Wetswijzigingen voor starters per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 heb je te maken met nieuwe wetten en regels. De zelfstandigenaftrek is per 2023 met 1.280 euro verlaagd en wordt komende jaren verder afgebouwd. Daarnaast maakt de regering het makkelijker voor ouders met jonge kinderen om te blijven werken. Daarom hangt in 2023 de hoogte van de toeslag voor kinderopvang niet meer af van het aantal gewerkte uren. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen voor starters per 1 januari 2023.

 1. Afschermen bezoekadres Handelsregister
 2. Korting mag niet misleidend zijn
 3. Zelfstandigenaftrek omlaag
 4. Kinderopvangtoeslag hangt niet meer af van gewerkte uren
 5. Aanpassing in gebruikelijkloonregeling
 6. Vennootschapsbelasting omhoog
 7. Btw op zonnepanelen naar nul
 8. Invoering APK-roetfiltertest bij dieselauto’s
 9. Snorfietsers moeten een helm dragen
 10. Nieuwe wetten april t/m juli 2023

1. Afschermen bezoekadres Handelsregister (15 december 2022)

Het is mogelijk om je bezoekadres in het Handelsregister af te schermen als er sprake is van een (mogelijke) dreiging voor jezelf of een medebewoner. Vooruitlopend op de nieuwe wet- en regelgeving kun je het bezoekadres van je eenmanszaak laten afschermen. Bekijk wanneer afscherming mogelijk is.

2. Korting mag niet misleidend zijn (1 januari 2023)

Misleidende ‘van-voor’-prijzen zijn per 1 januari 2023 verboden. De nieuwe regels bepalen dat de oorspronkelijke prijs waar de korting van af gaat (de ‘van-prijs’), de laagste prijs moet zijn die de verkoper 30 dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft gevoerd. Deze regel kent drie uitzonderingen:

 1. Progressief lager maken van de prijs (acties met een steeds stijgende korting).
 2. Producten die minder dan 30 dagen op de markt zijn (introductiekorting).
 3. Producten die snel bederven (met een 'te gebruiken tot'-datum).

3. Zelfstandigenaftrek omlaag (1 januari 2023)

Werk je minimaal 1.225 uur per jaar in je onderneming? Dan kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. In 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek 5.030 euro. Deze aftrek is met 1.280 euro naar beneden gegaan. Je betaalt dus meer belasting. De regering bouwt de zelfstandigenaftrek de komende jaren stapsgewijs verder af tot 900 euro in 2027.
Met de rekentool Inkomstenbelasting zie je wat de wijzigingen in jouw situatie betekenen.

4. Kinderopvangtoeslag hangt niet meer af van gewerkte uren (1 januari 2023)

Maak je gebruik van kinderopvangtoeslag? Per 1 januari 2023 bepaalt het aantal maanden waarin de minst werkende ouder heeft gewerkt voortaan de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Tot 1 januari hing de toeslag voor de kinderopvang af van het aantal gewerkte uren.

5. Aanpassing in gebruikelijkloonregeling (1 januari 2023)

Heb je een eigen bv en werk je als directeur in deze bv? Dan ben je een directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het werk in je eigen bv moet je jezelf een salaris betalen. Dit is een verplichting vanuit de loonbelasting en heet de gebruikelijkloonregeling. Hoe bepaal je het gebruikelijk loon in 2023? Het is minimaal het hoogste bedrag van één van deze drie bedragen:

6. Vennootschapsbelasting omhoog (1 januari 2023)

Als je een bv of nv hebt, betaal je door twee veranderingen in 2023 meer vennootschapsbelasting.

Schijfgrens vennootschapsbelasting omlaag

Per 1 januari 2023 is de schijfgrens omlaag gegaan van 395.000 naar 200.000 euro. Al je winst tot 200.000 valt in schijf 1. Is je winst groter? Dan valt het gedeelte van de winst dat boven 200.000 euro uitkomt in schijf 2. Het belastingtarief in schijf 2 ligt hoger dan in schijf 1. Door de verlaging van de schijfgrens valt je winst sneller in schijf 2 en betaal je meer belasting.

Hoger tarief vennootschapsbelasting

Het tarief voor vennootschapsbelasting in de eerste schijf is omhoog gegaan van 15 naar 19%. Dit betekent dat je in schijf 1 meer belasting betaalt, namelijk 19% over 200.000 euro. Is je winst groter? Dan valt het gedeelte dat boven 200.000 euro uitkomt in schijf 2. Over dit gedeelte betaal je 25,8% belasting. Dit tarief is hetzelfde als in 2022.

7. Btw op zonnepanelen naar nul (1 januari 2023)

Verkoop en installeer je zonnepanelen op woningen en bijgebouwen zoals een schuur? Dan reken je per  1 januari 2023 geen 21% btw meer. Het btw-tarief voor de levering en installatie van zonnepanelen is 0%.

8. Invoering APK-roetfiltertest bij dieselauto’s (1 januari 2023)

Keur je dieselauto's en -busjes voor de APK? Dan moet je per 1 januari 2023 een roetfiltertest uitvoeren met een speciale deeltjesteller. Met een deeltjesteller controleer je of een roetfilter in een voertuig zit. Met deze test stel je vast of het voertuig aan de nieuwe eisen voor de deeltjesaantallen voldoet.

9. Snorfietsers moeten een helm dragen (1 januari 2023)

Per 1 januari 2023 is het dragen van een goedgekeurde brom/motorfietshelm of een goedgekeurde speed-pedelec-helm op een snorfiets overal in Nederland wettelijk verplicht. De helmplicht geldt ook voor bestuurders en passagiers van elektrische scooters en snorscooters. Dit betekent dat alle snorfietsers en passagiers, net als alle bromfietsers, een helm op moeten.
Een snorfiets gaat maximaal 25 kilometer per uur en heeft een blauwe kentekenplaat. Een bromfiets heeft een gele kentekenplaat.

10. Nieuwe wetten april t/m juli 2023

Dit zijn de belangrijkste nieuwe wetten en wetswijzigingen tot en met 1 juli 2023.

1. Blikjes krijgen statiegeld (1 april 2023)

Vanaf 1 april 2023 zit er statiegeld op blikjes. Supermarkten moeten verplicht lege blikjes innemen. Andere ondernemers, verenigingen en stichtingen kunnen zich vrijwillig aanmelden als innamepunt. Vanaf 1 april betaalt de klant voor een blikje water, frisdrank, bier of andere zwak-alcoholhoudende dranken vijftien cent statiegeld.
Waarom zou je vrijwillig meedoen? Je bespaart op afvalkosten, steunt er goede doelen mee en je helpt zwerfafval voorkomen.

2. Invoering erkenningsplicht gastoestellen (1 april 2023)

Werk je met gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, gashaarden en geisers? Of met buizen voor luchttoevoer en rookgasafvoer? Vanaf 1 april 2023 heb je een erkenning nodig om deze installaties te plaatsen, onderhouden of repareren. Heb je geen geldig CO-certificaat? Dan mag je deze werkzaamheden niet meer doen en ben je in overtreding wanneer je dat wel doet. Deze wettelijke verplichting moet ongelukken met koolmonoxide voorkomen.

3. Met Omgevingswet meer snelheid in ruimtelijk project (1 januari 2024)

De Omgevingswet moet het makkelijker maken om een ruimtelijk project in een keer aan alle regels te toetsen. 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water (Omgevingsrecht) komen straks samen in één Omgevingswet. Dit betekent onder andere snellere en goedkopere besluitvorming en vereenvoudiging van regels. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, moet elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
De inwerkingtreding van deze wet is uitgesteld naar 1 januari 2024. De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

4. Maatregelen om kwaliteit in de bouw te verbeteren (1 januari 2024)

Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument te beschermen. Zo ben je als bouwer straks verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Ook verandert de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken: als bouwer blijf je ook na oplevering aansprakelijk voor gebreken die een klant na het moment van de oplevering ontdekt. Tenzij deze gebreken niet aan jou zijn toe te rekenen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat naar verwachting in op 1 januari 2024.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

5. Veiligheidscoördinator verplicht bij bouw en sloopwerkzaamheden (1 januari 2024)

Werk je in de bouw? Bij bouw- en sloopwerkzaamheden moet een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving zijn aangesteld. Deze zorgt voor de veiligheid en gezondheid van iedereen in de directe omgeving van de bouw- en sloopwerkzaamheden. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gaat tegelijk in met de Omgevingswet.
De inwerkingtreding van deze wet is uitgesteld naar 1 januari 2024. De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

Zo komt een wet tot stand

Soms wordt een wet of wetswijziging aangekondigd, maar blijkt later dat deze niet doorgaat of dat de ingangsdatum verschuift. Waarom gaat een aangekondigde wet soms wel en soms niet door?

In grote lijnen verloopt het proces van wetgeving als volgt. Ministeries en de Tweede Kamer bereiden wetten voor. Na goedkeuring door de Tweede kamer gaat de wet naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer mag het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen. Als het wetsvoorstel ook in de Eerste Kamer is aangenomen, publiceert de regering de nieuwe wet in het Staatsblad.

Het tijdstip waarop een wet ingaat, kan in de wet zelf staan. Ook kan in de wet staan dat de overheid dit tijdstip later vaststelt in een Koninklijk Besluit (KB). Het KB komt in het Staatsblad te staan.

Omdat het wetgevingstraject uit veel stappen bestaat, kan het lang duren voordat een wet echt ingaat. Ook wisselingen van Tweede Kamerleden of Eerste Kamerleden kunnen van invloed zijn op de voortgang. Als het kabinet demissionair is, handelt het alleen lopende zaken af en neemt het geen grote besluiten.

Op Ondernemersplein.nl vind je alle nieuwe wetten en wetswijzigingen die voor ondernemers belangrijk zijn. Bij de wetswijziging staat ook de ingangsdatum van de wet en of de wet definitief is.

Ondernemersplein is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Veranderende wetten en regels voor ondernemers

* Inwerkingtreding van deze (wets)wijziging is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.