Een Britse Limited inschrijven

Een Britse Limited (Ltd) met een vestiging in Nederland moet zich inschrijven in het Handelsregister.

Wie mag de vennootschap inschrijven?

Je mag de vestiging inschrijven in het Handelsregister als je:

 • bestuurder bent van de vennootschap;
 • beheerder bent van de Nederlandse vestiging en je een volmacht hebt waaruit blijkt dat je beheerder bent. Deze volmacht moet in het Nederlands zijn met originele handtekeningen van de bestuurder(s). Als beheerder moet je je ook inschrijven.

Hoe schrijf je de Limited in?

De bestuurder of de beheerder meldt zich persoonlijk bij KVK met een geldig legitimatiebewijs. Een functionaris die in het buitenland woont hoeft zich niet persoonlijk te melden, maar kan een aantal documenten meesturen. Bij de inschrijving gebruik je de volgende inschrijfformulieren:

 • Formulier 6: inschrijven vestiging in Nederland
 • Formulier 11: inschrijven functionarissen (bestuurders en commissarissen)
 • Formulier 13: inschrijven beheerder van de vestiging in Nederland

De registratieformulieren vul je in de Nederlandse taal in. Er zijn Engelse vertalingen van de formulieren 6, 11 en 13 beschikbaar die je als hulpmiddel kunt gebruiken.

Welke documenten heb je verder nodig?

1. Bewijs van registratie van de Limited

Naast het inschrijfformulier heb je een bewijs van registratie nodig van maximaal 1 maand oud. Hiermee toon je aan dat de Limited in het Verenigd Koninkrijk of Gibraltar is geregistreerd. Je vraagt ze op bij het Companies House.

Je hebt 1 van de volgende bewijzen nodig:

 • een 'certificate of good standing' met daarop de gegevens van de bestuurders (directors);
 • een 'current appointments report' of een 'electronic statement' met daarop de gegevens van de bestuurders.

2. Akten om de Limited in te schrijven

 • een door de bestuurder gewaarmerkt afschrift van het 'certificate of incorporation' en indien van toepassing een 'certificate of change of name';
 • een door de bestuurder gewaarmerkt afschrift van het 'memorandum of association' en de 'articles of association'. Als hierin wordt verwezen naar de 'Table A', dan moet je deze bijleveren.

3. Adres van de onderneming in Nederland

 • als het bezoekadres in Nederland niet overeenkomt met het woonadres van een bestuurder, dan moet je aan de hand van bijvoorbeeld een huurovereenkomst een bewijs uit het Kadaster of een toestemmingsverklaring aantonen dat dit adres voor de onderneming mag worden gebruikt.

In welke taal?

Deze stukken lever je aan in het Nederlands, Duits, Engels of Frans. De afschriften moeten authentiek of origineel gewaarmerkt zijn. KVK kan vragen om een document dat de echtheid van de buitenlandse openbare akten bevestigt (een 'apostille').

Eisen formeel buitenlandse vennootschappen

Voor vennootschappen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die geheel in Nederland ondernemen en geen werkelijke band hebben met het land van oprichting, geldt de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.

Aan het Nederlandse Handelsregister moet, naast de voor buitenlandse vennootschappen gebruikelijke gegevens, opgave worden gedaan van:

 • het feit dat de vennootschap een formeel buitenlandse vennootschap is
 • het register waarin en het nummer waaronder de vennootschap in het buitenland staat geregistreerd
 • de datum van de eerste registratie in het buitenland
 • de (persoonlijke) gegevens van de enig aandeelhouder (indien aanwezig)

Daarnaast deponeert een formeel buitenlandse vennootschap bij het Nederlandse Handelsregister:

 • een bewijs van inschrijving in het buitenlandse register (bij de eerste opgave en vervolgens jaarlijks vóór 1 april)
 • in geval van statutenwijziging: een Nederlands-, Frans-, Duits- of Engelstalig authentiek (of een door een bestuurder gewaarmerkt) afschrift van de wijziging en de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten
 • 2 jaarrekeningen: 1 jaarrekening naar Nederlands recht én 1 jaarrekening naar Brits recht.

Let op: De opgaven met betrekking tot een formeel buitenlandse vennootschap kunnen uitsluitend gedaan worden door een bestuurder van de formeel buitenlandse vennootschap of door degene die met de dagelijkse leiding is belast. Opgave bij volmacht is niet toegestaan. Opgaven kunnen daarom bijvoorbeeld ook niet gedaan worden door een advocaat of een notaris.