Factuurverklaring bij import

Met een factuurverklaring betaal je als importeur minder of geen invoerrechten. Deze verklaring is alleen geldig als je importeert uit bepaalde landen buiten de Europese Unie (EU). Met deze landen heeft de EU een handelsverdrag. Een factuurverklaring is alleen mogelijk voor producten van preferentiële oorsprong.

De buitenlandse exporteur plaatst de ondertekende factuurverklaring op zijn verkoopfactuur. De factuurverklaring is een oorsprongsverklaring. De exporteur verklaart hiermee dat de producten die hij aan jou levert van preferentiële oorsprong zijn. Dit betekent dat ze gemaakt zijn in het land van verzending en voldoen aan de regels om de oorsprong van dat land te krijgen. Uitleg over deze oorsprongsregels verkrijgt de exporteur meestal van de douane in zijn land.

Beperkte waarde

De exporteur mag factuurverklaringen gebruiken voor zendingen waarvan de waarde van de preferentiële oorsprongsproducten lager is dan 6.000 euro. Heeft jouw importzending een hogere waarde dan gelden de volgende bewijzen van oorsprong:

  • De exporteur vraagt een EUR.1 certificaat of een EUR-MED certificaat aan bij de instantie (meestal de douane) in het land van verzending.
  • De exporteur beschikt over een vergunning ‘Approved Exporter’ (Toegelaten Exporteur) van de douane van het land van verzending. In dat geval gebruikt hij een factuurverklaring voorzien van het vergunningnummer (customs authorisation number). Een EUR.1 of EUR-MED certificaat is dan niet nodig.

Landenoverzicht

De Trade Helpdesk van de Europese Commissie geeft een overzicht van landen waarmee de EU handelsverdragen heeft afgesloten. De meeste landen in dat overzicht gebruiken factuurverklaringen.
De landen die vallen onder het Algemeen Preferentieel Systeem (APS-landen) gebruiken voor export van preferentiële oorsprongsproducten een certificaat van oorsprong Form A en/of een Attest van Oorsprong. In het overzicht staan deze landen vermeld onder Generalised Scheme of Preferences (GSP) en Generalised System of Preferences Plus (GSP+).

Turkije, Zuid-Korea en Canada

Importeer je producten uit Turkije? Dan is een factuurverklaring alleen mogelijk voor de meeste landbouwgoederen en sommige staalproducten. Voor alle andere producten vraag je aan jouw Turkse leverancier een ATR-certificaat.
Zuid-Korea gebruikt ook factuurverklaringen voor zendingen tot 6.000 euro. Maar heb je een importzending met Zuid-Koreaanse preferentiële oorsprongsproducten boven 6.000 euro? Dan moet de Zuid-Koreaanse exporteur altijd beschikken over een vergunning ‘Approved Exporter’. Zuid-Korea werkt namelijk niet met EUR of EUR-MED certificaten.
Wat geldt voor Zuid-Korea geldt ook voor Canada. Alleen vermelden Canadese exporteurs hun ondernemingsnummer (Business Number) in de factuurverklaring in plaats van het customs authorisation number.

Voorgeschreven tekst

De factuurverklaring is een voorgeschreven tekst. De buitenlandse exporteur mag hier niet van afwijken, anders verliest de verklaring haar geldigheid. Het gevolg is dat jij als importeur niet in aanmerking komt voor een lager invoerrecht.

Importeren uit Japan

Wil je producten importeren uit Japan? Op 1 februari 2019 trad het handelsverdrag tussen de EU en Japan in werking. Hierdoor betaal je als importeur van Japanse oorsprongsproducten in de meeste gevallen geen invoerrechten meer. Alleen werkt Japan niet met factuurverklaringen. Om aanspraak te maken op een verlaagd invoerrecht heb je als importeur 2 mogelijkheden: of je doet een beroep op ‘importer’s knowledge’ of je maakt gebruik van een attest van oorsprong (statement on origin) afgegeven door de Japanse exporteur. Doe je een beroep op ‘importer’s knowledge’ dan moet je over documentatie van de Japanse exporteur beschikken waaruit blijkt dat de geleverde producten van Japanse preferentiële oorsprong zijn. De Douane kan bij invoer op basis van importer’s knowledge inzage eisen in deze documentatie. Maak je gebruik van een attest van oorsprong? Het attest van oorsprong is een oorsprongsverklaring die de Japanse exporteur op zijn factuur plaatst. Hij verklaart hiermee dat de goederen van preferentiële Japanse oorsprong zijn. Het attest van oorsprong dient de Japanse exporteur bij voorkeur in de Engelse taal op te stellen.

Wel of geen invoerrechten betalen?

Wil je weten of voor jouw importproduct een verlaagd invoerrecht geldt? Raadpleeg dan de Trade Helpdesk van de Europese Commissie. Vul het land van verzending, het bestemmingsland (Nederland of andere EU-lidstaat) en de productcode (goederencode/HS-code) van jouw importproduct in. Bevestig de zoekopdracht (view rates and requirements). Vervolgens krijg je het algemene invoerrecht (third country duty) en het eventueel verlaagde invoerrecht (tariff preference) te zien. In de eerste kolom ‘origin’ klik je indien mogelijk op het land van verzending en vervolgens zie je bij het tekstdeel ‘Proofs of Origin’ welk bewijs van oorsprong nodig is in aanmerking te komen voor het verlaagde invoerrecht.

Onjuist gebruik

Twijfelt de Nederlandse/EU douane op het moment van invoer aan de preferentiële oorsprongsstatus van de goederen? Dan vraagt zij douane in het land van verzending een controle uit te voeren. Indien na controle blijkt dat de producten waar de factuurverklaring betrekking op heeft, niet van preferentiële oorsprong zijn, betaal je als importeur alsnog de eventuele invoerrechten. Soms leidt dit ook tot naheffing van invoerrechten over eerdere zendingen. Dit geldt ook voor importzendingen uit Japan (bij onterecht gebruik van attest van oorsprong of importer’s knowledge).

Factuurverklaring bij export

Ben je exporteur in plaats van importeur? Dan mag je, als jouw product voldoet aan de preferentiële oorsprongsregels, een factuurverklaring plaatsen op jouw verkoopfactuur. Voor exportzendingen naar Japan mag je voor preferentiële oorsprongsproducten een attest van oorsprong plaatsen op je factuur.

InfoPage