Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over jou vertellen of die gebruikt kunnen worden om jou als individu te identificeren. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, contactgegevens en Burgerservicenummer (BSN). Informatie die betrekking heeft op een onderneming is soms ook een persoonsgegeven, bijvoorbeeld als je eigenaar bent van een onderneming en/of aandelen hierin bezit.

KVK verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, geloof of politieke voorkeur. In de uitvoering van onze wettelijke taken verwerken we wel bepaalde meer gevoelige persoonsgegevens, zoals het BSN. Denk hierbij aan de registratie van een onderneming in het Handelsregister of bij het scannen van identiteitsbewijzen. Ook verwerkt KVK meer gevoelige gegevens in het kader van fraudepreventie, zoals bestuursverboden. Dit alles gebeurt uitsluitend voor zover dit nodig is in het kader van de wet en we verwijderen deze gegevens wanneer we ze niet langer nodig hebben.

Wat is verwerken?

Onder verwerken vallen alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden met een persoonsgegeven, waaronder registreren, verzamelen, delen, combineren en vernietigen.