Een kinderdagverblijf beginnen: houd hier rekening mee

Je werkt graag met kinderen en wilt een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang starten. Maar hoe pak je dat aan? Als starter in de kinderopvang onderzoek je of je plannen haalbaar zijn en of je voldoet aan alle regels en eisen. Je krijgt te maken met het vinden van een geschikte locatie en personeel en veel wetten en regels. Waar krijg je allemaal mee te maken als je voor jezelf begint in de kinderopvang en/of buitenschoolse opvang?

Voor alle starters geldt: als je een eigen bedrijf start, moet je denken aan een bedrijfsnaam, administratie en verzekeringen. Daarnaast moet je je bedrijf inschrijven bij KVK. In dit artikel lees je waaraan je specifiek moet denken als je start in de kinderopvang.

Concurrentie

Vormen van kinderopvang

Diploma-eisen

Personeel

Eisen aan het pand

Wetten en regels

Belastingen en administratie

Brancheorganisaties

Algemene startersinformatie

Concurrentie

In 2022 waren er in Nederland 20.171 bedrijven actief in de kinderopvang. Het aantal bedrijven is de laatste vijf jaar met 20% gestegen. Het gaat hierbij vooral om startende zzp’ers met kleinschalige opvang. In 2021 gingen ruim 1.075.000 kinderen naar een officiële kinderopvang (CBS). Ook dit aantal is de laatste jaren gestegen. In 2018 ging het nog om 946.000 kinderen.

Vormen van kinderopvang

Kinderdagverblijf

Doe je zowel de opvang van kinderen, de werving en administratie zelf? Dan heb je een kinderdagverblijf. Ook wel kinderopvang, kinderdagcentrum of crèche genoemd. Een kinderdagverblijf is meestal in een bedrijfspand. Je werkt met of zonder personeel. Kinderopvang is voor baby’s of peuters tot 4 jaar, die nog niet naar de basisschool gaan. Vaak biedt kinderopvang ook buitenschoolse opvang.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen die op de basisschool zitten. BSO betekent opvang buiten schooltijden. Voor- en naschoolse opvang, vakanties en dagen waarop de scholen zijn gesloten, zoals studiedagen.

Diploma-eisen 

Voor eigenaren of medewerkers van een kinderopvang gelden diploma eisen. Heb je als eigenaar de diploma's niet, dan moeten je medewerkers ze hebben. Voor kinderopvang heb je minimaal een diploma pedagogisch medewerker mbo niveau 3 nodig. Daarnaast moet er minimaal 1 volwassene een geldig kinder-EHBO-certificaat hebben.

Personeel

Personeel in de kinderopvang is aan veel regels verbonden.  Voor de functie van pedagogisch medewerker gelden diploma-eisen. Met de diplomacheck van de website Kinderopvang Werkt! controleer je als werkgever of de diploma’s voldoende zijn. Of welke certificaten ze moeten halen om te voldoen aan de wettelijke eisen volgens de Wet kinderopvang.

Beroepskracht-kindratio (BKR)

Per groep baby’s of kinderen in een kinderopvang moet er een verplicht aantal beroepskrachten werken. Dit noemen we het beroepskracht-kindratio(BKR). De leeftijd van de kinderen bepaalt hoeveel beroepskrachten er aanwezig moeten zijn. Bijvoorbeeld voor de opvang van drie baby’s heb je één beroepskracht nodig. De BKR bereken je met de rekentool beroepskracht-kindratio. Daarnaast moet je een presentielijst bijhouden van beroepskrachten die hebben gewerkt met dagen en tijden. Deze presentielijst moet je 6 weken bewaren. De GGD kan deze lijsten controleren.

Eisen aan het pand

Het vinden van een geschikt pand kan moeilijk zijn. Het pand waarin je start moet passen binnen het bestemmingsplan. De afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente waar je wilt starten kan je hierover meer informatie geven. In het Bouwbesluit 2012 staan de bouweisen voor de kinderopvang. Deze eisen zijn voor nieuwe en bestaande gebouwen.

Brandveiligheid

Voor het pand en de inrichting gelden strenge brandveiligheidseisen in de kinderopvang. Dit staat in de richtlijn veiligheid kinderopvang. Denk aan voldoende ventilatie, ramen in alle ruimtes en brandveilige deuren, gordijnen en speeltoestellen. Bekijk hier meer informatie over inrichtingseisen van de ruimtes in je kinderdagverblijf.

Wetten en regels

Registratie Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Heb je alles geregeld en voldoe je aan de eisen? Vraag dan de LRK-vergunning aan. Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente waar je wilt beginnen. De aanvraag duurt 10 weken.  De GGD controleert in opdracht van de gemeente, voordat je start, of je aan alle eisen voldoet. Na 3 maanden volgt een nog een controle en daarna jaarlijks een controle.

Voordat je deze vergunning aanvraagt moet je voldoen aan deze eisen:

  • Inschrijven in het personenregister. Alle bestuurders moeten ingeschreven staan in het personenregister. Hiervoor heb je een VOG-kinderopvang nodig. Dit is een Verklaring omtrent Gedrag. Je vraagt deze verklaring aan bij de gemeente waar je woont.
  • eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 aanvragen. De eHerkenning heb je nodig om in te loggen in het Personenregister Kinderopvang (PRK).
  • Een locatie die voldoet aan het bestemmingsplan.
  • Vergunning brandveiligheid
  • Inschrijving KVK
  • Pedagogisch beleidsplan
  • Beleid veiligheid en gezondheid

Pedagogisch beleidsplan

Voordat je kunt inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang moet je een pedagogisch beleidsplan maken. In dit plan staat hoe je met de kinderen omgaat en hoe je alles organiseert. Ieder kind moet zich veilig voelen en kunnen ontwikkelen. Dit plan is verplicht en omvat een beschrijving van jouw ideeën voor het kinderdagverblijf.

Kindermishandeling

Als je werkt in de kinderopvang heb je de verantwoording voor de kinderen. Je kunt te maken krijgen met kinderen die verwaarloosd of mishandeld worden.  Je moet daarom een handelingsprotocol voor kindermishandeling maken. Hierin staat hoe je kindermishandeling herkent. Hoe je ermee omgaat en wat je personeel in zo’n situatie moet doen.

Reglement oudercommissie

Binnen zes maanden na opening van je kinderdagverblijf moet je een oudercommissie hebben. De aanvraag dien je in bij het Landelijk Register Kinderopvang.

Privacywet AVG

Houd met het opbouwen van een klantenbestand rekening met de privacywet AVG. Zonder toestemming van je klanten, moet je voorzichtig omgaan met de gegevens van je klanten en de namen van de kinderen. Voor de overdracht van kinderen naar de basisschool is een speciale handreiking AVG waarin staat waar je op moet letten.

Hygiënecode

Bereid je fruithapjes of andere maaltijden? Dan moet je een HACCP-plan opstellen. In dit plan staat hoe jij eten bereidt en bewaart. Gebruik hiervoor een goedgekeurde hygiënecode. Naast het bereiden van eten zijn er ook regels voor het schoonmaken van het gebouw. Dit staat in de Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.

Geschillencommissie

Je krijgt in de kinderopvang te maken met de Wet kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz bepaalt dat je je moet aansluiten bij een onafhankelijke geschillencommissie. Ook ben je verplicht om een klachtenfunctionaris aan te stellen. Denk aan serieuze klachten van ouders, die je niet makkelijk zelf oplost.

Belastingen en administratie

Kinderopvang is vrijgesteld van btw (omzetbelasting). Dat betekent dat je geen btw in rekening brengt bij ouders en geen btw-aangifte doet. Door deze vrijstelling mag je bij kosten en inkopen ook geen btw terugvragen.

Kinderopvangtoeslag

Iedere maand stuur je ouders een rekening voor de opvanguren. Ouders krijgen op hun beurt een deel van de opvangkosten terug van de Belastingdienst. Kinderopvangtoeslag vragen ouders zelf aan. De hoogte van kinderopvangtoeslag zal vanaf 2023 niet meer afhankelijk zijn van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minste werkt.

Tarieven

De Belastingdienst gebruikt verschillende tarieven. In onderstaande tabel staan de tarieven die gelden in 2023.

Vergoedingen voor        Tarief per uur

Kinderopvang                   9,06 euro

Buitenschoolse opvang 7,79 euro

Je eigen tarief bepalen

Het uurtarief voor de kinderopvang bepaal je zelf. Je kunt hiervoor kijken naar de tarieven van andere kinderdagverblijven en naar het bedrag dat de Belastingdienst gebruikt voor de berekening van de Kinderopvangtoeslag. Wil je vanwege je kosten of omdat je speciale eisen stelt een hoger tarief berekenen, dan ben je daar vrij in. Over het bedrag boven de uurtarieven van de Belastingdienst ontvangen ouders geen kinderopvangtoeslag meer.

Administratie

Als eigenaar van een kinderdagverblijf moet je een goede administratie bijhouden. Naast gegevens over salarissen en rekeningen moet je als eigenaar verplicht nog een aantal extra zaken bewaren in je administratie. Denk aan alle VOG-verklaringen en diploma’s van je personeel. Een volledig overzicht van de extra eisen vind je hier.

Brancheorganisaties

In de kinderopvang zijn een aantal brancheorganisaties actief. De Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK)  is de belangenorganisatie voor ondernemers tot maximaal 250 werknemers. Bij een brancheorganisatie vind je informatie over wetgeving, protocollen en persoonlijk advies. Lid worden is niet verplicht maar kan handig zijn omdat je in de kinderopvang met veel eisen en regels te maken hebt.

Algemene startersinformatie

Als starter in de kinderopvang krijg je ook te maken met:

 

Heb je vragen over het starten van een kinderdagverblijf? Bel het adviesteam van KVK, de adviseurs helpen je graag verder.