Een kinderdagverblijf beginnen: houd hier rekening mee

Je wilt een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang starten. Maar hoe pak je dat aan? De kinderopvangsector kent veel wetten en regels. Ook heb je een geschikte locatie nodig. Lees hoe je je voorbereidt op de start van je eigen kinderopvang.

Dit zijn de belangrijkste zaken om je in te verdiepen als je start in de kinderopvang:

Concurrentie

Op 1 januari 2024 waren er in Nederland 23.303 bedrijven actief in de kinderopvang. Dit aantal is de laatste vijf jaar met bijna 25% gestegen. Het gaat hierbij vooral om startende zzp’ers.

Vormen van kinderopvang

Kinderdagverblijf

Op een kinderdagverlijf vang je kinderen tot vier jaar op die nog niet naar de basisschool gaan. Een kinderdagverblijf wordt ook wel kinderopvang, kinderdagcentrum of crèche genoemd. Sommige kinderdagverblijven bieden verlengde opvang aan, voor kinderen tot vierenhalf jaar.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen die op de basisschool zitten. Je vangt kinderen op na schooltijd en soms 's ochtends voordat ze naar school moeten. De BSO is ook open tijdens schoolvakanties en andere dagen waarop de scholen zijn gesloten, zoals studiedagen.

Gastouderopvang

Er zijn ook ondernemers die thuis of bij een gezin thuis kinderen opvangen. Dat noem je gastouderopvang.

Diploma-eisen 

Voor eigenaren of medewerkers van een kinderopvang gelden diploma-eisen. Heb jij de verplichte diploma's niet, dan moeten je medewerkers ze hebben. Voor kinderopvang heb je minimaal een diploma pedagogisch medewerker mbo niveau drie nodig.

Daarnaast moet er minimaal één volwassene een geldig kinder-EHBO-certificaat hebben. Dit hoeft geen pedagogisch medewerker te zijn.

Personeel

Pedagogisch medewerkers verzorgen de kinderen op een kinderdagverblijf. Met de diplomacheck van Kinderopvang Werkt! controleer je of je werknemers de juiste diploma's hebben. Of welke certificaten ze nog moeten halen om te voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang.

Vanaf 1 januari 2025 moeten pedagogisch medewerkers die met baby's werken daarvoor een specialisatie hebben gevolgd.

Beroepskracht-kindratio (BKR)

Per groep baby’s of kinderen in een kinderopvang moet er een minimum aantal pedagogisch medewerkers aanwezig zijn: de beroepskracht-kindratio (BKR). Hoeveel dat er zijn, hangt af van de leeftijd van de kinderen.

De BKR bereken je met de rekentool beroepskracht-kindratio. Op een groep met twee baby's en vier dreumesen moeten bijvoorbeeld minimaal twee pedagogisch medewerkers staan.

Met een presentielijst moet je bijhouden op welke dagen een tijden je beroepskrachten hebben gewerkt. Deze presentielijst moet je zes weken bewaren. De GGD kan de lijsten controleren.

Vierogenprincipe

Kinderdagverblijven moeten werken volgens het vierogenprincipe. Dat betekent dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een pedagogisch medewerker. Je mag zelf bepalen hoe je dit precies regelt op jouw kinderopvang.

Eisen aan het pand

Heb je een pand op het oog voor je kinderdagverblijf? Check of je plannen passen binnen het omgevingsplan. Hierin staat wat voor soort bedrijf je op een plek mag beginnen.

Bouwbesluit

De eisen waaraan het pand voor je kinderopvang moet voldoen staan in het Bouwbesluit. Het gaat bijvoorbeeld om hoe groot de ruimte moet zijn en dat elke ruimte (behalve slaapruimtes) ramen moeten hebben.

Brandveiligheid

Een groot deel van de eisen voor kinderdagverblijven gaan over brandveilig. Jonge kinderen kunnen zichzelf niet in veiligheid brengen als er brand uitbreekt. Gordijnen, vloerbedekking, speeltoestellen en meubels moeten brandveilig zijn. Ook moet elke ruimte brandveilige deuren hebben.

Lees meer over de inrichtingseisen aan de ruimtes in je kinderdagverblijf.

Wetten en regels

Registratie Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Heb je alles geregeld en voldoe je aan de eisen? Vraag dan de LRK-vergunning aan. Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente waar je wilt beginnen. De aanvraag duurt tien weken.  De GGD controleert in opdracht van de gemeente, voordat je start, of je aan alle eisen voldoet. Na drie maanden volgt een nog een controle en daarna jaarlijks een controle.

Voordat je deze vergunning aanvraagt moet je voldoen aan deze eisen:

  • Alle bestuurders moeten ingeschreven staan in het personenregister. Hiervoor heb je een VOG-kinderopvang nodig: een Verklaring omtrent Gedrag. Je vraagt de VOG aan bij de gemeente waar je woont.
  • eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 aanvragen. eHerkenning heb je nodig om in te loggen in het Personenregister Kinderopvang (PRK).
  • Je locatie moet voldoen aan het omgevingsplan.
  • Je moet een vergunning brandveiligheid hebben.
  • Je moet ingeschreven staan bij KVK.
  • Je moet een pedagogisch beleidsplan hebben.
  • Je moet een beleid veiligheid en gezondheid hebben.

Pedagogisch beleidsplan

Voordat je kunt inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang moet je een pedagogisch beleidsplan maken. In dit plan staat hoe je met de kinderen omgaat en hoe je alles organiseert. Ieder kind moet zich veilig voelen en kunnen ontwikkelen.

Kindermishandeling

Als je een kinderdagverblijf hebt, ben je verantwoordelijkheid voor de kinderen die je opvangt. Je kunt te maken krijgen met kinderen die verwaarloosd of mishandeld worden. Daarom moet je een handelingsprotocol voor kindermishandeling maken. Hierin staat hoe je kindermishandeling herkent, hoe je ermee omgaat en wat je personeel in zo’n situatie moet doen.

Reglement oudercommissie

Binnen zes maanden na opening van je kinderdagverblijf moet je een oudercommissie hebben. Hiervoor moet je ook een reglement opstellen. In dit reglement staat minimaal hoeveel leden de oudercommissie heeft, hoe de leden worden gekozen en hoe lang de leden in de commissie zitten.

Privacywet AVG

In de privacywet AVG staat hoe je moet omgaan met de gegevens van je klanten. Je moet bijvoorbeeld toestemming vragen aan de ouders als je foto's van hun kinderen op je website wilt zetten. Voor de overdracht van kinderen naar de basisschool is een speciale handreiking AVG waarin staat waar je op moet letten.

Hygiënecode

Bereid je fruithapjes of andere maaltijden? Dan moet je een HACCP-plan opstellen. In dit plan staat hoe je eten klaarmaakt en bewaart.

Er zijn ook regels voor het schoonmaken van het gebouw. Die staan in de Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.

Geschillencommissie

Je krijgt in de kinderopvang te maken met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz bepaalt dat je je moet aansluiten bij een onafhankelijke geschillencommissie. Ook moet je een klachtenfunctionaris aanstellen. Die behandelt serieuze klachten van ouders die je niet makkelijk zelf oplost.

Belastingen en administratie

Kinderopvang is vrijgesteld van btw (omzetbelasting). Dat betekent dat je geen btw in rekening brengt bij ouders en geen btw-aangifte doet. Door deze vrijstelling mag je ook geen btw terugvragen over kosten of aankopen voor je kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag

Iedere maand stuur je ouders een rekening voor de opvanguren. Ouders krijgen een deel van de opvangkosten terug van de Belastingdienst. Deze kinderopvangtoeslag vragen ouders zelf aan.

Tarieven

De Belastingdienst betaalt kinderopvangtoeslag over een maximum uurtarief per soort kinderopvang. Is jouw uurtarief hoger, dan krijgen ouders over het bedrag boven het maximum uurtarief geen kinderopvangtoeslag.

Deze tarieven gelden in 2024:

Vergoedingen voorTarief per uur
Kinderdagverblijf€ 10,25
Buitenschoolse opvang€ 9,12

Je eigen tarief bepalen

Het uurtarief voor jouw kinderopvang bepaal je zelf. Je kunt hiervoor kijken naar de tarieven van andere kinderdagverblijven en naar het bedrag dat de Belastingdienst gebruikt voor de berekening van de kinderopvangtoeslag. Als je extra diensten biedt, zoals een warme maaltijd of speciale activiteiten, dan kun je misschien een hoger tarief vragen.

Administratie

Elke ondernemer moet een administratie bijhouden. Als ondernemer in de kinderopvang moet je nog meer dingen bewaren in je administratie. Denk aan de VOG's en diploma's van je personeel. Bekijk hier een volledig overzicht van de eisen aan je administratie.

Brancheorganisaties

In de kinderopvang zijn een aantal brancheorganisaties actief. De Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK) is de belangenorganisatie voor ondernemers die maximaal 250 werknemers hebben. Bij een brancheorganisatie vind je informatie over wetgeving, protocollen en persoonlijk advies. Lid worden is niet verplicht, maar kan handig zijn. De kinderopvang is een branche met veel eisen en regels.

Algemene startersinformatie

Als starter in de kinderopvang krijg je ook te maken met:

Heb je vragen over het starten van een kinderdagverblijf? Bel het adviesteam van KVK, de adviseurs helpen je graag verder.