Vlees importeren

Voor de import van vlees bestemd voor menselijke consumptie gelden specifieke regels. Als importeur mag je vlees alleen afnemen van erkende bedrijven. Deze bedrijven moeten voldoen aan Europese voedselveiligheidseisen. Importeer je vlees uit een land buiten de EU dan geldt aanvullend een keuringsplicht.

Nederland importeert vlees uit verschillende delen van de wereld. Grote Europese leveranciers zijn Duitsland, België en Polen. Van buiten de EU komt regelmatig vlees uit Brazilië, Thailand, Nieuw-Zeeland, Uruguay en Argentinië ons land binnen. In dit artikel lees je aan welke regels en eisen je moet voldoen als je vlees importeert

Erkende bedrijven en landen

Importeer je vlees uit een EU-land, dan moet je leverancier een erkend ofwel goedgekeurd bedrijf zijn. Dit betekent dat zijn bedrijf voldoet aan de Europese hygiënevoorschriften. Alleen bedrijven die een goedkeuring hebben van de lokale overheid mogen levensmiddelen produceren, bereiden, opslaan, verhandelen of transporteren in de EU. De Europese Commissie heeft overzichten van erkende bedrijven per EU-land.

Buiten de EU

Vlees uit landen buiten de EU mag je alleen invoeren uit landen die wat vlees betreft door de EU erkend zijn. Bevoegde autoriteiten in deze landen controleren of bedrijfsinrichtingen ter plaatse voldoen aan de eisen die de EU stelt op het gebied van hygiëne, diergezondheid en volksgezondheid. Denk hierbij aan slachthuizen, uitsnijderijen, wildverwerkingsinrichtingen, koelhuizen en vleesverwerkende bedrijven.

De Europese Commissie heeft lijsten met goedgekeurde inrichtingen in erkende landen die vlees(producten) mogen leveren aan afnemers in de EU. Let op: bedrijven met een goedkeuring in Noord-Ierland, Noorwegen, IJsland, en Zwitserland vind je in een ander overzicht. Overzichten van goedgekeurde bedrijven in het Verenigd Koninkrijk vind je op de website van de Britse overheid. Check of jouw leverancier op een lijst voorkomt. Houd ook rekening met de specifieke invoervoorwaarden voor sommige levensmiddelen uit bepaalde landen buiten de EU.

Met de Import Veterinair Online-tool van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), kun je ook nagaan of je levensmiddelen van dierlijke en niet-dierlijke oorsprong vanuit bepaalde landen in de EU mag invoeren. Aanvullend noemt de tool welke invoereisen voor het product gelden.

Als importeur van vlees heb je een registratie of erkenning nodig van de NVWA. Welke van de twee je nodig hebt hangt van verschillende factoren af. Lever je bijvoorbeeld uitsluitend aan consumenten dan heb je geen erkenning nodig en is registratie voldoende. Lever je aan de horeca en bestaan jouw activiteiten uit meer dan alleen transport en opslag? Omdat je bijvoorbeeld kleinere porties van het vlees maakt en het vervolgens verpakt? Dan heb je erkenning nodig. Neem bij twijfel contact op met de NVWA.

Producteisen

Voor vlees gelden algemene eisen die op alle levensmiddelen van toepassing zijn. Zo moet je je houden aan de Europese algemene levensmiddelenwet. In deze wet staat dat traceerbaarheid van alle levensmiddelen bedoeld voor consumptie verplicht is in alle stadia van productie, verwerking en distributie. Je moet weten waar de door jou geïmporteerde producten vandaan komen en aan wie je ze levert.

In het artikel Levensmiddelen importeren staan de algemene eisen voor alle levensmiddelen. Zoals wetgeving voor levensmiddelenhygiëne en de aanwezigheid van schadelijke stoffen in levensmiddelen. Je hebt een meldingsplicht bij de NVWA als blijkt dat jouw producten onveilig zijn.

Levensmiddelenhygiëne

Als je levensmiddelen produceert, verwerkt, vervoert, distribueert of opslaat, moet je volgens de Europese wet voor levensmiddelenhygiëne een voedselveiligheidsplan hebben. In dit plan geef je aan hoe jouw bedrijf veilig omgaat met levensmiddelen en volgens de HACCP-principes werkt. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Het HACCP-systeem brengt in kaart wat er fout kan gaan en hoe je dit kunt voorkomen. Voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong geldt nog een aanvullende Europese wet met specifieke hygiënevoorschriften.

Voedselverontreiniging

Vlees kan chemische stoffen en micro-organismen bevatten die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Deze stoffen heten contaminanten. Een Europese wet zorgt ervoor dat verontreinigingen in levensmiddelen beperkt blijven tot maximaal aanvaardbare gehalten. Verder zijn invoer en verkoop in de EU van met hormonen geproduceerde voedingsmiddelen verboden.

Pesticiden ofwel bestrijdingsmiddelen kunnen ook schadelijk zijn voor de mens. Daarom gelden maximaal toelaatbare gehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen.

Etikettering

Bij het op de markt brengen van voorverpakte levensmiddelen, bestemd voor eindverbruikers, gelden wettelijke etiketteringseisen zoals vermelding van ingrediënten en houdbaarheidsdatum. Download het Handboek Etikettering van levensmiddelen van NVWA voor uitleg en toelichting over de wettelijke verplichtingen voor de etiketten van voorverpakte levensmiddelen. De Europese Commissie geeft ook informatie over de etiketteringseisen voor levensmiddelen.

Biologisch vlees

Als je biologisch vlees importeert gelden aanvullende eisen, bijvoorbeeld certificering van je bedrijf. Biologische levensmiddelen van buiten de EU moeten voldoen aan normen die gelijkwaardig zijn aan de normen die gelden voor in de EU geproduceerde biologische levensmiddelen.

Nationale wetgeving

Naast Europese wetgeving bestaat voor vlees ook nationale wetgeving. Hieronder een aantal wetten, besluiten en regelingen die ook op vlees van toepassing zijn.

Meer informatie

De Access2Markets-database van de Europese Commissie geeft informatie over producteisen en importprocedures voor producten die je importeert van buiten de EU. Een korte toelichting over het gebruik van deze database:

  • Vul het veld ‘Productnaam of HS-code’ in. De HS-code is een goederencode die de douane wereldwijd gebruikt om producten in te delen. Ieder product heeft een andere HS-code. De HS-code van geslacht vlees dat onbereid is begint meestal met 02. Voor vlees dat een bepaalde bewerking heeft ondergaan geldt meestal dat de HS-code begint met 16.
  • Selecteer in het veld ‘Land waaruit’ het land waaruit je het vlees importeert.*
  • Selecteer in het veld ‘Land waarheen’ het land van invoer, bijvoorbeeld Nederland.
  • Klik op ‘zoeken’ en blader verder in de lijst door op + te klikken, totdat je terechtkomt bij de omschrijving van jouw product en de goederencode die daarachter staat.
  • Klik op de goederencode van je product.
  • Je komt nu bij ‘Tarieven’. Hier staan de invoerrechten voor je product. Voor informatie over producteisen en importprocedures klik je in het overzicht aan de linkerkant op ‘Importvoorschriften’. Onder ‘Specifiek’ staan de voorschriften die specifiek van toepassing zijn op het importproduct.

Bedreigde diersoorten

De Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna (CITES) regelt de wereldwijde handel in beschermde diersoorten en plantensoorten. Voor sommige soorten is de handel en dus ook de import verboden. In andere gevallen heb je een vergunning- of certificaatplicht. Onder CITES vallen ook producten van beschermde dier- en plantensoorten.

Productaansprakelijkheid

Als je vlees importeert word je in juridische zin als producent gezien:

  • Als je vlees importeert uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
  • Als je vlees inkoopt binnen de EER, en hier een eigen label of merknaam aan hangt.

Je bent dan aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan je producten.

Importeren uit EU-landen

Binnen de EU is er vrij verkeer van goederen. Je betaalt geen invoerrechten als je vlees importeert uit een andere lidstaat. Je goederen invoeren bij de Nederlandse Douane is niet nodig. Je hebt wel te maken met btw.

Btw

Je leverancier in het andere EU-land brengt meestal 0% btw in rekening. Je geeft je btw-identificatienummer door aan je leverancier. Je berekent Nederlandse btw over je aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Vervolgens mag je deze btw meestal als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte. Het Nederlandse btw-tarief voor vlees bestemd voor menselijke consumptie is 9%.

Importeren van buiten de EU

Je doet een invoeraangifte bij de douane als je vlees importeert uit een land buiten de EU. Meestal regelt je vervoerder of douane-expediteur tegen een vergoeding deze invoeraangifte voor je. Vaak schieten ze ook eventueel verschuldigde invoerrechten en btw voor. Verder heb je een EORI-nummer nodig. Dit identificatienummer is verplicht bij handelingen met de douane.

Invoerrechten

Importeer je vlees uit een land buiten de EU dan betaal je invoerrechten. De hoogte van het invoerrecht hangt af van de goederencode van het vlees dat je importeert. De goederencodes en bijbehorende invoerrechten staan in het Gebruikstarief van de Belastingdienst Douane. Het is voor vlees niet altijd eenvoudig om de juiste goederencode te bepalen. Onbereid geslacht vlees heeft meestal een goederencode beginnend met 02. Voor vlees dat een bepaalde bewerking heeft ondergaan geldt meestal een goederencode die begint met 16.

Een logistiek dienstverlener met ervaring in het invoeren van vlees of een douaneadviesbureau helpt je bij het indelen van jouw product in de juiste goederencode.

Je betaalt invoerrechten over de douanewaarde. Dit is de aankoopprijs van je producten plus transport- en verzekeringskosten tot aan de EU-grens of haven van binnenkomst.

Minder invoerrechten door handelsverdrag

Als je rechtstreeks importeert uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft betaal je mogelijk minder of geen invoerrechten. Dit heet tariefpreferentie. De producten moeten dan geproduceerd zijn in het verdragsland en de oorsprong van dat land toegekend krijgen. De oorsprong toon je aan met preferentiële oorsprongscertificaten of -verklaringen zoals EUR.1-certificaten, factuurverklaringen of andere oorsprongsdocumenten. Welk oorsprongscertificaat of -verklaring je nodig hebt hangt af van het verdragsland.

Minder invoerrechten door tariefcontingenten

Soms kun je gebruikmaken van een tariefcontingent. Dan geldt dat je vlees uit bepaalde landen voor een bepaalde hoeveelheid met verlaging of vrijstelling van invoerrechten mag invoeren. Is de hoeveelheid bereikt dan is het tariefcontingent uitgeput en betaal je weer het normale tarief aan invoerrechten. Maak je gebruik van een tariefcontingent dan heb je een invoercertificaat nodig. RVO geeft informatie over het aanvragen van tariefcontingenten voor rundvlees, varkensvlees en pluimveevlees.

Btw

Bij invoer in Nederland betaal je Nederlandse btw. Deze btw mag je in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting wanneer je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst hoef je de btw niet op het moment van invoer te betalen. Je verlegt de btw dan naar je btw-aangifte. Dit is gunstig voor je liquiditeit. Het Nederlandse btw-tarief voor vlees bestemd voor menselijke consumptie is 9%.

Keuring van vlees

Vlees uit landen buiten de EU mag je alleen invoeren via erkende grenscontroleposten. Daar vindt een keuring plaats. Deze veterinaire controle is bedoeld om producten die schadelijk zijn voor de volksgezondheid te weren en verspreiding van eventuele dierziekten te voorkomen. Je moet je zending vooraf aanmelden met een GGB-P, een Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst voor dierlijke producten. Een veterinaire keuring is niet nodig als je vlees importeert uit IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein.

In Nederland verricht de NVWA samen met de douane de veterinaire controle. Er vindt controle plaats op de aanwezige documenten en er volgt eventueel een fysieke inspectie op de producten. De NVWA brengt hiervoor kosten in rekening.

Gezondheidscertificaat

Als je goederen importeert heb je importdocumenten nodig zoals de factuur van je leverancier, een paklijst en een vervoersdocument. Voor de invoer van vlees uit niet-EU landen heb je daarnaast een gezondheidscertificaat ofwel veterinair certificaat nodig. Keuringsinstanties in de erkende niet-EU landen geven deze certificaten af voor exportzendingen van vlees naar de EU. Hiermee verklaren zij dat de producten gezond zijn en vrij van schadelijke organismen. De buitenlandse exporteur - jouw leverancier - vraagt het gezondheidscertificaat aan bij de keuringsinstantie in zijn land.

Hulp bij invoer

Schakel bij voorkeur een douane-expediteur of logistiek dienstverlener in die ervaring heeft met het inklaren van vlees en beschikt over kennis van het veterinaire keuringsproces.