatie. Dat is een snelle manier om met je rechtspersoon te stoppen. Met de extra documenten kunnen schuldeisers begrijpen hoe de afwikkeling van het vermogen van de rechtspersoon is verlopen.

Een turboliquidatie is een snelle manier waarop je een rechtspersoon zoals een besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting of vereniging kunt beëindigen. Dat kan alleen als de rechtspersoon op het moment van het ontbinden geen baten (bezittingen) meer heeft.
Je gebruikt formulier 17a: Ontbinding rechtspersoon om de ontbinding van de rechtspersoon aan KVK door te geven. Heb je nog niet alle jaarrekeningen van de vorige boekjaren bij KVK gedeponeerd en had dat wel gemoeten? Doe dat dan eerst, voordat je formulier 17a toestuurt.

Documenten aanleveren

Als het besluit tot ontbinding van de rechtspersoon is genomen moet je binnen veertien dagen documenten toesturen aan het KVK Handelsregister. Het gaat om de volgende documenten:

 • Een balans en een staat van baten en lasten. Deze gaan over het lopende boekjaar én over het voorgaande boekjaar als je over dat voorgaande boekjaar nog geen jaarrekening bij KVK hebt gedeponeerd.
 • Een toelichting. Daar moet in staan:
  • de redenen waarom de rechtspersoon op het moment van ontbinding geen bezittingen (baten) heeft.
  • welk bedrag de baten hebben opgeleverd en hoe deze opbrengst is verdeeld (als dat hier het geval is).
  • de redenen waarom schuldeisers niet betaald zijn (als dat hier het geval is).

Formulier als hulpmiddel

Voor het toesturen van de stukken kun je gebruikmaken van het formulier Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. Het formulier is bedoeld als hulpmiddel, je hoeft het niet te gebruiken.
Stuur het ingevulde formulier en de bijbehorende bijlagen in één envelop op naar KVK. Doe dit binnen veertien dagen na de datum van ontbinding van de rechtspersoon.

Schriftelijk informeren

Het bestuur van de rechtspersoon moet schriftelijk aan schuldeisers meedelen dat de documenten voor de turboliquidatie bij KVK zijn gedeponeerd.

Niet of niet compleet aanleveren

Deponeer je de genoemde documenten niet of niet compleet? Dan kan een schuldeiser de rechter vragen om inzage in de financiële gegevens van de rechtspersoon te geven.

Het niet (op tijd) deponeren is strafbaar als economisch delict. Het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst kan een proces-verbaal opmaken op basis waarvan het Openbaar Ministerie een geldboete kan opleggen. Of kan de zaak aanhangig maken bij de rechter.

Het Openbaar Ministerie kan de rechter vragen om je een bestuursverbod op te leggen. Je mag dan een bepaalde tijd geen bestuurder van een rechtspersoon zijn. Dat gebeurt als je als bestuurder van de rechtspersoon:

 • de regels voor de turboliquidatie niet volgt,
 • of doelbewust schuldeisers benadeelt,
 • of in de laatste twee jaar al ten minste twee keer betrokken was bij een faillissement of turboliquidatie waarbij schuldeisers niet (volledig) betaald werden en dat je dat persoonlijk verweten kan worden.