Waarschijnlijke dreiging

Voor afscherming bij waarschijnlijke dreiging gelden de volgende regels:

 • Jouw bezoekadres is gelijk aan je woonadres.
 • Je bevindt je in een situatie van een waarschijnlijke dreiging als gevolg van de uitoefening van je beroep of als gevolg van de beroepsuitoefening van een medebewoner. Met jouw branche- of beroepsorganisaties of die van je huisgenoot zijn hierover afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in een convenant.
 • Het kan bij bestaande en nieuwe inschrijvingen en nieuwe bezoekadressen;
 • Het bezoekadres is van een vof, cv, maatschap, vereniging of stichting. Deze afscherming is niet mogelijk voor kapitaalvennootschappen zoals bv's, nv's en buitenlandse varianten wegens Europese wetgeving.
 • Je moet, naast het af te schermen bezoekadres, een postadres opgeven afwijkend van het woon- en bezoekadres. Dat kan ook een postbus zijn.

Met welke organisaties zijn convenanten afgesloten?

Er zijn convenanten afgesloten met onderstaande organisaties. Check de informatie op deze pagina’s om te kijken of je onder het convenant valt en of je op basis daarvan afscherming wegens waarschijnlijke dreiging kunt aanvragen.

Convenanten

De beroepsgroep journalisten bestaat uit professionals werkend of publicerend in de media en bestaat naast journalisten tevens uit fotografen, cameramensen, publicisten, cartoonisten, schrijvers, programmamakers, bloggers en vloggers. Deze beroepsgroep kan te maken hebben met beroepshalve voorzienbare dreiging jegens personen (en hun eigendommen en bezittingen) die onderdeel uit maken van de beroepsgroep als gevolg van bijvoorbeeld intimidatie, geweld of anderszins.
Met de NVJ is een convenant afgesloten.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen

 • Je bent houder van een NVJ-perskaart of Landelijke Politieperskaart.
 • Of je overlegt een verklaring opgesteld door de NVJ of Persveilig waaruit blijkt dat je vanwege jouw concrete werkzaamheden te beschouwen bent als deel van de beroepsgroep en te maken kan krijgen met een waarschijnlijke dreiging.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier.

De beroepsgroep professionals in sociaal werk heeft te maken met beroepshalve voorzienbare dreiging jegens personen (en hun eigendommen en bezittingen) die onderdeel uitmaken van de beroepsgroep als gevolg van bijvoorbeeld intimidatie, geweld of anderszins.
Met de BPSW is een convenant afgesloten.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen

 • Je bent geregistreerd als lid van BPSW. Dit onderbouw je met een verklaring van BPSW;
 • Of je overlegt een verklaring opgesteld door BPSW waaruit blijkt dat je vanwege jouw concrete werkzaamheden te beschouwen bent als deel van de beroepsgroep en te maken kan krijgen met een waarschijnlijke dreiging.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier.

De beroepsgroep bewindvoerders heeft te maken met beroepshalve voorzienbare dreiging jegens personen (en hun eigendommen en bezittingen) die onderdeel uitmaken van de beroepsgroep als gevolg van bijvoorbeeld intimidatie, geweld of anderszins. Voor de doelgroep brengt werken voor bijvoorbeeld ex-gedetineerden of cliënten met een verslaving, extra risico met zich mee. Zeker daar waar de bewindvoerder de brenger is van slecht nieuws.
Met de NBBI is een convenant afgesloten.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen

 • Je behoort tot de beroepsgroep indien als je bent geregistreerd als aangeslotene bij NBBI.
 • Of je onderbouwt dit met een verklaring van NBBI.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier.

De beroepsgroep van professionele wettelijke vertegenwoordigers heeft te maken met beroepshalve voorzienbare dreiging jegens personen (en hun eigendommen en bezittingen) die onderdeel uitmaken van de beroepsgroep als gevolg van bijvoorbeeld intimidatie, geweld of anderszins. De doelgroep (bijvoorbeeld mensen met psychiatrische problematiek, een strafrechtelijk verleden of Tbs'ers) kan extra risico met zich meebrengen. Daarnaast is de professionele wettelijke vertegenwoordiger dikwijls de brenger van slecht nieuws inzake ontwikkelingen in de financiële huishouding. Dit kan leiden tot verbale en fysieke dreigementen aan het adres van de professionele wettelijke vertegenwoordiger.
Met Horus is een convenant afgesloten.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen

 • Je behoort tot de beroepsgroep als je bent geregistreerd als lid van Horus.
 • Dit onderbouw je met een verklaring van Horus.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier.

De beroepsgroep van advocaten heeft te maken met beroepshalve voorzienbare dreiging jegens personen (en hun gezinnen, eigendommen en bezittingen) die onderdeel uitmaken van de beroepsgroep als gevolg van bijvoorbeeld intimidatie, geweld of anderszins.

Met de NOvA is een convenant afgesloten.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen:

 • Je bent ingeschreven op het tableau van de NOvA.

of

 • Je overlegt een verklaring opgesteld door de NOvA waaruit blijkt dat je in het verleden ingeschreven bent geweest op het tableau van de NOvA en in die hoedanigheid nog te maken kan krijgen met een waarschijnlijke dreiging.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via het formulier "Verzoek afscherming bezoekadres bij een waarschijnlijke dreiging".

Medewerkers van de Rechtspraak hebben te maken met beroepshalve voorzienbare dreiging jegens personen (en hun eigendommen en bezittingen) als gevolg van bijvoorbeeld intimidatie, geweld of anderszins.
Met de Raad voor de rechtspraak is een convenant afgesloten.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen

Je moet voldoen aan ten minste een van de onderstaande criteria:

 • Je bent een medewerker van de Rechtspraak.
 • Je overlegt een verklaring opgesteld door of namens de Raad voor de rechtspraak of door het gerechtsbestuur waaruit blijkt dat je vanwege jouw concrete werkzaamheden -thans dan wel in het verleden- te beschouwen bent als (oud-)medewerker van de Rechtspraak en te maken hebt met een waarschijnlijke dreiging.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier.

Decentrale politieke ambtsdragers hebben te maken met een beroepshalve voorzienbare dreiging jegens personen (en hun eigendommen en bezittingen) die onderdeel uitmaken van de beroepsgroep als gevolg van bijvoorbeeld intimidatie, geweld of anderszins.

Voor decentrale politieke ambtsdragers is een convenant afgesloten.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen

 • Je behoort tot een decentrale politieke ambtsdrager als je een van de functies uitoefent zoals vermeld onder de definitie decentrale politieke ambtsdragers en als dusdanig bent opgenomen op de website van de overheidsorganisatie waarvoor je dit ambt uitoefent.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier.  Dit is bijlage B uit het convenant.

De beroepsgroep notarissen heeft te maken met beroepshalve voorzienbare dreiging jegens personen (en hun eigendommen en bezittingen) die onderdeel uit maken van de beroepsgroep als gevolg van bijvoorbeeld intimidatie, geweld of anderszins.
Met de KNB is een convenant afgesloten.

Je moet voldoen aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden:

 • Je bent ingeschreven in het register voor het notariaat;
 • Je overlegt een verklaring opgesteld door de KNB waaruit blijkt dat je in het verleden ingeschreven bent geweest in het register voor het notariaat en in die hoedanigheid nu nog te maken kunt krijgen met een waarschijnlijke dreiging.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier.

Rol beroepsorganisaties

In de nieuwe wettelijke regeling is een rol weggelegd voor beroepsorganisaties. EZK en KVK willen samen met de beroepsorganisaties afspraken maken over het afschermen bij waarschijnlijke bedreiging voor de hele beroepsgroep. Het gaat hier dus om beroepen die een verhoogd risico hebben om in een bedreigende situatie te komen. Alleen nadat hierover afspraken zijn gemaakt kan KVK het verzoek voor afscherming sneller afhandelen. We verzoeken beroepsorganisaties waarbij naar hun inzicht sprake is van een waarschijnlijke dreiging zich te melden bij KVK via afschermenadres@kvk.nl.
Ook jij kunt dit bij je beroepsgroep aangeven.

Geen afscherming mogelijk?

Als afscherming van je bezoekadres geen optie is, kun je nog altijd beslissen om je op een ander adres dan het woonadres te vestigen. Denk aan een bedrijfsverzamelgebouw of met toestemming het adres van je accountant of beroepsorganisatie. Houd er wel rekening mee dat het oude bezoekadres zichtbaar blijft als historisch gegeven.