Beleid voor werkgevers: wat is verplicht?

Als werkgever heb je verplichtingen tegenover je personeel. Je moet bijvoorbeeld zorgen voor een veilige werkplek en je mag een ziekmelding van een werknemer niet zomaar weigeren. Met beleid over een onderwerp schep je duidelijkheid voor zowel jezelf als je werknemers. Bij een incident zoals een ongeval of een rechtszaak, wordt vaak gekeken naar het schriftelijke beleid als bewijs of jij je aan de regels houdt. In dit artikel lees je welke beleidsvormen verplicht zijn en welke wenselijk.

Advies op maat?

Met de MKB Diagnosetool zie je hoe jouw bedrijf ervoor staat

Vul de tool in

Personeelsbeleid, arbobeleid, verzuimbeleid: er bestaan veel soorten beleid. Beleid beschrijft hoe je als werkgever omgaat met een bepaald thema om zo een doel te bereiken. Bijvoorbeeld: preventiebeleid beschrijft hoe je als werkgever omgaat met gezond en veilig werken, om zo verzuim te voorkomen. Beleid is dus een geheel van beslissingen en maatregelen om dit doel te bereiken.

Verplichte beleidsvormen

Sommige beleidsvormen zijn verplicht en moet je dus als werkgever op orde hebben, andere zijn niet of deels verplicht. In onderstaande tabel lees je waar je je als werkgever aan moet of kunt houden.

Arbobeleid    

 • Een arbobeleid is verplicht voor allewerkgevers. 
 • Beleid waarin je vastlegt hoe werknemers veilig en gezond kunnen werken. Denk onder andere aan de minimumeisen van gezond werken zoals afgesproken met een Arbodienst of bedrijfsarts en de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Een goed arbobeleid leidt tot duurzame inzetbaarheid. 

RI&E

 • De RI&E is verplicht voor bedrijven met minimaal één werknemer. Hieronder vallen ook stagiairs, vrijwilligers, inhuurkrachten en uitzendkrachten. 
 • De RI&E is een onderdeel van je arbobeleid en brengt de risico's op de werkvloer in kaart. Je maakt een plan van aanpak om deze risico´s te beperken. 

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid)

 • PSA-beleid is verplicht vanuit de RI&E.
 • Beleid ter voorkoming van lichamelijke, psychische en sociale (gezondheids)klachten zoals werkstress. Dit beleid neem je ook op in je RI&E.

Veiligheidsbeleid    

 • Een veiligheidsbeleid is niet verplicht, maar een RI&E wel. De RI&E is een hulpmiddel voor het creëren van een veiligewerkplek.
 • Veiligheidsbeleid is beleid specifiek gericht op de veiligheid van je werknemers. Zoals het voorkomen van arbeidsongevallen en het aanbieden van veiligheidskleding.

Verzuimbeleid    

 • Een verzuimbeleid is niet verplicht, maar je moet als werkgever wel aangeven hoe je verzuim probeert te voorkomen. Het verzuimbeleid is een visie(document).
 • Dit beleid bestaat uit een document waarin je aangeeft hoe je met verzuim door ziekte omgaat. Hierin staat het verzuimprotocol, wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben en wanneer werknemers een externe deskundige kunnen inzetten.  

Verzuimprotocol    

 • Bepaalde onderdelen uit het verzuimprotocol zijn verplicht. Zoals de procesomschrijving van het doorgeven van de ziekmelding aan de arbodienst.
 • Een verzuimprotocol is een document waarin je vastlegt hoe je alswerkgever omgaat met werknemers die niet kunnen werken,bijvoorbeeld door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het protocol is de praktische uitvoering van de visie die je vastlegt in het verzuimbeleid. 

Duurzame inzetbaarheidsbeleid    

 • Beleid op duurzame inzetbaarheid is niet verplicht. Wel moet je vanuit de RI&E goed voorje werknemers zorgen en een gezonde en veilige werkplek bieden. Daardoorzijn je werknemers ook duurzaam inzetbaar. 
 • Beleid dat zorgt voor langdurig gezonde, productieve en betrokken werknemers die met plezier werken bij jouw bedrijf. Denk aan het aanbieden van benodigde trainingen, een geschikte bureaustoel of fruit op werk. Dit beleid kun je opnemen in je personeelsbeleid en RI&E.

Preventiebeleid    

 • Een preventiebeleid is niet verplicht, maar een preventiemedewerker wel. Preventiebeleid ondersteunt de preventiemedewerker.
 • Beleid dat de gezondheid van de werknemers beschermt en stimuleert. Preventiebeleid helpt de preventiemedewerker bij het voorkomen van ziekten en het opsporen van mogelijke problemen.  

Personeelsbeleid    

 • Een personeelsbeleid is niet verplicht. Wel ben je verplicht tot goed werkgeverschap. Een personeelsbeleid kan dan een middel zijn. Ook kan het helpen bij het binden van personeel.
 • Personeelsbeleid wordt ook wel personeelsmanagement genoemd en is de verzamelnaam voor de manier waarop je in de praktijk met terugkerende vraagstukken rondom personeel omgaat, zoals ontwikkeling, beloning en werktijden. Deze afspraken hoeven niet altijd in een document te staan.    

Goed werkgeverschap

Als werkgever ben je verplicht tot goed werkgeverschap. Dit betekent dat je je onder andere aan de wet moet houden en de wettelijk verplichte beleidsvormen. Naast bovenstaande beleidsvormen, ben je als werkgever vrij om beleid op te stellen voor thema’s die jij belangrijk vindt. Denk aan beleid rondom thuiswerken of diversiteit. Ondanks dat hier geen verplichting op zit, toont het wel aan dat je als werkgever goed voor je personeel wilt zorgen. Dit verhoogt werkplezier, kan uitval en verzuim verminderen en biedt duidelijkheid en richting voor jou als werkgever en je personeel. Een personeelshandboek is een handig hulpmiddel voor het communiceren van deze afspraken.