Speelgoed importeren, dit zijn de spelregels

Veel speelgoed dat in de speelgoedwinkel in de schappen ligt komt uit het buitenland. Nederland importeerde in 2021 volgens het CBS voor bijna 2,4 miljard euro aan speelgoed, voor het grootste deel consoles, artikelen voor gezelschapsspellen en speelgoed van kunststof. Verreweg het meeste speelgoed importeren we uit China. Binnen de EU zijn Duitsland en België onze grootste leveranciers.

Speelgoed moet veilig zijn. Daarom zijn er producteisen. Deze eisen verschillen per soort speelgoed en het gebruikte materiaal. Zo geldt voor veel speelgoed de verplichte CE-markering. In dit artikel vind je verschillende producteisen en lees je waar je verder op moet letten als speelgoedimporteur.

Producteisen

Producten die je in de EU op de markt brengt moeten voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Importeer je speelgoed, let dan op de volgende aspecten.

Productveiligheid

De Europese richtlijn (2001/95/EG) voor algemene productveiligheid beschermt consumenten tegen onveilige producten. Europese producenten en importeurs van producten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn verplicht om bij hun product informatie te verstrekken aan consumenten over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s ervan. Naast de eisen voor algemene productveiligheid geldt voor speelgoed aanvullende productregelgeving.

CE-markering

Speelgoed bedoeld voor kinderen jonger dan veertien jaar moet voldoen aan de noodzakelijke veiligheidseisen van artikel 10 en bijlage II van de Europese richtlijn 2009/48/EG. Dit is de speelgoedveiligheidsrichtlijn. De eisen gaan over de fysische, mechanische, chemische en elektrische eigenschappen en over de ontvlambaarheid, hygiëne en radioactiviteit. Speelgoed dat valt onder deze richtlijn moet voorzien zijn van CE-markering.

Speelgoedveiligheidsrichtlijn

Op de website van RVO vind je welke verplichtingen binnen de speelgoedveiligheidsrichtlijn gelden voor de fabrikant van het speelgoed of zijn gemachtigde, voor importeurs van speelgoed van buiten de EU en distributeurs die speelgoed uit een EU-land importeren. Ook vind je een overzicht van speelgoed waarvoor de richtlijn niet geldt, zoals speeltoestellen in speeltuinen.

Elektrisch en elektronisch speelgoed

Er gelden meer Europese richtlijnen voor speelgoed, zoals richtlijn 2011/65/EU. Deze staat bekend als Restriction of Hazardous Substances (RoHS II). RoHS II bevat voorschriften die het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperken. Elektrische speelgoedtreinen vallen daar bijvoorbeeld onder. Ook voor deze producten geldt de verplichte CE-markering, ongeacht de leeftijd van de gebruiker.

Voor elektrisch en elektronisch speelgoed kunnen ook nog onderstaande richtlijnen gelden waarbij CE-markering nodig is:

REACH: beperking chemische stoffen

Speelgoed moet voldoen aan de Europese REACH-verordening. Deze wet legt een verbod of beperking op aan de productie, het gebruik of de invoer van bepaalde schadelijke chemische stoffen in de EU. Zo gelden er bijvoorbeeld regels voor de aanwezigheid van formaldehyde en azo-kleurstoffen in speelgoed van textiel. En voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak's) in speeltoestellen en weekmakers (ftalaten) in speelgoed. Heb je vragen over REACH, neem dan contact op met de REACH-helpdesk. De website Waarzitwatin van VeiligheidNL en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft informatie over de aanwezigheid van chemische stoffen in speelgoed.

Batterijen in speelgoed

Batterijen kunnen schadelijk zijn door het lekken van chemische vloeistoffen of omdat een kind een batterij per ongeluk in zijn mond stopt en inslikt. Daarom moet speelgoed waarvoor batterijen nodig zijn een batterijhouder bevatten die je alleen met een schroevendraaier of muntstuk kunt openen. Voor de batterijen zelf geldt Europese richtlijn (2006/66/EG).

WEEE/AEEA richtlijn

Producenten en importeurs van elektrisch en elektronisch speelgoed moeten rekening houden met de eisen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Deze gaat over het inzamelen en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). De richtlijn staat ook bekend als WEEE-richtlijn.

Websites met producteisen

Op onderstaande websites vind je aanvullende informatie over productregelgeving voor speelgoed.

Productaansprakelijkheid

Importeer je speelgoed uit landen buiten de EER? Of koop je speelgoed in binnen de EER, maar hang je er een eigen label of merknaam aan? Dan ben je aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan het speelgoed. Denk aan niet-toegestane of te hoge concentratie van schadelijke chemische stoffen in het product. Je wordt dan, in juridische zin, gezien als producent. Zorg dus dat je speelgoed voldoet aan alle eisen en regels. Je kunt je tegen productaansprakelijkheid verzekeren.

Importeren uit EU-landen

De EU kent een vrij verkeer van goederen. Je betaalt geen invoerrechten als je speelgoed importeert uit een ander EU-land. Je hoeft ook geen invoeraangifte te doen bij de douane. De leverancier brengt meestal 0% btw in rekening. Je moet dan wel je btw-identificatienummer doorgeven aan het buitenlandse bedrijf. Je berekent 21% Nederlandse btw over de aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Vervolgens mag je meestal deze btw als voorbela sting aftrekken in dezelfde aangifte.

Importeren van buiten de EU

Als je speelgoed importeert uit een land buiten de EU doe je aangifte bij de Nederlandse Douane. Je kunt dit zelf doen of je schakelt een douanevertegenwoordiger in die dit namens jou doet. De douanevertegenwoordiger vraagt hier een vergoeding voor. Vaak schiet hij ook de eventueel verschuldigde invoerrechten en btw voor.

Verder heb je een EORI-nummer nodig. Dit identificatienummer is verplicht bij het verrichten van douaneformaliteiten.

Betalen van invoerrechten

Importeer je speelgoed uit een land buiten de EU dan betaal je mogelijk invoerrechten. Op speelgoed liggen de invoerrechten tussen de 0% en 4,7%. Er is dus ook speelgoed waarvoor je sowieso nooit invoerrechten betaalt, bijvoorbeeld voor poppenwagens en elektrische treinen.

Taric-codes

Het tarief van invoerrechten is gekoppeld aan de tiencijferige goederencodes, de taric-codes, van het speelgoed dat je importeert. Deze taric-codes zijn afgeleid van de zescijferige HS-codes (Harmonised System-codes), uniforme codes die de douane wereldwijd hanteert voor het indelen van producten.

Je vindt de taric-codes en bijbehorende invoerrechten in het gebruikstarief van de Belastingdienst Douane. Klik op het tabblad 'nomenclatuur' en daarbinnen op 'raadplegen via nomenclatuur'. Ga voor speelgoed naar HOOFDSTUK 95.

De goederencodes voor het meeste speelgoed beginnen met de cijfers 9503 en 9504. Onder deze hoofdgroepen vallen:

  • 9503: Driewielers, autopeds, pedaalauto's en dergelijk speelgoed op wielen; poppenwagens; poppen; ander speelgoed; modellen op schaal en dergelijke modellen voor ontspanning, ook indien bewegend; puzzels van alle soorten.
  • 9504: Consoles en machines voor videospellen, artikelen voor gezelschapsspellen, daaronder begrepen spellen met motor of met drijfwerk, biljarten, speciale tafels voor casinospellen en automatische bowlinginstallaties.

Door verder te klikken op de mapjes kom je uiteindelijk bij de tiencijferige taric-code van het speelgoed dat je wilt importeren en het bijbehorende tarief van invoerrechten.

Uitleg invoerrechten bepalen

In het artikel 'Wanneer moet je invoerrechten betalen en hoeveel?' lees je aan de hand van een voorbeeld hoe het gebruikstarief werkt. Dit artikel legt ook uit hoe je invoerrechten opzoekt in de Access2Markets-tool van de Europese Commissie. Access2Markets biedt daarnaast informatie over invoervoorschriften.

Kun je de taric-codes en de bijbehorende invoerrechten voor jouw speelgoed niet vinden of heb je daar hulp bij nodig? Kijk dan bij de aantekeningen op hoofdstuk 95 van het gebruikstarief of bel met de DouaneTelefoon, 0800 01 43.

Minder invoerrechten door handelsverdrag

Wanneer je speelgoed importeert uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft, geldt meestal tariefpreferentie. Je betaalt dan minder of geen invoerrechten op producten waar normaal gesproken wel invoerrechten voor gelden. Het speelgoed moet dan van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland.

Je toont de preferentiële oorsprong aan met een preferentieel oorsprongscertificaat of -verklaring, zoals een EUR.1-certificaat, factuurverklaring of attest van oorsprong. Welk oorsprongscertificaat of -verklaring nodig is, hangt af van het verdragsland.

Geen invoerrechten door tariefcontingenten

Voor de import van een aantal soorten met de hand gemaakte producten werkt de EU met tariefcontingenten. Dit betekent dat je deze producten uit specifieke niet-EU landen, bij een bepaalde hoeveelheid en binnen het tijdvak van één jaar, met vrijstelling van invoerrechten mag invoeren. Hieronder vallen bijvoorbeeld 'met de hand gemaakte decoratieve poppen, gekleed op folkloristische wijze die kenmerkend is voor het land van oorsprong' (taric-code: 9503 00 21 10) bij import uit verschillende Aziatische en Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. Of er een tariefcontingent geldt voor jouw product vind je, aan de hand van de taric-code, in het gebruikstarief van de Belastingdienst Douane.

Voorwaarde voor de vrijstelling is dat je bij invoer een echtheidscertificaat (certificaat voor met de hand vervaardigde producten/handicrafts) overlegt. Dit certificaat vraagt je leverancier aan bij de bevoegde autoriteit in zijn land.

Is de hoeveelheid binnen het tariefcontingent bereikt, ook wel uitputting van het tariefcontingent genoemd, dan betaal je vanaf dat moment het normale tarief aan invoerrechten.

Betalen van btw bij invoer

Je betaalt naast eventuele invoerrechten ook btw als je speelgoed uit niet-EU-landen importeert. Voer je speelgoed in Nederland in? Dan betaal je de Nederlandse btw van 21%. Deze btw mag je in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting. Tenminste, als je recht hebt op btw-aftrek.

Importeer je regelmatig? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst hoef je de btw niet op het moment van invoer te betalen. Je mag de btw dan verleggen naar je btw-aangifte.

Stappenplan importeren

Als importeur maak je ook afspraken over de betaling en het vervoer van de goederen. Het Stappenplan importeren geeft inzicht in het gehele importproces. Doorloop de veertien stappen voor een succesvolle start als importeur. Per stap klik je door naar verdiepende informatie.