Regels voor vof, cv en maatschap veranderen

De regels voor personenvennootschappen (vof, cv en maatschap) gaan op de schop. De overheid wil het voor ondernemers makkelijker maken om samen een bedrijf te starten. Ook wil ze meer duidelijkheid en zekerheid bieden aan vennoten en eventuele schuldeisers.

Nu zijn de regels voor personenvennootschappen nog verspreid over verschillende wetten en komen ze deels uit 1839. Door ze moderner en eenvoudiger te maken, sluiten ze beter aan bij de huidige praktijk. Dit wordt allemaal geregeld in de Wet Modernisering Personenvennootschappen. Deze wet is momenteel nog in voorbereiding.

Straks twee personen vennootschappen

Er komen straks twee in plaats van drie personenvennootschappen; de openbare vennootschap en de commanditaire vennootschap. De vof en maatschap verdwijnen qua inhoud en gaan over in de openbare vennootschap. Het voorstel brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee, zoals:

  • De onderlinge verschillen verdwijnen. Bijvoorbeeld als het gaat om aansprakelijkheid op basis van beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten. Vennoten worden hoofdelijk aansprakelijk. Aansprakelijkheid voor gelijke delen verdwijnt. 
  • De nieuwe vormen krijgen ook automatisch rechtspersoonlijkheid. Dit houdt onder andere in dat goederen eenvoudig op naam van de vennootschap kunnen worden gezet.
  • Is de vennootschap niet ingeschreven in het Handelsregister? Dan is de vennootschap beperkt bevoegd. Ze kan dan geen bestuurder zijn in een andere vennootschap of aandelen op naam krijgen.
  • Vennoten kunnen makkelijker in- en uittreden. Uittreding leidt dan niet meer tot ontbinding van de hele personenvennootschap. Je hoeft daarvoor dan niet meer, zoals nu, allerlei ingewikkelde clausules op te stellen.
  • In allebei de nieuwe vormen kun je beroeps- en bedrijfsactiviteiten uitvoeren.
  • Overdracht van het bedrijf wordt makkelijker.

Kortom; de nieuwe wet biedt extra mogelijkheden en minder ingewikkeld gedoe en onduidelijkheid over de vraag of je een maatschap of een vof moet beginnen als je start met ondernemen.

Bestuur vennootschap

De vennootschap ontstaat net als nu door een overeenkomst tussen de vennoten, die elkaar verplichten iets in te brengen zoals arbeid of kapitaal, met als doel samen voordeel te halen. Het is niet verplicht om een vennootschapsakte op te maken. Vennoten worden na inwerkingtreding namelijk verplicht om tegenover elkaar verantwoording af te leggen over het bestuur van de vennootschap en het beheer van het vermogen.

Bescherming voor schuldeisers

Het voorstel biedt zekerheid voor vennoten en schuldeisers. De toekenning van rechtspersoonlijkheid brengt duidelijkheid voor schuldeisers. Zij kunnen namelijk makkelijker in registers zien wat van de vennootschap is. Een rechtspersoon kan namelijk (register)goederen op naam hebben staan.

Ook geeft de regeling, net als nu, duidelijkheid over wie namens de vennootschap mag handelen. Vennoten moeten namelijk in het handelsregister zijn ingeschreven. Eventuele beperkende voorwaarden aan het handelen van vennoten moeten ook worden geregistreerd.

Het fictieve afgescheiden vermogen van de huidige vennootschappen verdwijnt. Schuldeisers kunnen voortaan de vennootschap aanspreken. En mocht deze de vordering niet kunnen voldoen? Dan zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk. Dus niet meer voor een gelijk deel, zoals dat nu bij de maatschap is geregeld.

Wat ook verandert is dat bij een opdracht voor de vennootschap, bijvoorbeeld de restauratie van een kunstwerk of een fiscaal advies, de aansprakelijkheid kan worden beperkt tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is gegeven. Iets waar in de praktijk behoefte aan is.

In- en uittreden

De aansprakelijkheid van vennoten na intreden of uittreden verandert ook. Als je als vennoot uittreedt kan je straks tot 5 jaar na het uittreden aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit de vennootschap. Daarna niet meer.

Nu kan dat nog langer zijn. Als je toetreedt word je meteen na toetreden aansprakelijk voor opeisbare vorderingen, zoals huur of energie. Deze wijziging bevordert de zekerheid in het rechtsverkeer en schept duidelijkheid voor schuldeisers en vennoten.

Voortzetten vennootschap

Nu is het zo dat als er maar één vennoot over is, de vennootschap wordt ontbonden. Tenzij dit anders is geregeld in het vennootschapscontract. Dit is niet altijd wenselijk.

De nieuwe wet geeft aan dat de overgebleven vennoot drie maanden de tijd heeft om door te gaan. Komt er een nieuwe vennoot? Dan is de vennootschap hersteld.

De commanditaire vennootschap

Bij de commanditaire vennootschap (cv) mag de geldschieter voortaan ook in het openbaar handelingen voor de cv doen. Dit kan op basis van een volmacht, zonder dan medeaansprakelijk te worden.

Als hij dat nu doet is de geldschieter wél medeaansprakelijk. Op deze manier wordt de cv flexibeler, zonder daarmee schuldeisers te benadelen. Het handelen van de gevolmachtigde geldschieter mag dan niet een belangrijke oorzaak zijn van een eventueel faillissement, dan is hij wel aansprakelijk.

Geen lastenverzwaring

In 2002 is ook een voorstel ingediend voor personenvennootschappen. Dit voorstel is in 2011 gesneuveld, omdat het te omslachtig was en te veel lastenverzwaring voor ondernemers meebracht.

Het nieuwe wetsvoorstel brengt geen extra administratieve lasten met zich mee. De minister verwacht zelfs dat de nieuwe regeling de nalevingskosten verlagen. Er is bijvoorbeeld van het deponeren van een jaarrekening geen sprake.

Geen naamswijziging nodig

Bestaande vof ’s en maatschappen hoeven hun naam niet te wijzigen. Dit maakt de overgang naar de nieuwe regeling makkelijker. De vennootschap kan vormvrij worden aangegaan en dat vermindert de nalevingskosten.

Omzetten in andere rechtspersoon

Een vof of maatschap kan zich nu niet rechtstreeks omzetten in een rechtspersoon zoals een bv, nv, coöperatie, vereniging of stichting. Als de nieuwe wet intreedt, kan een vennootschap dat wel tenzij de vennootschap is ontbonden of in staat van surseance of faillissement verkeert. Omgekeerd kan het ook.

Flexibiliteit van ondernemen stimuleren

Het voorstel moet het gezamenlijk onderemen en het starten laagdrempeliger maken. En daarmee ondernemerschap, flexibiliteit en innovatie stimuleren.

Ingangsdatum

De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet bekend. De inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. Ook wordt dan het overgangsrecht bekend gemaakt waarin staat wat de gevolgen zijn van de invoering van de wet voor de al bestaande maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen.

Nu starten?

Omdat het wetsvoorstel nog niet in werking is getreden zal je, als je nu start met je onderneming samen met een of meer anderen, dit nog in de vorm van een van de huidige personenvennootschappen moeten doen: een maatschap, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap.

Hulp

Heb je vragen op het gebied van deze nieuwe regels en kom je er niet uit? Neem dan contact op met KVK. Samen kunnen we onderzoeken wat je situatie is en hoe we je verder kunnen helpen.