Inschrijven Vereniging van Eigenaars

Iedere Vereniging van Eigenaars (VvE) moet worden ingeschreven in het Handelsregister. Een nieuw opgerichte VvE schrijft de notaris voor je in.

Is jouw VvE nog niet geregistreerd? Doe dat dan direct via onderstaande formulieren.

Inschrijfformulieren

Bewijsstukken meesturen

Stuur met de formulieren de volgende bewijsstukken mee

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de bestuurder(s) van de VvE.
 • Een door de bestuurder(s) gewaarmerkte* kopie van de splitsingsakte als de VvE is opgericht vóór 1 juli 2008.
 • Een origineel notarieel afschrift van de splitsingsakte als de VvE is opgericht ná 1 juli 2008.
 • Een kopie van de door de bestuurder(s) getekende notulen van de vergadering waaruit de benoeming van de bestuurder(s) blijkt.
 • Een kopie van de presentielijst, getekend door alle op de vergadering aanwezige eigenaren.

*gewaarmerkt: op iedere pagina staat een paraaf van de bestuurder(s) en op de laatste pagina de handtekening(en).

Heb je de splitsingsakte niet? Bestel dan tegen betaling een kopie bij het Kadaster.

Inschrijfformulieren en documenten aanleveren

Stuur de formulieren en documenten naar het KVK-postadres.

Bevestiging en inschrijfkosten

Na registratie sturen wij per post een bevestiging van de inschrijving en een factuur voor de inschrijfvergoeding. Je kunt direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Veelgestelde vragen

Voor het inschrijven van een nieuwe onderneming of organisatie betaal je een inschrijfvergoeding. Je kunt bij je inschrijving ook meteen een gewaarmerkt uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® kopen.

Je hoeft het modelreglement niet aan te leveren. Je geeft alleen op welk modelreglement je gebruikt. Heeft de VvE een aanvulling of wijziging op dit reglement of gebruikt de VvE een ander reglement dan een van de modelreglementen? Lever dan de volledige versie aan.

Je vindt de modelreglementen op www.notaris.nl.

Is de Vereniging van Eigenaars (VvE) opgericht met een modelreglement? Dan vink je op formulier 5 Inschrijving stichting, vereniging of vereniging van eigenaars een van de modelreglementen aan. De modelreglementen vind je op www.notaris.nl. Hanteert de VvE een van de modelreglementen met daarop een uitbreiding of aanvulling? Stuur dan een (getekende) kopie van deze uitbreiding of aanvulling mee.

Is de VvE opgericht met een ander reglement en heb je dit niet? Vraag dit reglement dan op bij de notaris die de splitsingsakte heeft gemaakt.

Bestaat het notariskantoor dat de splitsingsakte heeft opgemaakt niet meer? In het opvolgersarchief op notaris.nl vind je de opvolger.

Zolang de splitsing van het pand niet is opgeheven en de VvE dus nog bestaat, moet je deze inschrijven in het Handelsregister. Het ontbinden van een VvE is alleen mogelijk na opheffing van de splitsing door middel van een notariële akte.

VvE inschrijven bij KVK

Wil je een VvE inschrijven die voor 1 juli 2008 is opgericht? Dan heb je de volgende documenten nodig:

 • formulier 5: formulier waarmee je een VvE inschrijft
 • formulier  22: formulier waarmee je de functionarissen voor een VvE inschrijft
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de bestuurder(s) van de VvE
 • een door een bestuurder gewaarmerkte kopie van de splitsingsakte. Gewaarmerkt wil zeggen: iedere pagina paraferen en op de laatste pagina de handtekening van de bestuurder(s) plaatsen
 • een kopie van de door de bestuurder(s) getekende notulen van de vergadering waaruit de benoeming van de bestuurder(s) blijkt
 • een kopie van de presentielijst, getekend door alle op de vergadering aanwezige eigenaren

Heb je de splitsingsakte niet? Bestel dan tegen betaling een kopie bij het Kadaster.

Inschrijfformulieren en documenten aanleveren

Stuur de formulieren en documenten naar het KVK-postadres

Bevestiging en inschrijfkosten

Na registratie ontvang je per post een bevestiging van de inschrijving en een factuur voor de inschrijfvergoeding. Je kunt direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Het doorgeven van een wijziging is gratis. Is er sprake van een inschrijving van een nieuwe onderneming, voortzetting, overname, splitsing of fusie waarbij een nieuwe inschrijving in het Handelsregister ontstaat met een nieuw KVK-nummer? Dan betaal je een inschrijfvergoeding.

Nieuw uittreksel

Je kunt na verwerking van de wijziging(en) direct een Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Ja, een Vereniging van Eigenaars (VvE) moet je inschrijven. Ook als de appartementsrechten in het bezit zijn van één eigenaar. Een vereniging ontstaat meestal als er meer dan één lid is. Bij een VvE ontstaat de vereniging doordat er meerdere appartementsrechten zijn. Deze appartementsrechten kunnen eigendom zijn van één of van meerdere eigenaren.

Als de VvE geen bestuur heeft, moet je eerst een vergadering met de eigenaren organiseren. In deze vergadering benoem je het bestuur. Het bestuur bestaat uit de eigenaren en/of een andere partij.

Regels voor de benoeming van het bestuur

Voor de benoeming gelden bepaalde regels. Deze regels vind je in de splitsingsakte van de VvE of in het modelreglement dat in de splitsingsakte staat.

Inschrijving bij KVK

Als de nieuwe bestuurder zelf de inschrijving doet, hebben wij de volgende documenten nodig:

 • het inschrijfformulier voor een nieuwe functionaris. Kies voor 'Wijzigen', zoek de VvE op en kies dan voor functionaris inschrijven
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere nieuwe bestuurder
 • een kopie van de door de bestuurder(s) getekende notulen van de vergadering waarin de benoeming van de bestuurder(s) staat
 • een kopie van de getekende lijst met de namen van alle aanwezige eigenaren op de ledenvergadering

Stuur dan de ingevulde, uitgeprinte en ondertekende formulieren en documenten naar het KVK-postadres.

Wijziging bezoekadres, postadres of contactgegevens

Wijzigt het bezoekadres, postadres, telefoonnummer of e-mailadres van de VvE ook? Kies dan opnieuw voor 'Wijzigen' om deze gegevens aan te passen. Stuur daarna de ingevulde, uitgeprinte en ondertekende formulieren samen met bovenstaande documenten naar het KVK-postadres.

Zijn er nog wel bestuursleden, maar zijn deze niet meer bereikbaar?

Beleg ook dan een vergadering. In de statuten staat hoe je een bestuurslid kan ontslaan. Je kunt daarna een nieuw bestuur benoemen.

Alleen het bestuur van de VvE is bevoegd om de VvE in te schrijven. Je kunt dit als appartementseigenaar niet zelf. Wijs daarom de bestuurder van de VvE op de verplichting tot inschrijving en op de verantwoordelijkheid die hij heeft.

Het niet inschrijven van de VvE is een overtreding. Er kan een boete worden opgelegd. Alle appartementseigenaren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van deze boete.

Bij de verkoop van een appartementsrecht controleert de bank of de VvE is ingeschreven in het Handelsregister. Is dat niet het geval, dan kan er een probleem optreden bij het verstrekken van een hypotheek.

Het bestuur van een VvE bestaat uit één bestuurder, tenzij de statuten bepalen dat het er 2 of meer zijn. Ook in een vergadering van appartementseigenaren kunnen eigenaren besluiten dat er een ander aantal bestuurders is dan dat er in de splitsingsakte staat.

Tot 1992 werd in de wet de term 'administrateur' gebruikt, nu is dat 'bestuurder'. Toch kan een VvE, naast de bestuurder, nog steeds een administrateur benoemen als gevolmachtigde. Een administrateur is dan bijvoorbeeld een organisatie die beroepsmatig de VvE beheert.

Appartementsgebouwen die voor 1 december 1972 zijn ontstaan, waren volgens de wet niet verplicht om een VvE op te richten. Is er toen of daarna geen vereniging opgericht? Dan staan de rechten en plichten van de gezamenlijke eigenaren in de splitsingsakte. Heb je een splitsingsakte van voor 1 december 1972 én wordt in deze akte en in eventuele aanvullingen daarop geen VvE vermeld? Dan ben je niet verplicht om een vereniging in te schrijven.

Vereniging inschrijven bij KVK

Er kan wel sprake zijn van een zogenaamde vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Deze kun je op vrijwillige basis inschrijven in het Handelsregister. De volgende documenten zijn dan nodig:

 • formulier 5 Inschrijving stichting, vereniging of vereniging van eigenaars waarmee je een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid inschrijft
 • formulier 22 Functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming waarmee je de functionarissen voor een vereniging inschrijft
 • kopie van een geldig legitimatiebewijs van de bestuurder(s) van de vereniging
 • een door een bestuurder gewaarmerkte kopie van de splitsingsakte. Gewaarmerkt wil zeggen: op iedere pagina staat een paraaf van de bestuurder(s) en op de laatste pagina de handtekening(en)
 • een kopie van de door de bestuurder(s) getekende notulen van de vergadering waaruit de benoeming van de bestuurder(s) blijkt
 • een kopie van de presentielijst, getekend door alle op de vergadering aanwezige eigenaren

Heb je de splitsingsakte niet? Bestel dan tegen betaling een kopie bij het Kadaster.

Inschrijfformulieren en documenten aanleveren

Stuur de formulieren en documenten naar het KVK-postadres.

Bevestiging en inschrijfkosten

Na registratie sturen wij per post een bevestiging van de inschrijving en een factuur voor de inschrijfvergoeding. Je kunt direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Formulieren
Alle benodigde formulieren download je via onze website.