Nieuwe wetten en regels voor mkb’ers vanaf 1 juni 2023

Tussen juni en december 2023 krijg je te maken met nieuwe wetten en regels. Zo is de verkoop op afstand van sigaretten en sigaren verboden. Zieke AOW-werknemers krijgen loon minder lang doorbetaald. En importeurs en producenten van textielproducten moeten verplicht oude kleding inzamelen.

De nieuwe wetten en wetswijzigingen voor mkb’ers:

Vanaf 1 juni 2023

Wijziging Europees octrooisysteem (1 juni 2023)

Met een octrooi bescherm je een technische uitvinding. Anderen mogen je uitvinding dan niet namaken en gebruiken. Wil je een octrooi aanvragen? Vanaf 1 juni 2023 is het Europees octrooisysteem veranderd. Je kunt kiezen voor een Europees octrooi met landen die je zelf kiest of een unitair octrooi. Het unitair octrooi is een nieuw octrooi dat geldt in zeventien Europese landen. Het maakt octrooibescherming eenvoudiger, efficiënter en goedkoper. De nieuwe Europese octrooienrechtbank (Unified Patent Court) met een vestiging in Den Haag voert het unitair octrooi uit en houdt toezicht.

Minimumloon gestegen

Heb je personeel in dienst en betaal je het minimumloon? Vanaf 1 juli is het wettelijk minimumloon gestegen. In deze tabel vind je de brutobedragen per maand, week en dag. De verhoging geldt ook voor mensen die een AOW- of WW-uitkering ontvangen. Het minimumloon van een 21-jarige die fulltime werkt, is met ruim 3% omhoog gegaan.

Belastingrente omhoog

Heb je je belastingaangifte te laat of verkeerd gedaan? Dan betaal je belastingrente aan de Belastingdienst. Deze rente gaat omhoog van 4% naar 6%. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inkomsten- en omzetbelasting. Andersom kan ook: als de Belastingdienst er te lang over doet om de aanslag op te leggen, ontvang je belastingrente. Deze rente is ook gestegen naar 6%.

Loondoorbetaling zieke AOW-werknemer naar zes weken (1 juli 2023*)

De Algemene Oudersdomswet (AOW) is het basisinkomen dat je van de overheid krijgt als je ouder bent. Als werkgever kun je AOW’ers in dienst nemen. Heb je een AOW’er in dienst die langdurig ziek wordt? De periode van loondoorbetaling bij ziekte is gewijzigd van dertien naar zes weken. Dit geldt voor werknemers die op of na 1 juli 2023 ziek worden. Voor werknemers die eerder ziek werden, geldt de termijn van dertien weken.

Verbod op het gratis meegeven van plastic bekers en bakjes (1 juli 2023)

Verkoop je eten en drinken voor gebruik onderweg of om af te halen? Het is verboden plastic wegwerpbekers en plastic voedselverpakkingen gratis mee te geven. Je moet je klant voor plastic wegwerpverpakkingen laten betalen, bovenop de prijs voor bijvoorbeeld de koffie of maaltijd. Je bepaalt zelf hoeveel je klant betaalt. Je mag 100% papieren en andere plasticvrije wegwerpverpakkingen wél gratis meegeven.

UPV Textiel: Verplicht oude kleding inzamelen (1 juli 2023)

Ben je producent of importeur van textiel? Op 1 juli 2023 is de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV)voor textiel ingegaan. De UPV geldt voor alle producenten en importeurs in de mode- en textielbranche die textieproducten zoals kleding als eerste in Nederland op de markt brengen. Van de grootste modeketens tot het kleine boetiekje op de hoek.

Je bent door de UPV verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van textiel op de Nederlandse markt. Brancheorganisaties Inretail en Modint hebben samen de Stichting UPV Textielopgericht. Door je aan te sluiten bij deze stichting kun je samen met andere ondernemers eenvoudig en betaalbaar aan je UPV-verplichtingen voldoen.

Ook moet je gegevens over de verkoop, hergebruik en het recyclen van textiel doorgeven aan de overheid:

  • Meld je tussen 1 juli en 12 augustus 2023 aan bij Rijkswaterstaat. Je geeft informatie over je bedrijf, hoeveel en wat voor soort textiel je het komende jaar op de markt wilt brengen en hoe je je aan de regels gaat houden.
  • Vanaf 2024 geef je ieder jaar door hoeveel textiel je het vorige jaar op de markt hebt gebracht.
  • Vanaf 2026 geef je ook ieder jaar door of je je aan de textielregels voor hergebruik en recyclen houdt.

Wijziging Besluit kwaliteit kinderopvang (1 juli 2023)

Heb je een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Op 1 juli 2023 zijn de drie-uursregeling en het vaste gezichtencriterium gewijzigd. De nieuwe regels sluiten beter aan bij de praktijk.

Vanaf 1 juli mag je per dag 3 uur afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR) en mag je tijdelijk afwijken van het vaste gezichtencriterium. Bijvoorbeeld bij ziekte of verlof van 1 of meerdere vaste gezichten.

Terugbetalingsperiode minnelijk traject korter (1 juli 2023)

Heb je schulden en kun je die niet meer betalen? Dan kun je gebruikmaken van een schuldenregeling zoals het minnelijk traject. Je maakt dan zelf of via een schuldhulpverlener afspraken met je schuldeiser(s) over wat je wél kunt betalen.

Je betaalt tijdens een vastgestelde periode zoveel mogelijk terug aan je schuldeisers. De terugbetalingsperiode was 36 maanden. Per 1 juli is dit gewijzigdin 18 maanden en ben je sneller van je schulden af.

Terugbetalingsperiode wettelijke schuldsanering (Wsnp) korter (1 juli 2023)

Heb je schulden en lukt het minnelijk traject niet? Dan kun je bij de rechtbank vragen of je gebruik kunt maken van het Wsnp-traject. Wsnp staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Als de rechter je toelaat tot de Wsnp maakt de rechtbank een saneringsplan. In dit plan staat het bedrag dat je terug moet betalen. Tot voor kort moest je dat in drie jaar doen. Per 1 juli is dit gewijzigd in 18 maanden. Na een Wsnp-traject ben je schuldenvrij.

Verkoop op afstand van sigaretten en sigaren verboden (1 juli 2023)

Verkoop je (elektronische) sigaretten, sigaren of navulverpakkingen met of zonder nicotine? En doe je dit via een webshop of social media? Of via telefoon, chat of mail? 

Per 1 juli is de verkoop op afstand van tabaksproducten verboden. Deze wijziging geldt ook voor producenten en importeurs van dit soort rookwaren. Dit is een van de maatregelen om het aantal rokers te verminderen.

Verbod op productie smaakjes e-sigaretten (1 juli 2023)

Verkoop je e-sigaretten met smaakjes? E-sigaretten met smaakjes als aardbeienijs, mango, hazelnootpasta of mojito zijn vanaf 1 januari 2024 verboden. Tabakssmaken zijn wel toegestaan.

Het produceren van e-sigaretten en navulvloeistoffen met smaakjes is al vanaf 1 juli 2023 verboden. Tot 1 januari 2024 geldt een uitverkooptermijn en mogen winkels hun voorraad nog verkopen. Hier vind je alle nieuwe tabaksregels waaraan je moet voldoen.

Zorgverleners moeten medische gegevens online delen (1 juli 2023)

Ben je zorgverlener? Per 1 juli 2023 gaat de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz)in. Deze wet verplicht zorgverleners om medische gegevens elektronisch uit te wisselen.

Die verplichting moet fouten voorkomen en de communicatie tussen zorgverleners verbeteren. De komende jaren maken zorgverleners en -aanbieders afspraken over het uitvoeren van de nieuwe wet. De eerste verplichting gaat waarschijnlijk halverwege 2024in: de huisarts is vanaf dan verplicht om recepten elektronisch te versturen naar de apotheek.

Nieuw Register Sociale Hygiëne: bevestig je inschrijving opnieuw

Verkoop of schenk je alcohol? En stond je vóór 1 juli 2023 ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne?  Vanaf 1 juli is er een nieuw register sociale hygiëne.

De Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) neemt het register over van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Je moet je registratie opnieuw bevestigen zodat je in het nieuwe register komt. Hiervoor heb je 5 jaar de tijd: tot 1 juli 2028.

Nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars van woningen (1 juli 2023)

Ben je verhuurder of verhuurbemiddelaar van woon- en verblijfsruimte? Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingegaan. Met deze wet krijgen gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen. Bijvoorbeeld tegen discriminatie, onredelijke servicekosten en het vragen van een te hoge borg.

Met de nieuwe wet moet je je als verhuurder houden aan verschillende regels. Denk aan het schriftelijk vastleggen van alle afspraken met je huurder en het informeren over algemene rechten en plichten. Houd je je niet aan deze regels, dan kan een gemeente je een boete geven.

Slimme tachograaf type 2 verplicht op vrachtwagens (21 augustus 2023)

Werk je in de transportsector? Vanaf 21 augustus 2023 is de slimme tachograaf type 2 (SMT2) verplicht op nieuw geregistreerde vrachtwagens. Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand van een voertuig. Heb je een vrachtwagen geregistreerd voor 21 augustus 2023? Dan geldt een vervangingsplicht in stappen:

  • 31 december 2024: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een analoge of digitale tachograaf
  • 19 augustus 2025: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een smart tacho 1
Vervangingsplicht in stappen

Vanaf 21 augustus 2023 is de slimme tachograaf type 2 (SMT2) verplicht op nieuw geregistreerde vrachtwagens. Heb je een vrachtwagen geregistreerd voor 21 augustus 2023? Dan geldt een vervangingsplicht in stappen:

  • 31 december 2024: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een analoge of digitale tachograaf
  • 19 augustus 2025: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een smart tacho 1

Ondernemersplein

 Op Ondernemersplein.nl vind jenieuwe wetten en wetswijzigingendie voor alle ondernemers belangrijk zijn.

Zo komt een wet tot stand

Een nieuwe wet begint met een wetsvoorstel. Ministers bedenken zo’n voorstel en sturen het naar de Tweede Kamer. Als het d oor de Tweede Kamer is aangenomen, gaat het naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer mag het wetsvoorstel aannemen of afwijzen. Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, ondertekent de Koning de wet en publiceert de regering de nieuwe wet in het Staatsblad.

In een nieuwe wet staat op welke datum die ingaat. Of er staat in de wet dat de overheid de ingangsdatum later bekendmaakt in een officieel bericht, een Koninklijk Besluit (KB). De ingangsdatum van een wet of wetswijziging is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling en publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Het wetgevingstrajectbestaat uit veel stappen. Hierdoor kan het lang duren voordat een wet echt ingaat. Ook wisselingen van Tweede Kamerleden of Eerste Kamerleden kunnen van invloed zijn op de ingangsdatum van een wet of wijziging. Als het kabinet demissionairis, handelt het alleen lopende zaken af en neemt het geen grote besluiten.

Toezicht en handhaving wetten

In Nederland zorgen verschillende instanties voor het toezicht en de handhaving van wetten.

Toezichthouders

Er zijn verschillende toezichthouders die controleren of iedereen zich aan de wet houdt. Voorbeelden hiervan zijn de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Handhavingsorganisaties

Gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie zorgen er op verschillende manieren voor dat mensen en organisaties zich aan de regels houden. Denk aan het uitvoeren van een controle of voorlichting en advies.

Sancties

Als iemand een wet overtreedt, kunnen handhavingsorganisaties sancties opleggen. Dit varieert van een boete tot een gevangenisstraf. De hoogte van de sanctie hangt af van de ernst van de overtreding.

Ontdek hoe je bedrijf ervoor staat

Check met de MKB Diagnosetool hoe jouw bedrijf presteert en maak onderbouwd keuzes voor je volgende stap. Je krijgt in 10 minuten onder meer inzicht in de waarde van je bedrijf, je financiële gezondheid en je online zichtbaarheid. De tool is geschikt voor zowel ZZP als MKB.