Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over jou vertellen of die gebruikt kunnen worden om jou als individu te identificeren. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, contactgegevens en burgerservicenummer (BSN). Informatie die betrekking heeft op een onderneming is soms ook een persoonsgegeven, bijvoorbeeld het KVK-nummer van een eenmanszaak.

KVK verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, geloof of politieke voorkeur. Bij de uitvoering van onze wettelijke taken verwerken wij wel bepaalde meer gevoelige persoonsgegevens, zoals een burgerservicenummer en bestuursverboden. Dit gebeurt uitsluitend voor zover dit nodig is in het kader van de wet en we verwijderen deze gegevens wanneer we ze niet langer nodig hebben. In het kader van UBO-registers kunnen ook geboorteplaats en nationaliteit worden verwerkt.

Wat is verwerken?

Onder verwerken vallen alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden met een persoonsgegeven, waaronder registreren, verzamelen, delen, combineren en vernietigen.