Waarschijnlijke dreiging

Voor afscherming bij waarschijnlijke dreiging gelden de volgende regels:

  • Jouw bezoekadres is gelijk aan je woonadres.
  • Je bevindt je in een situatie van een waarschijnlijke dreiging als gevolg van de uitoefening van je beroep of als gevolg van de beroepsuitoefening van een medebewoner. Met jouw branche- of beroepsorganisaties of die van je huisgenoot zijn hierover afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in een convenant.
  • Het kan bij bestaande en nieuwe inschrijvingen en nieuwe bezoekadressen;
  • Het bezoekadres is van een vof, cv, maatschap, vereniging of stichting. Deze afscherming is niet mogelijk voor kapitaalvennootschappen zoals bv's, nv's en buitenlandse varianten wegens Europese wetgeving.
  • Je moet, naast het af te schermen bezoekadres, een postadres opgeven afwijkend van het woon- en bezoekadres. Dat kan ook een postbus zijn.

Met welke organisaties zijn convenanten afgesloten?

Er zijn convenanten afgesloten met onderstaande organisaties. Check de informatie op deze pagina’s om te kijken of je onder het convenant valt en of je op basis daarvan afscherming wegens waarschijnlijke dreiging kunt aanvragen.

Convenanten

Rol beroepsorganisaties

In de nieuwe wettelijke regeling is een rol weggelegd voor beroepsorganisaties. EZK en KVK willen samen met de beroepsorganisaties afspraken maken over het afschermen bij waarschijnlijke bedreiging voor de hele beroepsgroep. Het gaat hier dus om beroepen die een verhoogd risico hebben om in een bedreigende situatie te komen. Alleen nadat hierover afspraken zijn gemaakt kan KVK het verzoek voor afscherming sneller afhandelen. We verzoeken beroepsorganisaties waarbij naar hun inzicht sprake is van een waarschijnlijke dreiging zich te melden bij KVK via afschermenadres@kvk.nl.
Ook jij kunt dit bij je beroepsgroep aangeven.

Geen afscherming mogelijk?

Als afscherming van je bezoekadres geen optie is, kun je nog altijd beslissen om je op een ander adres dan het woonadres te vestigen. Denk aan een bedrijfsverzamelgebouw of met toestemming het adres van je accountant of beroepsorganisatie. Houd er wel rekening mee dat het oude bezoekadres zichtbaar blijft als historisch gegeven.